Aizstāvēšana

7-01-2011

Informējam, ka tiek atcelta 2011. gada 11. janvārī paredzētā Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu “Putnu pretplēsēju uzvedības atkarība no vides ietekmes un socializācijas pakāpes” bioloģijas doktora (Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūšanai bija paredzēts aizstāvēt Arnim Bērziņam.

***

2010. gada 14. janvārī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

GUNTA ČEKSTERE.

Temats: “Vides faktoru ietekme uz Holandes liepu (Tilia x vulgaris) vitalitāti Rīgas ielu apstādījumos”.

Recenzenti: prof. Dr. h. ķīm. Māris Kļaviņš, LU ĢZZF; prof. Dr. biol. Ģederts Ieviņš, LU BF; Dr. biol. Dace Kļaviņa, VA “Botāniskais dārzs”.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2011.gada 21.janvārī plkst.11.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2.klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INESE ČAKSTIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Retīnskābes ietekme uz TGF?2 proteīna un mRNS sintēzi kardiovaskulārās sistēmas agrīnās attīstības stadijās in vivo un in vitro” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.biol. Pauls Pumpēns (LU Bioloģijas fakultāte); prof. Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša (LU Medicīnas fakultāte); prof. PH.D. toxicology and medical sciences Helen Hakansson (Karolinskas Institūts, Zviedrija).

Ar darbu, sākot no 2011.gada 12.janvāra, varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 24.janvārī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LAURA LOGINA

aizstāvēs promocijas darbu “Augšējās ekstremitātes amputētās daļas kaulaudu īpašību izmaiņas ilgstošas išemijas apstākļos”.

Oficiālie recenzenti: profesors Jānis Vētra (RSU); profesors Ivars Knēts (RTU): profesors Haralds Jansons (Valsts emeritētais zinātnieks).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 24.janvārī plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

AGRITA PUZUKA

aizstāvēs promocijas darbu “Vīrieša reproduktīvās patoloģijas ģenētisko riska faktoru izvērtējums Latvijas populācijā”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesors Edvīns Miklašēvičs (RSU); Dr.biol. Jānis Kloviņš (Latvijas Biomedicīnas un pētniecības centrs); profesors Īzaks Rašals (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 25. janvārī plkst. 13.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VADIMS MANTROVS.

Tēma: “Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības tiesiskie aspekti Latvijā Eiropas Savienības tiesību kontekstā”.

Recenzenti: prof. Dr.iur. Johanna Gibson, Karalienes Marijas Londonas Universitāte, Lielbritānija; prof. Dr.jur. Jānis Načisčionis, Biznesa Augstskola Turība, Latvija; prof. Dr.iur. Ilma Čepāne, Latvijas Universitāte, Latvija. 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 25. janvārī plkst. 15.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ZANE PĒTERSONE.

Tēma: “Civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas tiesā piemērojami intelektuālā īpašuma tiesību lietās”.

Recenzenti: prof. Heiki Pisuke, Tartu universitāte, Igaunija; prof. Dr.iur. Jānis Rozenbergs, Rēzeknes Augstskola, Latvija; prof. Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns, Latvijas Universitāte, Latvija. 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 26.janvārī plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LINARDS GRIEZNIS

aizstāvēs promocijas darbu “Taktilais jutīgums slogojot dabīgos zobus un osseointegrētus implantātus”.

Oficiālie recenzenti: profesors Andrejs Skaģers (RSU); profesors Juris Aivars (LU); Dr.med. Tomas Linkevičius (Viļņas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 27.janvārī plkst.13.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1.klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

SANTA PURVIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Izšķīdušo organisko vielu bioloģiskā izmantojamība bakterioplanktona un fitoplanktona klātbūtnē Rīgas līcī” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc.prof., Dr.biol. Gunta Spriņģe (LU); prof., Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Zoja Štukova (Vides aizsardzības aģentūra, Lietuva).

Ar darbu, sākot no 2011.gada 13.janvāra, varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 2.februārī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

NORMUNDS GRŪZĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Ierobežotas latviešu valodas formālā gramatika un semantika” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.math. K.Podnieks (LU), vad.pētn. Dr.sc.ing. A.Anohina-Naumeca (RTU), prof. Dr. A.Ranta (Gēteborgas Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 4. februārī plkst. 14.00 Liepājas Universitātē, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes zālē (Kūrmājas prospektā 13, 2. stāvā), notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu “Rucavas izloksnes vārdnīca: leksikogrāfiskais un leksiskais aspekts” filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības nozares latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē aizstāvēs

LIENE MARKUS-NARVILA.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Brigita Bušmane, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece; Dr.habil.philol. Dace Markus, RPIVA profesore; Dr.philol. Jānis Sīlis, Ventspils Augstskolas profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU mājaslapā www.liepu.lv

***

2011.gada 7.februārī plkst. 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē , Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

LINARDS KALVĀNS

aizstāvēs promocijas darbu “Magneto-optisko rezonanšu signālu īpatnību izpēte sārmu metālu tvaikos” (Investigation of the characteristics of magneto-optical resonances in alkali metal vapor) fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: vadošais pētnieks Vjačeslavs Kaščejevs; profesors Andris Ozols un profesors Jevgēnijs Kaupužs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2011. gada 7.februārī plkst. 12:30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, V-201), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INGA SKREITULE-PIKŠE.

Temats: “Mātes kompetences izjūtas, mātes – bērna emocionālās pieejamības un bērna uzvedības izmaiņas pēc mātes piedalīšanās vecāku mācību programmā “Bērna emocionālā audzināšana””.

Recenzenti: profesore Dr. habil. psych., Ārija Karpova, LU; docente Dr. psych. Edīte Ozola, Toronto Universitāte; docente Dr. psych. Kristīne Mārtinsone, RSU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2011.gada 8.februārī plkst. 12:30 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 113. auditorijā Daugavpilī, Vienības ielā 13 notiks Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ELVĪRA ISAJEVA.

Temats: “Koncepta ceļš asociatīvais lauks krievu un latviešu valodā”.

Zinātniskā vadītāja: prof. Dr.habil.philol. Zaiga Ikere.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Ina Druviete (Latvijas Universitāte); Dr.habil.philol. Dace Markus (RPIVA); Dr.habil.philol. Ojārs Bušs (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes Zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, kā arī DU mājas lapā www.du.lv .

***

2011.gada 8.februārī plkst. 15:00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 113. auditorijā Daugavpilī, Vienības ielā 13 notiks Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SVETLANA POLKOVŅIKOVA.

Temats: “Runas verbi A.Čehova stāstos un to tulkojumos latviešu valodā”.

Zinātniskā vadītāja: prof. Dr.philol. Anna Vulāne.

Recenzenti: prof. Dr.philol. Igors Koškins (Latvijas Universitāte); asoc.prof. Dr.philol. Anatolijs Kuzņecovs (Daugavpils Universitāte); prof. Dr. philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes Zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, kā arī DU mājas lapā www.du.lv .

***

2011.gada 9.februārī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ULDIS STRAUJUMS

aizstāvēs promocijas darbu “ONTO6 metodoloģija informatizācijas konceptualizācijai” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.comp. J.Bārzdiņš (LU), Dr.sc.ing. Ē.Viļums (A/S Exigen Services Latvia), Dr.sc.comp. I.-F.Freibergs (Kvebekas universitāte, Kanāda).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 9.februārī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

DARJA SOLODOVŅIKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Uz datu noliktavas shēmas evolūciju orientēts vaicājumu definēšanas un attēlošanas rīks” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. J.Bičevskis (LU), asoc.prof. Dr.sc.comp. A.Jansone (LiepU), prof. Dr. H.-M. Haav (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 26. novembrī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. ģeol.) zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja JĀNIS PROLS par tēmu “Sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu ģenēze”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 6, nepiešķirt – 1, nederīgi biļeteni – 0.

***

2010. gada 26. novembrī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. ģeol.) zinātniskā grāda iegūšanai kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē aizstāvēja JĀNIS LAPINSKIS par tēmu “Baltijas jūras Kurzemes krasta dinamika”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – 0, nederīgi biļeteni – 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS