Latvijas Zinātņu akadēmijas dalība ERA-NET projektā “RURAGRI”

7-01-2011


ERA-NET (European Research Area – Eiropas pētniecības telpa) shēmas projekti ir salīdzinoši jauns projektu veids, kuru īstenošana ir uzsākta ES 6.Ietvara programmas laikā. ERA-NET projektu dalībnieki ir valsts pārvaldes institūcijas (piemēram, ministrijas, zinātnes padomes, aģentūras u.c.), kas finansē un/vai administrē nacionālo pētniecības programmu īstenošanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir deleģējusi Latvijas Zinātņu akadēmijai (LZA) uzdevumu pārstāvēt Latviju ERA-NET projektos.

ERA-NET projektu galvenais mērķis ir dot ieguldījumu Eiropas pētniecības telpas izveidē un ciešākā integrācijā, sekmējot zinātnieku sadarbību ES nozīmīgu problēmu risināšanā. ERA-NET projektu uzdevums ir veicināt nacionālo pētniecības programmu īstenošanu starpnacionālā līmenī un atbalstīt kopējus pētniecības projektus, tādejādi nodrošinot pētniecībai paredzēto finanšu līdzekļu un cilvēkresursu racionālāku izmantošanu. Viena no galvenajām ERA-NET aktivitātēm ir kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšana, kuros piedalās attiecīgā ERA-NET dalībvalstu zinātniskās institūcijas, uzņēmumi un citas organizācijas. Finansējumu partneriem sekmīgajos projektos nodrošina ERA-NET dalībvalstis, Eiropas Komisija finansē koordinējošās aktivitātes un pētniecības projektu izvērtēšanas procesu.

Nereti tiek jautāts, kāds ir ieguvums, piedaloties ERA-NET projektos, ja Latvijas zinātnieku piedalīšanās pētniecības projektos ir jāfinansē no valsts budžeta. Neapšaubāmi dalība ERA-NET projektos ir ļoti būtiska, ja vēlamies pilnvērtīgi integrēties Eiropas pētniecības telpā, lai kopā ar citu valstu izcilākajām pētniecības grupām piedalītos starptautiski izvērtētu projektu īstenošanā un dotu tajos savu ieguldījumu. Piedalīšanās šādos starptautiskos projektos veicina Latvijas zinātnisko institūciju atpazīstamību Eiropā, kā arī sniedz priekšstatu par nacionālo pētniecības programmu plānošanu, finansēšanu un izvērtēšanu citās valstīs.

Viens no ERA-NET projektiem, kuros Latvija piedalās, ir RURAGRI (“Facing sustainability: New relationships between rural areas and agriculture in Europe”). RURAGRI mērķis ir sekmēt uz zināšanām balstītas bioekonomikas izveidi un veicināt nacionālo pētniecības programmu, kas nodarbojas ar ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku rajonu attīstības jautājumiem, sadarbību un koordināciju. RURAGRI uzdevums ir sniegt zinātnisku pamatojumu, kā lauksaimniecībai sekmīgāk pārorientēties, atbilstoši ekoloģiskās un ekonomiskās situācijas perspektīvām. RURAGRI ietvaros tiks organizēts pētījumu projektu konkurss, kas sniegs iespēju šajā jomā strādājošiem Latvijas zinātniekiem kopā ar sadarbības partneriem citās valstīs piedalīties Eiropai svarīgu sociāli ekonomisku jautājumu risināšanā.

RURAGRI projekts sākās 2009.gada 1.oktobrī un ilgs līdz 2013.gada 30.septembrim. Projekta koordinators ir Francijas Nacionālais lauksaimniecības zinātniskais institūts (INRA, Institute national de la recherche agronomique). Projekta dalībvalstis ir Austrija, Beļģija, Dānija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Izraēla, Kipra, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Slovēnija, Spānija, Šveice, Turcija un Zviedrija.

15.novembrī LZA akadēmiķe Baiba Rivža un LZA Eiropas programmu centra projektu koordinatore Dace Tirzīte piedalījās RURAGRI projekta sanaksmē. Sanāksmē tika analizēti dalībvalstu iesniegtie pārskati par pētījumiem, kas RURAGRI jomā notiek katrā valstī. Apkopojot anketās izteiktos priekšlikumus, tika secināts, ka RURAGRI dalībvalstis ir ieinteresētas kopēju pētījumu veikšanā šādās tēmas:

  • lauku rajonu attīstība, lauku un pilsētu attiecības,
  • adaptācija klimata izmaiņām,
  • dabas resursu izmantošanas pārvaldība,
  • pārtikas drošība, patērētāju vajadzību nodrošināšana,
  • lauksaimniecības prakse.


Šveices Federālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis Markus Loetscher ziņoja par stratēģijas izstrādi kopējam pētniecības projektu konkursam. Izstrādājot stratēģiju, ir apzināta esošā situācija un identificēti sasniedzamie mērķi lauksaimniecības zinātnes un lauku attīstības jomā. 2011.gada pavasarī tiek plānots organizēt kopēju sanāksmi ar RURAGRI dalībvalstu izvirzītajiem ekspertiem (gan zinātnes, gan ministriju pārstāvjiem), lai pieņemtu galīgo stratēģijas dokumenta versiju. Pamatojoties uz stratēģijā definētajām prioritātēm, tiks noteiktas pētniecības tēmas RURAGRI projektu konkursam. Projektu konkursu ir paredzēts izsludināt 2011.gada rudenī un tajā kopēju pētījumu veikšanai tiks aicinātas piedalīties pētniecības grupas no visām RURAGRI dalībvalstīm. RURAGRI mājas lapas adrese
http://www.ruragri-era.net/

informāciju sagatavoja D.Tirzīte

Pēdējā atjaunošana 7-01-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS