Aizstāvēšana

11-03-2011

2011.gada 14.marta paredzētā Diānas Plataces promocijas darbu aizstāvēšana nenotiks.

***

2011.gada 30.martā plkst.15.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INĀRA KAMPENUSA

aizstāvēs promocijas darbu “Proteobaktēriju neklasiski sekretējamo olbaltumvielu sekvenču diskriminatīvās pazīmes” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.biol. Pauls Pumpēns (LBMC); Dr.biol. Nils Rostoks (LU, Bioloģijas fakultāte); Dr.biol. Kaspars Tārs (LBMC).

Ar darbu, sākot no 2011.gada 16.marta, varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 30.martā plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

OKSANA ŠČEGUĻNAJA–DUBROVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Kvantu skaitļošanas konstrukcijas” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.comp. J.Bārzdiņš (LU); asoc.prof. Dr.sc.comp. J.Smotrovs (LU); prof. Dr.habil.math. A.Ļetičevskis (Kijevas Universitāte, Ukraina).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 30.martā plkst.16.00 Transporta un sakaru institūta (TSI) Transporta un loģistikas promociju padomes atklātā sēdē TSI konferenču zālē (4–130) Rīgā, Lomonosova ielā 1,

NATAĻJA PETUHOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Temporālie datu modeļi dzelzceļa transporta informācijas sistēmās” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis (RTU, profesors); Dr.habil.sc.ing. Henrikas Pranevičius (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, profesors, Lietuva); Dr.sc.ing. Boriss Mišņevs (TSI, profesors).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājas lapā http://www.tsi.lv/ <http://www.tsi.lv/> un TSI zinātniskajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1.

***

2011.gada 30.martā plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

RUBENS AGADŽANJANS

aizstāvēs promocijas darbu “Kvantu vaicājošo algoritmu sarežģītība” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.math. K.Podnieks (LU), pētn. Dr.sc.comp. M.Golovkins (LU), prof. Dr.habil.math. A.Ļetičevskis (Kijevas Universitāte, Ukraina).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 31. martā plkst. 12.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA VEDIŠČEVA.

Temats: “Mazākumtautību pamatizglītība Latvijā (1918–1940)”.

Vadītāja: prof. Aīda Krūze, LU.

Recenzenti: valsts emer. zinātnieks Leonards Žukovs; emer. prof. Zoja Čehlova, LU; prof. Dīters Šulcs, Leipcigas Universitāte.

***

2011.g. 1.aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

LĪGA PEISNIECE.

Temats – “Cilvēkresursu vadīšanas novērtēšanas metodes un to pielietošanas virzieni Latvijas lielajos uzņēmumos”. Nozare – vadībzinātne apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Kangro; prof. Dr.ekon. Elīna Gaile–Sarkane; prof. Dr.ekon. Vulfs Kozlinskis

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.g. 1.aprīlī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

ILONA BAUMANE–VĪTOLIŅA.

Temats – “Kvalitātes vadīšana studentu profesionālās svešvalodas kompetences veidošanā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Pēteris Rivža; prof. Dr.ekon. Elīna Gaile–Sarkane; prof. Dr.ekon. Vulfs Kozlinskis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 5. aprīlī plkst. 12.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, dekanāta sēžu zāle), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AUSTRA AVOTIŅA.

Temats: “Vidusskolēna kultūrkompetences veidošanās kultūras vēstures mācību procesā”.

Vadītāja: prof. Irēna Žogla, LU.

Recenzenti: prof. Aīda Krūze, LU; prof. Ausma Špona, RPIVA; prof. Ojārs Spārītis, LMA.

***

2011.gada 5.aprīlī plkst.14.30. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INETA SALMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Mesostigmata ērču fauna un sadalījums dzīvotnēs Latvijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.h.agr. Ināra Turka (LLU); prof., Dr.biol. Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Līga Jankevica (LU Bioloģijas institūts).

***

2011.g. 6.aprīlī plkst. 9.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

AUSMA GOLUBEVA.

Temats – “Studiju programmas direktora kā vadītāja darbības kompetence un profesionālā pilnveide”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Grīnfelds; prof. Dr.mat. Jānis Vucāns; prof. PhD. Asta Valackiene.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 7.aprīlī plkst. 15 00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā notiks RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

NATALJA ŽILINSKA.

Promocijas darba temats – “Silīcija nitrīda pulverveida nanokompozītu saķepināšanas tehnoloģijas izstrāde”.

Oficiālie oponenti: akad., Dr.habil.chem. T. Millers; Dr.habil.chem. G. Sedmale; Dr.sc.ing. L. Bērziņa–Cimdiņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv

***

2011.gada 7.aprīlī plkst. 16.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 243.telpā) paredzēta

MARGARITAS BUIĶES

promocijas darba “Analītiskie un skaitliskie risinājumi siltuma un masas pārneses procesiem kārtainās vidēs” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.h.mat. R.Čiegis (Viļņas Gedimina tehniskā universitāte, Lietuva); prof. Dr.mat. A.Koliškins (RTU); asoc.prof. Dr.h.fiz. J.R.Kalniņš (VeA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 8. aprīlī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

AIVARS TĒRAUDS

par tēmu “Ainavas struktūras izmaiņu ainavekoloģiska analīze un vērtējums Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā”.

Recenzenti: prof. Dr.biol. Viesturs Melecis, LU ĢZZF; prof. Dr.habil.geogr. Māris Laiviņš, LU ĢZZF, Dr.silv. Inga Straupe, LLU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2011.gada 13.aprīlī plkst.16.00. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

AGNIJA SKUJA

aizstāvēs promocijas darbu “Maksteņu kāpuru (Trichoptera) sabiedrību ekoloģija Latvijas vidēja lieluma ritrāla tipa upēs” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); asoc. prof., Dr. biol. Andris Andrušaitis (LU); prof., Dr. biol. Viesturs Melecis (LU).

Ar darbu, sākot no 2011.gada 30.marta, varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011.g. 15.aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

ANDREJS MŪRNIEKS.

Temats – “Sabiedrības ietekme uz izglītības mērķu veidošanu izglītības vadībā Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ekon. Andrejs Geske; prof. Dr.ekon. Jānis Strautmanis; prof. Dr. Milans Pols.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.g. 15.aprīlī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

GUNDARS BĒRZIŅŠ.

Temats – “Stratēģiskās vadīšanas sistēma radošo nozaru organizācijās”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ekon. Ērika Šumilo; prof. Dr.ekon. Vita Zariņa; prof. Dr.h.ekon. Remigiijs Počs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 18.aprīlī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

VIKTORIJA ĶĒNIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Hiperhomocisteinēmijas, chlamydophila pneumoniae un citomegalovīrusa saistība ar cerebrālu infarktu, tā apakštipiem un insulta riska faktoriem”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesore Ilona Hartmane (RSU); asoc.profesors Igors Aksiks (LU); profesore Aija Žileviča (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011. gada 19.aprīlī plkst. 16:00 RTU Mašīnzinātņu nozares promocijas padomes “RTU P–15” atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 515.auditorijā

IVETA MEŽINSKA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Integrētas vadības sistēmas pilnveides metodoloģijas ražojošu nozaru uzņēmumos Latvijā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Zinātniskais vadītājs: prof., Dr.sc.ing. J.Mazais.

Recenzenti: prof., Dr.sc.ing. J.Krizbergs (RTU), prof., Dr.oec. T.Volkova (Banku augstskola), Ph.D. H.Erikssons (Čalmersa Tehnoloģiju universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, kā arī RTU mājas lapā http://www.rtu.lv/content/view/70/304/lang.lv/

***

2011.gada 20.aprīlī plkst. 15.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes “RTU P–16” atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

ALEVTĪNA LEICE

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Dinamiskā testēšanas metode bioimplanta ietekmes novērtēšanai uz hematoloģiskiem parametriem” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. A.Urbahs, prof. Dr.habil.med. J.Vētra (Rīgas Stradiņa universitāte), prof. Dr.habil.med. I.A.Hlusovs (Sibirijas Valsts Medicīnas universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2011.g. 25.martā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

INTA JAUNZEME.

Temats – “Karjeras vadības un atbalsta sistēmas pilnveidošanas problēmas augstākajā izglītībā Latvijā”.

Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – sabiedrības vadība.

Recenzenti: profesors Dr. fiz. Andris Kangro; profesore Dr. ekon. Tatjana Volkova; profesore Dr. Christina Hughes.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.g. 25.martā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

ILZE SPROĢE.

Temats – “Nodokļu politika ekonomikas attīstības mainīgajos apstākļos ”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – sabiedrības vadība.

Recenzenti: profesors Dr. h. ekon. Grigorijs Oļevskis; profesore Dr. ekon. Tatjana Volkova; profesore Dr. Kristina Levišauskaite.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 29.martā plkst. 12:00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, V–201), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILZE DAMBERGA.

Temats: “Disociācija un šizotipiskās personības pazīmes sievietēm ar šizofrēnijas diagnozi un vardarbības pieredzi”.

Recenzenti: profesors Dr. psych. Viesturs Reņģe, Latvijas Universitāte; prof. Dr. psych. Gražina Gudaite, Viļņas Universitāte; docents Dr. psych. Gatis Bušs, RPIVA.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2011. gada 29. martā plkst. 15:00 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai organiskās ķīmijas apakšnozarē aizstāvēs

KRISTAPS JAUDZEMS

par tēmu “Proteīnu struktūras, funkcijas un ligandu mijiedarbību pētījumi ar KMR”.

Recenzenti: Dr.habil.sc.nat. Martins Billeters (Gēteborgas universitāte, Zviedrija), Dr.habil.chem. Raimonds Valters (RTU), Dr.molek.biol. Kaspars Tars (LU).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24 un internetā http//www.rtu.lv/zinatne/doktorantura.

***

2011.gada 29.martā plkst.16.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

MĀRIS STRAZDS

aizstāvēs promocijas darbu “Melnā stārķa saglabāšanas ekoloģija Latvijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.biol. Guntis Brūmelis (LU, Bioloģijas fakultāte); akad. Dr.biol. Jānis Vīksne (LU, Bioloģijas institūts); PhD. Ola Olsson (Lundas Universitāte, Zviedrija).

Ar darbu, sākot no 2011.gada 15.marta varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 24. decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu DAIGAI KALNIŅAI skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 24. decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu ILZEI BRIŠKAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 6. janvāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu ILMĀRAM KANGRO augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 6. janvāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu INTAI LĪSMANEI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – 2; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padome Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2011. gada 14. janvārī piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) AIVARAM JERMUŠAM. Balsošanas rezultāti: par 9 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares reģionālās ekonomikas apakšnozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 14.janvārī SERGEJS IGNATJEVS aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Ekonomikas nozares reģionālās ekonomikas apakšnozares promocijas padomes lēmumu Sergejam Ignatjevam piešķirts doktora zinātniskais grāds ekonomikā (Dr.oec.) reģionālās ekonomikas apakšnozarē.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2011. gada 14. janvāra sēdē piešķīra bioloģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. biol.) GUNTAI ČEKSTEREI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes “RTU P–08” Elektronikas un telekomunikāciju nozares Elektrosakaru apakšnozares atklātā sēdē 2011.gada 20. janvārī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing) MIHAILAM KUĻIKOVAM. Balsošanas rezultāti: par 10 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 24.janvārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – plastiskā ķirurģija LAURAI LOGINAI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 24.janvārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – medicīniskā ģenētika AGRITAI PUZUKAI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2011.gada 25. janvārī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu VADIMAM MANTROVAM. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2011.gada 25. janvārī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu ZANEI PĒTERSONEI. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padome 2011.gada 26.janvārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – zobu protezēšana LINARDAM GRIEZNIM. Balsošanas rezultāti: par –10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2011.gada 2.februārī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra NORMUNDAM GRŪZĪTIM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datoru un sistēmu programmatūra”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 9, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P–06 Būvzinātnes nozarē 2011. gada 4. februāra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu MĀRTIŅAM VILNĪTIM būvzinātnes nozares būvmateriālu un būvtehnoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 12 balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 4. februārī LIENE MARKUS–NARVILA aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav. Lienei Markui–Narvilai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds valodniecības nozares latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 7.februāra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu INGAI SKREITULEI–PIKŠEI attīstības psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde 2011. gada 8.februārī ELVĪRA ISAJEVA aizstāvēja promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozares promocijas padomes lēmumu Elvīrai Isajevai piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr.philol.) sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozarē.

***

Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde 2011. gada 8.februārī SVETLANA POLKOVŅIKOVA aizstāvēja promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozares promocijas padomes lēmumu Svetlanai Polkovņikovai piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr.philol.) sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozarē.

2011.gada 9.februārī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra DARJAI SOLODOVŅIKOVAI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē ”Datu apstrādes sistēmas un datortīkli”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2011.gada 9.februārī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ULDIM STRAUJUMAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datu apstrādes sistēmas un datortīkli”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 9, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde 2011. gada 10.februārī IRINA PRESŅAKOVA aizstāvēja promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Irinai Presņakovai piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr.philol.).

***

Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde 2011. gada 10.februārī JEKATERINA BOGATKEVIČA aizstāvēja promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Jekaterinai Bogatkevičai piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr.philol.).

***

Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas nozares promocijas padome 2011.gada 11.februārī atklātā sēdē piešķīra socioloģijas doktora zinātnisko grādu specialitātē – kultūras un masu komunikācijas socioloģija RASAI ŠMITEI. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas nozares promocijas padome 2011.gada 16.februārī atklātā sēdē piešķīra socioloģijas doktora zinātnisko grādu SIGNEI MEŽINSKAI. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares Cietvielu mehānikas apakšnozares promociju padome ‘’RTU P–03’’ atklātā sēdē 2011.gada 17.februārī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu MIROSLAVAM VESOLOVSKIM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 21.februārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – sabiedrības veselība un epidemioloģija INESEI GOBIŅAI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padome 2011.gada 23.februārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – ortodontija IVETAI JANKOVSKAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2011. gada 24.februārī Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē notika KRISTIĀNAS ĀBELES promocijas darba aizstāvēšana. Balsošanas rezultāti par mākslas doktora grāda piešķiršanu: “par” – 10, “pret” – nav, “atturas” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2011. gada 25.februāra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē ILMĀRAM KRAMPIM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2011.gada 1. martā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu JĀNIM PLEPAM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2011.gada 2.martā RTU Mašīnzinātnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un metroloģijas apakšnozares promocijas padomes P–16 atklātā sēdē TATJANA IVANOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti:”par” – 11, “pret” – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 2.martā INTA OSTROVSKA aizstāvēja promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Pedagoģijas nozares promocijas padomes lēmumu Intai Ostrovskai piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.).

Powered by Elxis - Open Source CMS