Aizstāvēšana

20-10-2011

2011.gada 3.novembrī plkst. 13.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MAIJA KOKARE.

Temats: “Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā procesa perspektīva” (“Organizational learning as a perspective of pedagogical process”).

Vadītāja: prof. Z.Rubene.

Recenzenti: porof. Irēna Žogla, LU; prof. Andrejs Geske, LU; prof. Gunter Huber, Tībingenas Universitāte.

***

2011. gada 7.nobembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

VLADIMIRS ŅIKUĻŠINS

aizstāvēs promocijas darbu “Programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļa transformācijas pieeja modeļvadāmās arhitektūras kontekstā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.comp. Audris Kalniņš (Latvijas Universitāte), profesors, Dr.sc.comp. Viktors Taratuhins (Nacionāla pētnieciskā universitāte “Ekonomikas augstskola”, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011.gada 10.novembrī plkst. 15.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DIĀNA LIEPA.

Temats: “Svešvalodu apguves komponentu integrācija studiju procesā” (“Foreign Language Acquisition Components Integration in Study Process”).

Vadītāja: prof. Tatjana Koķe.

Recenzenti: prof. Irēna Žogla, LU; prof. Ausma Špona, RPIVA; asoc. prof. Ineta Lūka, Biznesa augstskola “Turība”.

***

2011. gada 11.novembrī plkst. 14:30 Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16/20, II stāvā sēžu zālē, RTU Promocijas padomes P–06 atklātajā sēdē

ANDRIS BAIKOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Kompozīto koksnes konstrukciju elementu šļūde liecē” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai būvzinātnes nozarē, būvkonstrukciju apakšnozarē.

Recenzenti: profesors Dr. habil. sc. ing. Henns Tuherms (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), profesors Dr. habil. sc. ing. Ivars Knēts (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis (Rīgas Tehniskā universitāte, Promocijas padomes P–06 eksperts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātnes bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un tā kopsavilkumu internetā http://www.rtu.lv/ sadaļā Doktorantiem/Promocijas darbi.

***

2011.gada 14.novembrī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

DAINA ŠMITE

aizstāvēs promocijas darbu “Hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientu analīze biopsihosociālā modeļa ietvaros”.

Oficiālie recenzenti: profesors Jānis Vētra (RSU); profesors Jānis Sīpols (LU); profesors Kare Birger Hāgens (Oslo universitāte, Norvēģija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 14.novembrī plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ARTA OLGA BALODE

aizstāvēs promocijas darbu “Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus molekulāri bioloģiskās īpatnības daudzprofila stacionārā ārstētiem pacientiem Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: profesore Juta Kroiča (RSU); Dr.habil.biol. Aleksandrs Rapoports (LU); Dr.med. Jolanta Miciuleviciene (Nacionālās sabiedrības veselības uzraudības laboratorijas vadītāja, Viļņa).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011. gada 21.nobembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

VITA GRAUDIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Zināšanu kartogrāfijas tehniku un jēdzienu kartēs sakņotas intelektuālas zināšanu vērtēšanas sistēmas integrācijas izpēte un realizācija” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Osis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.comp. Jānis Bārzdiņš (Latvijas Universitāte), profesors, PhD Albertas Čaplinskas (Viļņas Universitēte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011.g. 21. novembrī plkst. 15:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, aktu zālē, notiks Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

NIKOLAJS BRENERS

aizstāvēs promocijas darbu “Transformatoru bāzes funkcionēšanas drošuma paaugstināšanas pasākumu tehniski ekonomiskais novērtējums” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Energoapgādes un elektroiekārtas katedras vadītājs, profesors, Dr.sc.ing. Nikolay Filev Djagarov, Varnas Tehniska Universitāte; profesors, Dr.habil.sc.ing. Zigurds Krišāns, Fizikālās enerģētikas institūts; AS Latvenergo, Attīstības daļas vadītājs, asoc. profesors, Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs, Rīgas Tehniskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2011.g. 21. novembrī plkst. 16:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, aktu zālē, notiks Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ALEKSANDRS GAVRILOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Energosistēmas funkcionēšanas efektivitātes vērtējumu daudzkritēriju optimizācijas modelis (uz Latvijas energosistēmas piemēra)” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vilnis Krēsliņš, Latvijas Elektroenerģētiku un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs; asoc. profesors, Dr.sc.ing. Aleksandrs Dolgicers, Rīgas Tehniskā universitāte; profesors, Dr.sc.ing. Michal Kolcun, Košice Tehniskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2011. gada 22. novembrī plkst. 14:00 Rīgas Tehniskā universitātes Promocijas padomes “RTU P–03” atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119. auditorijā, RTU doktorante

RITA SERŽĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Poru veidotāju ietekme uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Fridriha Šillera Jēnas universitātes Materiālzinātņu institūta pētnieks Dr.habil.ing. Jorgs Boserts; RTU MLĶF Biomateriālu un biomehānikas institūta Biomehānikas ZPL vadītājs Dr.sc.ing. Visvaldis Vītiņš; RSU Zobu protezēšanas katedras docente Dr.med. Antra Ragauska.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un interneta mājas lapā http://www.rtu.lv (doktorantiem.promocijas darbi).

***

2011. gada 22.novembrī plkst. 15.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

SOLVEIGA ČEIRĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Latviešu valodas balsīgo troksneņu akustiskais raksturojums” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I.Jansone, Dr. philol. J.Grigorjevs, Dr. philol. M.Brēde.

***

2011. gada 22. novembrī plkst. 16:00 Rīgas Tehniskā universitātes Promocijas padomes “RTU P–03” atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119. auditorijā RTU doktorante

KRISTĪNE ŠALMA–ANCĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Kalcija fosfātu sintēzes parametru ietekme uz biokeramikas īpašībām” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Erlangenes–Nirnbergas universitātes Biomateriālu institūta vadītājs Aldo R. Boccaccini (Vācija); RTU MLĶF Ķīmijas katedras profesore, Dr.chem. Svetlana Čornaja; RTU MLĶF Biomateriālu un biomehānikas institūta Biomehānikas ZPL vadošais pētnieks, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Kasjanovs.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un interneta mājas lapā http://www.rtu.lv (doktorantiem.promocijas darbi).

***

2011.gada 23.novembrī plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IEVA MAULIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Kraniofaciālā skeleta morfoloģija vecākiem, kuriem ir bērns ar lūpas šķeltni, lūpas un aukslēju šķeltni un izolētu aukslēju šķeltni”.

Oficiālie recenzenti: profesore Rūta Care (RSU); Dr.med. Baiba Lāce (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs); asoc.profesors Antanas Šidlauskas (Kauņas Veselības Zinātņu universitāte, Lietuva)

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gadā 25.novembrī plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7– 309. auditorijā notiks

ANDRAS FELDMANES

promocijas darba “Publisko investīciju projektu vadības pilnveidošanas inovatīvie risinājumi” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors; E.Šumilo, Dr.oec., LU profesore; Bronius Neverauskas, Dr.oec., Kauņas Tehnoloģiskās universitātes profesors, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011.gadā 25.novembrī plkst. 13.00 RTU Meža iela 1/7– 309. auditorijā notiks

ILZES JUDRUPAS

promocijas darba “Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: E.Gaile–Sarkane, Dr.oec., RTU profesore; Andrejs Čirjevskis, Dr.oec., RSEBAA profesors; Tatjana Orehova, Dr.habil.oec., Doņeckas Nacionālās universitātes profesore, Ukraina.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē 2011. gada 25. novembrī pl.14.00 notiks

AGNESES BERGHOLDES

promocijas darba “Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā” aizstāvēšana.

Oficiālie oponenti: Dr.phil. Uve Lobedajs (Uwe Lobbedey, Vestfālenes Vilhelma universitātes Mākslas vēstures institūts, Minstere), Dr. arch. Ilmārs Dirveiks (Arhitektoniskās izpētes grupa), Dr.habil.art Ojārs Spārītis (LMA).

***

2011.gada 15.decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

OLAFS VOLRĀTS

aizstāvēs promocijas darbu “Liesas reducējošu operāciju morfofunkcionālais pamatojums un klīnisko rezultātu analīze bērniem ar dažādas etioloģijas hipersplenismu”.

Oficiālie recenzenti: profesors Andrejs Skaģers (RSU); profesors Viesturs Baumanis (LU); profesors Vidmantas Barauskas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 16.decembrī plkst. 16.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIJA INGRĪDA ABENS.

Temats: “Autoritārisma ietekme uz Latvijas vēstures mācīšanu” (“Effects of Authoritarianism on the Teaching of Latvian History”).

Vadītāja: Dr. paed. Iveta Ķestere

Recenzenti: prof. Irēna Žogla, LU; prof. Marc Depaepe (Marks Depape), Lēvenes Katoļu universitāte; prof. Oskars Zīds, Liepājas Universitāte.

***

2011. gada 2. septembrī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. geol.) zinātniskā grāda iegūšanai pamatiežu ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja IEVA UPENIECE. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – 0, nederīgi biļeteni – 1.

***

2011. gada 2. septembrī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. geol.) zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja OĻĢERTS ALEKSĀNS. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 6, nepiešķirt – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē 2011. gada 12. septembrī EVIJAI LIEPIŅAI piešķīra veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē 2011. gada 12. septembrī IVETAI KOCIŅAI piešķīra veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 20.septembra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu INGŪNAI GRIŠKĒVIČAI. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes 2011. gada 23. septembrī atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu EMĪLAM KOZLINSKIM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 26.septembra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu EGITAI GRITĀNEI. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 26.septembra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu INESEI MUZIKANTEI sociālās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

2011.gada 27.septembrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra DAINIM DOSBERGAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2011. gada 3.oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu KATRINAI BOLOČKO. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 4.oktobrī LINDA APSE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds. Balsošanas rezultāti: “par” – 8, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas promocijas padome 2011.gada 5.oktobrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – dzemdniecība un ginekoloģija NATĀLIJAI VEDMEDOVSKAI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2011. gada 10.oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ALEKSANDRAM SISOJEVAM. Balsošanas rezultāti: par – 9 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

2011. gada 12.oktobrī RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēdē GUNĀRS PAVLOVIČS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS