Aizstāvēšana

9-12-2010

2010. gada 14. decembrī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

GUNTA ČEKSTERE.

Temats: “Vides faktoru ietekme uz Holandes liepu (Tilia x vulgaris) vitalitāti Rīgas ielu apstādījumos”.

Recenzenti: prof. Dr. h. ķīm. Māris Kļaviņš, LU ĢZZF; prof. Dr. biol. Ģederts Ieviņš, LU BF; Dr. biol. Dace Kļaviņa, VA “Botāniskais dārzs”.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2010.gada 16.decembrī, plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KĀRLIS PAJUSTE

aizstāvēs promocijas darbu “Amfifilo katjono piridīna atvasinājumu sintēze jaunu gēnu transporta formu izveidei” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. chem. Aigars Jirgensons, Dr.chem. Jana Kreicberga, Dr.habil.chem. Andris Zicmanis

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 21.decembrī plkst. 15.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

ZIGRĪDA VINČELA

aizstāvēs promocijas darbu “Studentu elektroniskais diskurss kā lietišķās valodniecības pētījumu rezultāts ” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Z.Ikere, Dr. philol. J.Sīlis, Dr. philol. I.Lokmane.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 22. decembrī plkst. 17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDRIS ĀBELTIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Sejas mīksto audu izmaiņas pēc divu žokļu ortognātiskās operācijas”.

Oficiālie recenzenti: profesore Rūta Care (RSU); profesors Antanas Sidlauskas (Kaunas Medicīnas universitāte, Lietuva); profesors Aleksandrs Zaķis (LU).

***

2010. gada 27. decembrī pulksten 12.00 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 2. auditorijā

AIGARS DĀBOLIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Intersubjektivitāte: pētījums par laikapziņas un sociālās esamības attiecībām transcendentālajā fenomenoloģijā” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phil. Ella Buceniece (LU Filozofijas un socioloģijas institūts), Dr. phil. Raivis Bičevskis (LU Vēstures un filozofijas fakultāte), Dr. phil. Māra Kiope (Laterāna Pontifikālā universitāte, RARZI).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālās bibliotēkas zinātniskajā lasītavā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 29.decembrī plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7– 309.auditorijā notiks

GUNAS CIEMLEJAS

promocijas darba “Mazo un vidējo uzņēmumu darbības rezultativitāte. Problēmas un risinājumi” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Remiģijs Počs, Dr.habil.oec., RTU profesors; Marga Živitere, Dr.oec., Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore; Bronius Neverauskas, Dr.oec., Kauņas tehnoloģiskās universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2010. gada 29. decembrī plkst. 14:30 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P–20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā

AIVIS GRĪSLIS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Autotransporta līdzekļu garu sastāvu iespējamās izmantošanas analīze dalāmu kravu pārvadājumiem” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. sc. ing. Juris Rihards Naudžuns (Rīgas Tehniskā universitāte); prof. Dr.sc.ing. Māris Ķirsis (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); prof. Dr. habil. Jonas Sapragonas (Kauņas Tehnoloģiju universitāte), prof. Dr.oec. Konstantīns Didenko (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.”

***

2010. gada 29. decembrī plkst. 17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KASPARS STĀMERS

aizstāvēs promocijas darbu “Siekalas dziedzieru morfoloģija un funkcija reducētas un atjaunotas asinsrites apstāklōs”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ingrīda Čēma (RSU); profesors Ričards Kubilius (Kaunas Medicīnas universitāte, Lietuva); profesors Aleksandrs Jemeļjanovs (LLU).

***

2011.gada 6. janvārī plkst. 14.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILMĀRS KANGRO.

Temats: “Studentu matemātiskās domāšanas attīstība profesionālās kompetences veidošanās procesā”.

Vadītāja: prof. Rasma Garleja, LU.

Recenzenti: prof. Rudīte Andersone, LU; prof. Andris Grīnfelds, LU; prof. Velta Ļubkina, Rēzeknes Augstskola.

***

2011.gada 6. janvārī plkst. 12.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INTA LĪSMANE.

Temats: “Ārstniecības specialitātes ārzemju studentu profesionālās latviešu valodas kompetences veidošanās”.

Vadītāja: prof. Zoja Čehlova, LU.

Recenzenti: prof. Rasma Garleja, LU; prof. Inese Jurgena, RPIVA; prof. Alīda Samuseviča, Liepājas Univesrsitāte.

***

2011. gada 11. janvārī, plkst. 12.00, Vienības ielā 13, 424. auditorijā Daugavpilī, notiks Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu bioloģijas doktora (Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARNIS BĒRZIŅŠ.

Temats: “Putnu pretplēsēju uzvedības atkarība no vides ietekmes un socializācijas pakāpes”.

Zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Indriķis Krams.

Recenzenti: Dr. biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); PhD.ecol. Raivo Mänd, Tartu Universitāte (Igaunija); Dr.biol. Jānis Priednieks, Latvijas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļā Saules ielā 1/3. auditorijā un interneta lapā http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

2011. gada 14. janvārī, plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditorijā

AIVARS JERMUŠS

aizstāvēs promocijas darbu “Slāpekļa mēslojuma normas optimizācija vasaras kviešiem smilšmāla un mālsmilts augsnē pēc dažādiem priekšaugiem” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Aldis Kārkliņš, Dr habil. agr., LLU profesors; Ina Belicka, Dr.biol.; Regīna Timbare, Dr. agr.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā iela 2, Jelgava) un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 14.janvārī plkst. 10.30 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INA BAĻĶE

aizstāvēs promocijas darbu “Daudzziedu airenes raibuma vīrusa genoma organizācija un tā kodēto proteīnu raksturojums” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.biol. Indriķis Muižnieks (LU Bioloģijas fakultāte); Dr.biol. Jānis Kloviņš LBMC; Ph.D. Tiina Tamm, Tartu Universitāte, Igaunija.

Ar darbu, sākot no 2011.gada 3 janvāra varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011. gada 14. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

DĀVIDS FRIDMANIS

aizstāvēs promocijas darbu “Melanokortīna receptoru saimes evolūcija, koncentrējoties uz ACTHR funkcionālo specifiskumu” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.biol. Elmārs Grēns, LU; Dr.pharm. Maija Dambrova, LU; prof. Ph.D. Jyrki Kukkonen, Helsinku Universitāte, Somija.

Ar darbu varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4, sākot no 2011.gada 3. janvāra.

***

2011. gada 14. janvārī, plkst. 13.00, Parādes ielā 1, Daugavpilī, notiks Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SERGEJS IGNATJEVS.

Temats: “Teritorijas mārketings kā reģiona stratēģiskās attīstības faktors”.

Zinātniskais vadītājs: profesors Dr.habil.oec. V.Kosiedovskis.

Recenzenti: prof. Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija); prof. Dr.habil.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte, Latvija); prof. Dr.habil.oec. Andžejs Šromniks (Krakovas Ekonomikas Universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2011.gada 14.janvārī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

TĀLIS KAULIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Malignā hipertermija: diagnostikas, ārstēšanas un profilakses sistēmas ieviešana Latvijā” medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai ķirurģijas apakšnozarē.

Recenzenti: prof. Dr.med. Dainis Krieviņš, Latvijas Universitāte, P.Stradiņa KUS; prof. Dr.habil.med. Antoņina Sondore, Rīgas Stradiņa universitāte; MD, PhD, Gunilla Islander, Perioperatīvās medicīnas un intensīvās terapijas klīnika, Lundas universitātes slimnīca, Zviedrija.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 20. janvārī plkst. 17.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, 210. telpā

MIHAILS KUĻIKOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Piekļuves kontroles sistēmu efektīvu vadības algoritmu pētīšana un izstrāde telekomunikāciju tīkliem” telekomunikāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Oficiālie recenzenti: profesors, Dr. sc. ing. Gunārs Lauks (Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte), profesors, Dr. sc. comp. Guntis Bārzdiņš (Latvijas Universitāte, Datorikas fakultāte), profesors, Dr. habil. Algimantas Kajackas (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Elektronikas fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsala iela 10, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv/.

***

2011. gada 21. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas un politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1a, 210. auditorijā

ANDREJS BERDŅIKOVS

politoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu „Jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ietekme uz protestu kustību darbību”.

Recenzenti: profesore Dr. soc. Brigita Zepa, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte; asociētā profesore Dr. filoz. Ilze Ostrovska, Baltijas Starptautiskā Akadēmija; asociētais profesors PhD Juris Dreifelds, Broka Universitāte(Brock University).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4, LU SZF bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1a vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2011. gada 21.janvārī plkst. 14.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KARĪNA SILIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Pretvēža humorālās atbildes antigēni: imunogenitātes iemesli un nozīme audzēju terapijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.biol. Pauls Pumpēns (LU); Dr.biol. Una Riekstiņa (LU Medicīnas fakultāte); prof., Dr.biol. Robert C Rees, Notingemas Trentas Universitāte, Lielbritānija.

Ar darbu, sākot no 2011.gada 10. janvāra, varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2010. gada 26. jūlija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē Bärbel Müller–Karulis par promocijas darbu “Modelling carbon and nutrient fluxes in Baltic Sea subsystems” (“Oglekļa un biogēno elementu plūsmu modelēšana Baltijas jūras apakšsistēmās”). Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav, pāri palika 1 biļetens.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2010. gada 26. jūlija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē INESEI SILAMIĶELEI par promocijas darbu “Humifikācijas un ķīmisko elementu akumulācijas raksturs augsto purvu kūdrā atkarībā no tās sastāva un veidošanās”. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU promocijas padome P–06 2010. gada 5. novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu VIKTORAM HARITONOVAM zinātņu nozarē “Transports un satiksme” apakšnozarē “Sauszemes transports un infrastruktūra” par promocijas darbu “Paliekošo deformāciju attīstības dinamika asfaltbetona seguma materiāliem”. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Fizikas nozares promocijas padomes sēdē 2010. gada 12.novembrī ANDREJS GERBREDERS aizstāvēja promocijas darbu “Amorfo halkogenīdu fotorezistu izstrāde un izpēte” fizikas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Fizikas nozares promocijas padomes lēmumu Andrejs Gerbreders piešķirts doktora zinātniskais grāds fizikā (Dr.phys.).

***

2010. g. 16. novembrī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē “Latvijas tautsaimniecība” aizstāvēja DAINA PAULA par tematu “Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas novērtēšanas metožu analīze”. Balsošanas rezultāti: piešķirt 8 , nepiešķirt –, nederīgi biļeteni 1 .

***

LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2010.gada 16.novembrī VITA MIKITANOVA aizstāvēja promocijas darbu “Riska elementu mācīšanās optimizācija mākslas vingrotājām (7 – 10 g. v.)” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2010. gada 22. novembrī ILZE KALNIŅA aizstāvēja promocijas darbu Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšana un izvērtējums neformālās komercizglītības vidē” un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskais grāds skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par– 6 balsis, pret–nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2010.gada 23. novembrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu ERLENAM KALNIŅAM par promocijas darbu “Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās”.
Balsošanas rezultāti: par – 4, pret – 2, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes sēdē 2010. gada 24. novembrī NATĀLIJA SERGEJEVA aizstāvēja promocijas darbu “Otrās kārtas parasto diferenciālvienādojumu nelineāro robežproblēmu spektrālās īpašības” matemātikas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Matemātikas nozares promocijas padomes lēmumu Natālijai Sergejevai piešķirts doktora zinātniskais grāds matemātikā (Dr.math.).

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 25. novembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu INAI GODEI augstskolas pedagoģijas apakš­nozarē par promocijas darbu “Hiperteksts kā studentu patstāvīgas mācīšanās pilnveides līdzeklis profesionālās angļu valodas apguvē”. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 25. novembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu TAMĀRAI PĪGOZNEI sociālās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Jauniešu līdzdalība integrācijas procesā multikulturālā vidē”. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares Cietvielu mehānikas, Biomehānikas un Biomateriālu apakšnozares promociju padome ‘’RTU P–03’’ atklātā sēdē 2010.gada 02.decembrī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ZOJAI VEIDEI par promocijas darbu ‘’Žokļa kaula viskoelastīgo īpašību eksperimentālā pētīšana un modelēšana’’. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 9-12-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS