Norisinājusies Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

1-05-2008
Šī gada 1.februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā norisinājās kārtējā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk– LLMZA) kopsapulce.

Pārskatu par LLMZA darbības rezultātiem un nākotnes plāniem sniedza LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža. Prezidente pateicās Zemkopības ministrijai par piešķirto atbalstu LLMZA darbības nodrošināšanai. Jau otro gadu LLMZA ir sekmīgi startējusi projektu konkursā, saņemot Lauku atbalsta dienesta subsīdijas, kuru mērķis ir atbalsts nevalstisko organizāciju darbam. Papildus tam LLMZA sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju piedalījās projekta “Forsaita speciālistu tīkla pielietojums lauku politikas atbalstam un lauksaimniecības zinātnes pētījumu un iekārtu datu bāzes pilnveidošana” īstenošanā. Atbalsts sniedz iespēju LLMZA nodrošināt gan vairākas izbraukuma sēdes, gan vairākus citus pasākumus. Izbraukuma sēžu laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīsties gan ar zinātnieku un jauno zinātnieku referātiem, gan ar institūciju praktiskās darbības rezultātiem. Bez tam – īpaši izveidota LLMZA komisija 2007.gadā vērtēja jauno zinātnieku referātus izbraukuma sēžu laikā, piešķirot Atzinības rakstu un naudas balvu labākajam izbraukuma sēžu referentam. 2007.gadā šo naudas balvu saņēma Latvijas Valsts augļkopības pētnieks, Mg.biol. Gunārs Lācis. Papildus izbraukuma sēdēm LLMZA 2007.gadā piedalījās un atbalstīja vairāku konferenču, kā arī reģionālās lauksaimniecības izstādes “Vecauce–2007” un izstādes – ražas svētki “Vecauce–2007”organizēšanu.

LLMZA locekļi ir guvuši arī vairākus nozīmīgus panākumus – LLMZA īstenā locekle Dr.biol. Edīte Kaufmane 2007.gadā ievēlēta par LZA korespondētājlocekli, savukārt LLMZA īstenais loceklis Dr.habil.sc.ing., profesors Pēteris Rivža 2007.gadā kļuva par LZA goda doktoru.

Jau vairākus gadus LLMZA locekļi sekmīgi piedalās arī Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs” grupā “Zinātne lauku attīstībai”. 2007.gadā kā konkursa laureāti tika izraudzīti LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta “Sigra” un citu saistīto institūciju zinātnieki LLMZA viceprezidenta, akadēmiķa, profesora Dr.habil.agr., Dr.med.vet. Aleksandra Jemeļjanova vadībā, monogrāfija “Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā”.

Laureātu ziņojumu bija iespēja klausīties arī LLMZA kopsapulces laikā.

2007.gadā tika apbalvots vēl viens LLMZA īstenais loceklis – A.Kalniņa balvu mežzinātnēs, koksnes pētniecībā un pārstrādē saņēma Dr.habil.chem. Nikolajs Vederņikovs, darbs “Furfurola un metanola vienlaicīgas iegūšanas tehnoloģiju izstrāde”.

2007.gadā LLMZA sadarbībā ar APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” un LLU aģentūru “Zemkopības zinātniskais institūts” piešķīra J.Lielmaņa prēmiju. 2007.gada konkursa laureāte bija Bauskas rajona SIA “Uzvara–Lauks” agronome Vizma Valterāne.

Īpašu atzinību 2007.gadā ir pelnījis arī LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”, kas 269 Eiropas Savienības valstu pieteikto projektu konkurencē sadaļā par zinātnisko ekselences centru izveidi pēc konkursa komisijas piešķirto baļļu vērtējuma izcīnīja 5.vietu.

LLMZA 2007.gadā ir uzsākusi arī jaunu tradīciju, sadarbībā ar Jauno zemnieku klubu sniedzot atbalstu vidusskolu, profesionālo skolu un arodskolu audzēkņiem. 2007.gadā ar LLZMA dalību balvas tika piešķirtas reģionālās lauksaimniecības izstādes “Vecauce–2007” ietvaros organizēto konkursu laureātiem.

LLMZA ir uzsākusi ļoti veiksmīgu sadarbību ar LR Zemkopības ministriju un Latvijas Zinātņu akadēmiju. Tās stiprināšanai 2008.gada 25.janvārī, ja trešo gadu pēc kārtas, tika parakstīts nodomu protokols starp iepriekšminētajām trīs institūcijām. Šī gada nodomu protokolā ir ietverti arī vairāki papildus punkti – LLMZA ir apņēmusies ņemt dalību Zemkopības ministrijas zinātnes konsultatīvās padomes izveidē un darbībā, kā arī stimulēt jauno zinātnieku sagatavošanu, organizējot seminārus par doktorantūras studiju problēmām un izaicinājumiem, kā arī sniedzot iespēju doktorantūras studentiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA sēdēs.

Kā liels izaicinājums 2008.gadā ir uzskatāms Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu apvienības (turpmāk– Apvienība) V Ģenerālasamblejas un saistītā semināra “Atjaunojamie enerģijas resursi, produkcija un tehnoloģijas” (“Renewable Energy Resources, Production and Technologies”) organizēšana. Konference norisināsies Latvijā 2008.gada 28.–31.maijā un līdz ar konferences organizēšanu Latvija 2008.–2009.gadā iegūst arī Apvienības prezidējošās valsts statusu.

LLMZA locekļi ņem aktīvu dalību arī starptautisko projektu īstenošanā, kā atsevišķi no tiem būtu minami dalība – ES BIOSOL (meža augsnes), ES zinātniskajās programmās (LLMZA Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa), ES 6. ietvarprogramma (koku audzēšanas inovācijas), COST projekts (mežkopība), EUREKA projekts (enerģētiskās koksnes ražošana), SEPA projekts (notekūdeņu izgulšņu izmantošana) un daudzi citi. Dalība šādu projektu īstenošanā tiks nodrošināta arī 2008.gadā.

LLMZA ir sabiedriska organizācija, kuras darbība virzīta uz lauksaimniecības, pārtikas, veterinārmedicīnas, meža, inženierzinātņu un agrārās ekonomikas zinātņu un prakses attīstību. LLMZA galvenais uzdevums ir augstākminēto zinātņu nozaru savstarpēja koordinācija, attiecīgo zinātņu nozaru darbības izvērtēšana un jaunu pētniecības virzienu noteikšana zinātniski pētniecisko un tehnisko problēmu risināšanā saistībā ar praksi.

LLMZA zinātniskā sekretāre I.Brence

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS