ĪSUMĀ

9-12-2010

5.novembrī LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē tās dalībnieki noklausījās un apsprieda četrus LZA īsteno locekļu kandidātu un vienu korespondētājlocekļa kandidāta zinātniskos ziņojumus.

LZA korespondētājlocekle , LU Medicīnas fakultātes profesore Dr.habil.med. Ingrīda Rumba–Rozenfelde referēja par tēmu “Bērnu mirstības un invaliditātes riska faktoru izpēte”. LZA korespondētājlocekļa, LU Medicīnas fakultātes profesora Dr.habil.biol. Nikolaja Sjakstes referāta tēma – “Farmakologa un ģenētiķa pieejas cukura diabēta, autoimūno slimību un ļaundabīgo audzēju problēmām”. LZA korespondētājloceklis , Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs sniedza pārskatu par saviem pētījumiem bioloģiski aktīvu savienojumu jomā – “Bioloģiski aktīvu savienojumu sintēze uz β–laktāma un 2–pirolidinona heterocikla pamata”. LZA korespondētājlocekles , RSU profesores Dr.habil.med. Ludmilas Vīksnas pārskata tēma bija ”Tuberkuloze – aktuāla sabiedrības un indivīda veselības problēma Latvijā”.

Par saviem pētījumiem par tēmu “Proteīnu kristalogrāfijas pielietojums medicīnisku preparātu radīšanā” ziņoja korespondētājlocekļa kandidāts bioloģijā Latvijas Biomedicīnas pētījumu centra vadošais pētnieks PhD Kaspars Tārs.

Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem.

25.novembrī LZA pilnsapulcē par LZA īstenajiem locekļiem ievēlēja N.Sjaksti un G.Veinbergu, par LZA korespondētājlocekli – K.Tāru.

Powered by Elxis - Open Source CMS