Aizstāvēšana

30-04-2008
 

2008. gada 26. februārī plkst. 16.00 LU Filoloģijas fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā paredzētā LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Andrejs Vasiļenko,

temats “Apokalipses tēma postmodernajā literatūrā (U. Eko, T. Pinčons, G. Grass, V. Sorokins)”, recenzentu prombūtnes dēļ pārcelta uz 2008. gada 4. martu plkst. 16.00.
Recenzenti: Dr.philol. Ludmila Sproģe, Dr.philol. Valda Čakare, Dr.philol. Sandra Meškova
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas fakultātē 220. telpā.

 

***

2008.gada 12.martā plkst. 14.00 Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, Baltajā zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Marija Mihailova

aizstāvēs promocijas darbu “HCV prototipa vakcīna izveidota uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil.biol. Indriķis Muižnieks, Dr.habil.biol. Kestutis Sasnauskas, Dr.biol. Volframs Gerlichs
Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2008. gada 14. martā plkst. 11.00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INGA STRAUPE

par tēmu “Bioloģiski vērtīgo meža biotopu novērtēšana Latvijā”.
Recenzenti: LLU MF profesors Dr.silv. Andrejs Dreimanis, LU doc. Dr.habil.biol. Alfons Piterāns, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes asoc.prof. Dr. Vitas Marozas.
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā
http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2008. gada 14. martā plkst. 13.30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNTA BĀRA

par tēmu “Meža zemes transformācija Latvijā”.
Recenzenti: LLU MF profesors Dr.habil.biol. Imants Liepa, LR ZM Starptautisko lietu departamenta Starptautisko attiecību nodaļas vadītājs Dr.sc.agr. Ainars Nābels–Šneiders, Igaunijas Lauku universitātes asociētais profesors, Mežsaimniecības un lauku inženieru institūta direktors Dr. Paavo Kaimre.
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2008. gada 14. martā plkst. 10.00 Kaļķu ielā 1 RTU 407. auditorijā notiks

Natālijas Fiļipovičas

promocijas darba “Efektīva nodokļu administrēšana Latvijas Republikā” aizstāvēšana RTU P–09 promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Juris Saulītis Dr.oec., RTU profesors; Māris Jurušs Dr. oec., firmas “PricewaterhouseCooper” nodokļu menedžeris; Tanja Polajeva Dr. oec., Tallinas Tehnoloģiskās universitātes asoc. profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2008. gada 28. martā plkst. 13.00 RTU, Kaļķu ielā 1– 407. auditorijā notiks

Eduarda Stavecka

promocijas darba “Kvalitātes sistēmas nodrošināšanas pilnveidošanas problēmas Latvijā” aizstāvēšana RTU P–09 promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Anatolijs Magidenko Dr. habil. oec., RTU profesors; Dainis Tunsts Dr. oec., AS “Invest Riga” direktora vietnieks; Voicehs Kosidovskis (Wojciech Kosiedowski), Dr. habil. oec., N. Kopernika Universitātes (Polija, Toruņa) profesors.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 28. martā plkst. 10.00 RTU Kaļķu ielā 1– 407. auditorijā notiks

Tatjanas Tambovcevas

promocijas darba “Ekoloģiski orientētas uzņēmējdarbības vadīšanas novērtēšanas modeļi un attīstība Latvijā” aizstāvēšana RTU P–09 promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Nikolajs Baranovskis, Dr. habil. oec., RTU profesors; Aina Dobele, Dr. oec., LLU asoc. profesore; Ivans Potravnijs, ekonomikas zinātņu doktors, G. Pļehanova Krievijas ekonomiskās akadēmijas profesors, Krievijas ekoloģiskās ekonomikas biedrības priekšsēdētājs.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2007.gada 28.decembrī RTU Mašīnzinātnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un metroloģijas apakšnozares promocijas padome P–16 atklātā sēdē Gints Konrads aizstāvēja promocijas darbu “Mašīnu detaļu plakanu slīdes virsmu nodiluma pētījumi” un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: : “par” – 9, “pret” – 0, nederīgi biļeteni – 1.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2008. gada 4.februāra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu Nataļjai Pavlovai par promocijas darbu “ Platformneatkarīgā modeļa izstrādes pieeja modeļvadāmas arhitektūras ietvarā”.
Balsošanas rezultāti: par – 8 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātajā sēdē 2007. gada 4. decembrī Nadežda Pazuhina aizstāvēja promocijas darbu „Latvijas vecticībnieku kultūras prakses: 20. gadsimta pieredze”. Nadeždai Pazuhinai tika piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) grāds. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS