Aizstāvēšana

4-11-2011


2011. gada 2. decembrī plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.paed. LĪGA JANKOVA.

Tēma “Eiropas savienības fondu izmantošana reģionos”.

Recenzenti:promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja, profesore; Dr.oec. Laimdota Straujuma – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece; Dr.habil.oec. Antoni Mickiewicz – Ščecinas Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitātes Ekonomikas fakultātes Agrobiznesa attīstības katedras vadītājs, profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2011. gada 6. decembrī plkst. 14:30 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P-20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā

ANDREJS KAŠURINS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Optimālā apkalpošanas objektu izvietošana esošas transporta infrastruktūras gadījumā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs (Rīgas Tehniskā universitāte), prof. Dr.sc.ing. Irina Jackiva (Transporta un sakaru institūts) un prof. Dr.math. Kalev Pärna (Tartu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.”

***

2011. gada 7. decembrī plkst. 13:00 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

MARGARITA TERENTJEVA

aizstāvēs promocijas darbu “Patogēnās jersīnijas cūku kautproduktos un ražošanas vidē Latvijas kautuvēs” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba vadītāji: asoc. profesors Dr.med.vet. Edgars Liepiņš; docents Dr.med.vet. Aivars Bērziņš.

Recenzenti: LLU profesors Dr.med.vet. Arnis Mugurēvičs; Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta “Sigra” vadošā pētniece Dr.med.vet. Inese Zītare; LLU profesore Dr.sc.ing. Līga Skudra.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011.gada 13.decembrī plkst. 15.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes “RTU P–16” atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

ARTIS KROMANIS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Mašīnu detaļu virsmu mikroģeometrijas telpisko parametru tehnoloģiskais nodrošinājums” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc.profesors, Dr.sc.ing. Irīna Boiko; profesors, Dr.sc.ing. Gunārs Vērdiņš (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); profesors, Dr.sc.ing. Vitautas Bučinskas (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2011.gada 11.oktobrī Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātajā sēdē ANITAI VAIVADEI piešķirts mākslas zinātņu doktora grāds (Dr. art.). Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2011. gada 13. oktobra slēgtā sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ANASTASIJAI TUREI. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 10 , nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 14.oktobrī INNAI DVORECKAI piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr. philol.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 18.oktobra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu JEĻENAI ĻUBENKO klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2011.gada 21.oktobrī ANNAI LISCOVAI piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2011.gada 21.oktobrī VIVITAI BAUMANEI piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.). Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav.

***

2011. gada 21. oktobrī RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes “RTU P–17” atklātā sēdē IGORAM PETUHOVAM piešķīra Latvijas inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi biļeteni – 1.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2011.gada 28.oktobra sēdē PĀVELAM PATĻINAM piešķirts ekonomikas zinātņu doktora grāds (Dr.oec.). Balsošanas rezultāti: par– 9, pret– 1, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 4-11-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS