Kritēriji un nosacījumi ARTEMIS 2013.g. projektu pieteicējiem

25-04-2012


Atbilstības kritēriji projekta pieteicējiem

1. Projekta dalībnieki

Piešķirto finansējumu piešķir šādiem projekta dalībniekiem:

  • Uzņēmumi, firmas un/ vai rūpniecības nozaru asociācijas sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām;
  • Zinātniskās institūcijas – zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas un to institūti, pētniecības centri u.c..


2. Līdzfinansējuma apmērs

Maksimālo projekta līdzfinansējumu piešķir saskaņā ar Kopienas nostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai (2006/C), kas publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 20.12.2006., Nr. C323, 1-26.


3. Projektu konsorcijs

Projektu konsorciju veido uzņēmumi, firmas un/vai rūpniecības asociācijas sadarbībā ar zinātniskajam institūcijām.

Ja Latvijas uzņēmumi vai rūpniecības asociācijas nav projekta dalībnieki, projektā iesaistītā zinātniskās institūcija savu atbilstību projekta mērķiem pamato ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) vai Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA) atzinumu, kurš ir iekļaujams projekta pieteikuma C daļā.


4. Dalības nosacījumi

Finansējumu projektiem piešķir saskaņā ar:

1. 2008. gada 6. augusta Eiropas Komisijas regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas saderīgumu ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula);

2. Zinātniskās darbības likumu;

3. 2012.gada 19.jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 414 „Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās’’

Projektā var piedalīties un finansējumu saņemt zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas un to institūti, pētniecības centri u.c.), kas reģistrētas LR Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnisko institūciju reģistrā.

Projektā var piedalīties un finansējumu saņemt uzņēmumi, kas reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā un savu darbību pamatā veic Latvijas Republikā.


5. Plānotā projekta ietekme un rezultātu izmantošana

Uzņēmumi un rūpniecības asociācijas iesniedz apliecinājumu par projekta potenciālo ekonomisko ietekmi un apstiprinājumu projektu rezultātu ieviešanai nepieciešamo nosacījumu esamībai, kurš iekļaujams projekta pieteikuma C daļā.

Zinātniskās institūcijas iesniedz attiecīgās rūpniecības nozares asociācijas atzinumu par projekta rezultātu izmantošanas iespējām nacionālajā rūpniecībā, kurš iekļaujams projekta pieteikuma C daļā.

Nosacījumi valsts dotācijas likmes noteikšanai

Organizācijas

Aktivitātes
veids

Nacionālā finansējuma apjoms procentos

Lielie uzņēmumi, uzņēmumu grupas un asociācijas

Vidējie uzņēmumi

Mazie uzņēmumi

Zinātniskie institūti un universitātes

Fundamentālie pētījumi

0%

0%

0%

83,3%

Rūpnieciskie pētījumi

33,3%

33,3%(1)

33,3%(2)

83,3%

Eksperimentālā izstrāde

8,3%

8,3%(1)

8,3%(2)

83,3%


Valsts atbalsta intensitāti var palielināt:

(1) par 10 % vidējiem uzņēmumiem, ja finansējošā institūcija (Latvijas Zinātņu akadēmijā) to apstiprina pirms projekta pieteikuma iesniegšanas kopuzņēmumā ARTEMIS;

(2) par 20 % maziem uzņēmumiem, ja finansējošā institūcija (Latvijas Zinātņu akadēmijā) to apstiprina pirms projekta pieteikuma iesniegšanas kopuzņēmumā ARTEMIS.

Pamatojums iepriekšminētajiem valsts atbalsta intensitātes palielinājumiem ir iekļaujams projekta pieteikuma C daļā.

C daļa Latvijas partneriem ir obligāta (skat. 3 un 5 punktu). Tā iesniedzama izmantojot EPSS portālu.

Projekta pieteikums jāiesniedz Latvijas Zinātņu akadēmijā desmit dienas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa kopuzņēmumā ARTEMIS.

Projektā attiecināmās izmaksas Latvijas dalībniekam:

 

1.Tiešās izmaksas:

1.1. Personāla izmaksas,

1.2. Citas projekta tiešās izmaksas, piem., instrumentu un iekārtu izmaksas (amortizācijas izmaksas), reaģenti, materiāli u.c.,

1.3. Pakalpojuma līgumi, nepārsniedzot 10% no kopējām projekta izmaksām,

1.4. Projektā iesaistīto darbinieku komandējumu izmaksas,

1.5. Projekta vadības izdevumi,

2. Netiešās izmaksas, kas nepārsniedz 20 % no projekta tiešo izmaksu summas.

Darba paketes „Projekta rezultātu izplatīšana” izmaksu maksimālais apjoms nedrīkst pārsniegt 7% no projekta tiešajām izmaksām.

Ar pētniecību un attīstību saistītās izmaksas sasniedz vismaz 75 % no projekta kopējām izmaksām.

Pēdējā atjaunošana 27-02-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS