Alternatīvās enerģijas pielietošanas iespējas Latvijā zinātnes skatījumā

30-04-2008
LZA Senātā

Alternatīvās enerģijas pielietošanas iespējas Latvijā zinātnes skatījumā

J.Ekmanis
Ziņojums LZA Senāta sēdē 12.02.08.

Pastiprināta starptautiska ietekme un tirgus globalizācija ir faktori, kas mūsdienās būtiski ietekmē Latvijas enerģētikas nozari. Izvērtējot Latvijas primāro energoresursu bilanci pat tuvākai nākotnei un nosakot tās attīstības vēlamās tendences, steidzīgi jāizvērtē apstākļi, kas ietekmē šo jomu. Tā Latvijā ap 70% primāro energoresursu tiek importēti, kas nozīmē to, ka Latvija atrodas pastāvīgā tautsaimniecības attīstības destabilizācijas riska ietekmē. Pēdējos 10 gados strauji mainās arī elektroenerģijas patēriņa struktūra, samazinoties rūpniecības patēriņam līdz 35% no kopējā un augot patēriņam servisa un mājsaimniecību sektoros līdz 60%. Tas nozīmē, ka lai gan rūpniecības attīstība notiek lēni un pretrunīgi, šajā nozarē arvien vairāk nostiprinās mūsdienu enerģiju ekonomējošas tehnoloģijas. Savukārt pieaugošais enerģijas patēriņš mājsaimniecībās liecina par to, ka strauji pieaug to rīcībā esošās daudz­veidīgas sadzīves tehnikas izmantošana.

Arī citu nozaru izaugsmes nodrošināšanai nepieciešama energoresursus efektīvi izmantojoša un vidi saudzējoša enerģijas apgādes politika un jaunas tehnoloģijas, ņemot vērā, ka kopējais elektroenerģijas patēriņš Latvijā stabili pieaug par 5 – 6% gadā. Tādēļ enerģijas piegādes drošums Latvijas iedzīvotājiem un tautsaimniecībai uzskatāms par galveno enerģētikas stratēģijas mērķi. Tas ietver sevī stabili drošas, videi draudzīgas, iedzīvotāju un uzņēmumu pirktspējai atbilstošas enerģijas piegādi. Enerģijas piegādes drošums prasa īstermiņa un ilgtermiņa investīciju palielināšanu enerģētikas nozarei, balstoties uz zinātnisko pētījumu paplašināšanu šajā jomā un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu.
Latvijas zinātnieki aktīvi izstrādā metodes un risinājumus, kas sekmē Latvijas enerģētikas straujāku virzību uz ilgtspējīgas un alternatīvas enerģijas apgādes sistēmas izveidošanu, atbilstoši Latvijas enerģētikas politikas pamatnostādnēm. Valsts pētījumu programmas un LZP projektu ietvaros tiek radīti priekšnosacījumi jaunu tehnoloģiju izstrādāšanai, kas veicinātu atjaunojamo enerģijas resursu plašu pielietošanu, aizstājot fosilo kurināmo, kā arī izstrādātas enerģijas resursu racionālas izmantošanas metodikas. Veiktā energobilances analīze Latvijā līdz 2020.gadam parāda, ka nav iespējama pieprasījuma nodrošināšana tikai ar vietējiem atjaunojamiem energoresursiem. Ieguldot ievērojamus finansiālus līdzekļus jaunākās tehnoloģijās un pielietojot tās vienlaicīgi dažādiem alternatīviem enerģijas avotiem, iespējams nosegt 50 – 70 % no Latvijas enerģijas pieprasījuma. Pārējā daļa (30 – 50 %) ir jāimportē, diversificējot ārējos piegādes avotus.
Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS