Aizstāvēšana

26-01-2012


2012.gada 8.februārī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

RAIVIS SKADIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Zināšanās bāzētu un korpusā bāzētu metožu kombinēta izmantošana mašīntulkošanā” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp., G.Bārzdiņš (LU), prof. Dr.habil.sc.ing., J.Grundspeņķis (RTU), PhD M.Fišel, (Cīrihes universitāte, Šveice).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 14.februārī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

INGRĪDA SMUKĀ

aizstāvēs promocijas darbu “Pedagoģiskā mijiedarbība un skolēnu fiziskā aktivitāte”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Krzystof Piech, Dr. asoc.prof. (Fiziskās izglītības Josef Pilsudski universitāte, Biala Podlaska, Polija); Ausma Špona, Dr.habil.paed., profesore (RPIVA); Daina Lieģeniece, Dr.habil.paed., profesore (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2012.gada 14.februārī plkst.14.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

SERGEJS SAULĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Tekvondistu speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveide un kontrole”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Jerzy Sadowski, Dr.habil., profesors AWF, Varšavas Fiziskās kultūras akadēmija (Polija); Aldona Homiča, Dr.paed., docente (Valsts Policijas koledža, Latvija); Agita Ābele, Dr.paed, profesore (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2012. gada 15.februārī plkst. 1500 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.telpā RTU Materiālzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu fizikas zinātņu doktora zinātniskā grāda (Dr.phys.) iegūšanai aizstāvēs:

DMITRIJS SAHAROVS

par tēmu “Dinamiskās hologrammas amorfajos pusvadītājos un azobenzola oligomēros”.

Oficiālie recenzenti: Dr.phys. J. Teteris, Dr.phys. V. Paškevičs, Dr.phys. J. Blūms.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

Ceturtdien, 2012. gada 16. februārī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, Raiņa bulvārī 19., 161. telpā notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju teoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ALEKSANDRS FEIGMANIS.

Disertācija: “Rabīniskā literatūra Latvijā līdz 1940. gadam: virzieni un personības”.

Recenzenti: asoc. prof. Dr. philol. Elīna Vasiļjeva, Daugavpils Universitāte; Dr. theol. Valts Apinis, LU Jūdaikas studiju centrs; asoc. prof. Dr. paed. Laima Geikina, LU Teoloģijas fakultāte.

Ar disertāciju var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. un internetā http://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1

***

Ceturtdien, 2012. gada 16. februārī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, Raiņa bulvārī 19., 161. telpā notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares Promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju teoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JŪLIJA OĻEŅEVA.

Disertācija: “The Interpretation of the Concept of HEBEL in the Book of Qohelet, in Rabbinic Sources and in the Commentaries of Church Fathers Didymus of Alexandria, Gregory of Nyssa, and Jerome”.

Recenzenti: doc. Dr. theol. Urmas Nõmmik, Tartu Universitātes Teoloģijas fakultāte; prof. Dr. Marc Hirshman, Hebrew University of Jerusalem (Izraēla); doc. Dr. theol. Dace Balode, LU Teoloģijas fakultāte.

Ar disertāciju var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. un internetā http://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1 

***

2012. gada 20.februārī plkst. 12:00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILONA LAIZĀNE.

Temats: “Jauniešu līdzatkarības pazīmju saistība ar piesaisti vecākiem, alkohola lietošanu ģimenē un internalizētām un eksternalizētām problēmām”.

Darba vadītājs: profesore Ps.Psych. Sandra Sebre.

Recenzenti: prof. Dr. psych., Malgožata Raščevska, Latvijas Universitāte; as.profesore Dr.psych. Natālija Ivanova, Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola; as.prof. Dr. psych. Rasa Barkauskiene, Viļņas Universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2012. gada 20.februārī plkst. 14:30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ALLA PLAUDE.

Temats: “Intelekts, stresa pārvarēšana un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi bezdarbniekiem”.

Darba vadītājs: profesore Ps.Psych. Malgožata Raščevska.

Recenzenti: profesore, Dr. habil. psych. Ārija Karpova, Latvijas Universitāte; docents Dr.psych. Aleksejs Ruža, Daugavpils Universitāte; Ph.D., profesors Juris G. Draguns, Pensilvānijas Valsts Universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2012.gada 21.februārī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

LUIZE VENTASKRASTA

aizstāvēs promocijas darbu “Pielāgotās fiziskās aktivitātes pedagoģiskajā korekcijā hiperaktīvajiem (ar UDS/UDHS izpausmēm) sākumskolas skolēniem”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Artur Litwiniuk, Dr. asoc.prof. (Fiziskās izglītības Josef Pilsudski universitāte, Biala Podlaska, Polija); Valdis Folkmanis, Dr.med., profesors (Latvijas Universitāte); Rasma Jansone, Dr.paed., profesore (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2012.g. 2.martā plkst. 12.30 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

INETA DAIKTERE.

Temats – “Vispārizglītojošās skolas direktora loma skolas kultūras pilnveidošanā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: Dr.fiz., prof. Andris Grīnfelds; Dr.ped., prof. Alīda Samuseviča; PhD., prof. Asta Valackiene.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 5.martā plkst. 13:00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LĪVA VAN SKOTERE.

Temats: “Vadītāju un padoto personības iezīmju un grupas lomu nozīme darba grupu efektivitātes prognozēšanā”.

Darba vadītājs: profesors Ps.Psych. Viesturs Reņģe.

Recenzenti: profesors PhD Ivars Austers, Latvijas Universitāte; docente Dr. psych. Daina Škuškovnika, Biznesa augstskola Turība; profesors PhD Timothy A. Judge, Notre Damas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2012. gada 9.martā plkst.11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 403. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARMANDS PUŽULIS

par tēmu “Robežu loma ģeogrāfiskajā telpas organizācijā Latvijā”.

Recenzenti: Dr.geogr., Dr.habil.oec. Pārsla Eglīte (LZA), Dr.geogr. Juris Paiders (LU ĢZZF), Dr.phil. Jurģis Šķilters (LU SZF).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 9.martā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 403. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDRIS KLEPERS

par tēmu “Tūrisma telpiskās struktūras Latvijā, to veidošanās, izpausmes un nozīme galamērķu virzībai tirgū”.

Recenzenti: Dr.geogr., Dr.habil.oec. Pārsla Eglīte (LZA), Dr.geogr. Juris Paiders (LU ĢZZF), Dr.oec. Agita Līviņa, (ViA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.g. 30.martā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

AGNESE RUSAKOVA.

Temats – “Iepriekšējās izglītības atzīšana augstākajā izglītībā mūžizglītības kontekstā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: Dr.fiz., prof. Andris Kangro; Dr.h.ekon., prof. Baiba Rivža; Dr.h.ped., prof. Tatjana Koķe.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.g. 13.aprīlī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

JŪLIJA STUKAĻINA.

Temats – “Augstskolas izglītības vides vadība”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Grīnfelds; prof. Dr.ped. Baiba Briede; prof. Dr.ped. Milans Pols.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padome “RTU P–03” atklātā sēdē 2011. gada 22. novembrī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu materiālzinātņu nozares biomateriālu apakšnozarē KRISTĪNEI ŠALMAI–ANCĀNEI. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padome 2011.gada 23.novembrī atklātā sēdē piešķīra medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – ortodontija IEVAI MAULIŅAI. Balsošanas rezultāti: par –10, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē 2011. gada 25. novembrī AGNESE BERGHOLDE aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: “par” – 6, “pret”– nav, “atturas”– nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2011.gada 25.novembrī sēdē ANDRAI FELDMANEI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Balsošanas rezultāti: par– 9, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2011.gada 25.novembrī sēdē ILZEI JUDRUPAI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Balsošanas rezultāti: par– 10, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 2. decembrī LĪGAI JANKOVAI piešķirts ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgi – nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2011. gada 5.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ALEKSANDRAM SUHORUKOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 8 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē 2011. gada 7. decembrī MARGARITAI TERENTJEVAI piešķīra veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) zinātnisko grādu veterinārmedicīnas nozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2011. gada 8. decembra slēgtā sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr.chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē ELĪNAI ERDMANEI. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 11 , nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 8. decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu JEĻENAI ZAŠČERINSKAI. Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības Promocijas padome 2011.gada 9.decembrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē IMANTAM MUIŽNIEKAM. Balsošanas rezultāti: par – 4, pret – 1, nederīgi biļeteni – 0.

***

RTU Promocijas padome P–06 2011. gada 9. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ANDREJAM PUPURAM Būvzinātnes nozares būvkonstrukciju apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2011. gada 12.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu KASPARAM OSIM. Balsošanas rezultāti: par – 11 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 12.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – imunoloģija JEĻENAI EGLĪTEI. Balsošanas rezultāti: par –6, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2011.gada 13.decembrī INGA LIEPIŅA aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2011.gada 13.decembrī AIVARS KAUPUŽS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2011.gada 13.decembrī RTU Mašīnzinātnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un metroloģijas apakšnozares Promocijas padomes P–16 atklātā sēdē ARTIS KROMANIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam  piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par” – 9 “pret” – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2011. gada 14.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu JĀNIM KAMPARAM. Balsošanas rezultāti: par – 9 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas promocijas padome 2011.gada 15.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – bērnu ķirurģija OLAFAM VOLRĀTAM. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

2011. gada 15.decembrī RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēdē VLADIMIRS BIZIKS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par ievēlēšanu” –11, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 21.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – medicīniskā ģenētika ZANDAI DANEBERGAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 21.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – medicīniskā ģenētika ZITAI KRŪMIŅAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2011. gada 27. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē EDGARAM DREIMANIM. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2011. gada 27. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē JURIM ĶIPLOKAM. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2011. gada 28. decembrī RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes “RTU P–17” atklātā sēdē ILMĀRS BLUMBERGS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Latvijas inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares gaisa transporta un infrastruktūras apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi biļeteni nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 6.janvāra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu ANDŽELAI ROŽCENKOVAI. Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – 0; nederīgi biļeteni – nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 6.janvāra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu SANITAI ŠAITEREI. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgi biļeteni – nav.

***

Latvijas Universitātes juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padome 2012.gada 6.janvārī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē MARINAI BORKOVECA. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 10. janvārī SANDIS LAIME aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas zinātnes nozarē mitoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 1, nederīgu biļetenu – nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 10. janvārī IEVA GARDA–ROZENBERGA aizstāvēja promocijas darbu u viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas zinātnes nozarē latviešu folkloristikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē 2012. gada 12. janvārī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing) GATIM VALTERAM zinātnes nozarē: Elektronika un telekomunikācijas, apakšnozarē Ķēdes un signāli. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 12.janvārī Rasma Deksne aizstāvēja promocijas darbu bioloģijas doktora grāda (Dr.biol.) iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav. Ar Bioloģijas nozares promocijas padomes lēmumu RASMAI DEKSNEI piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.) ekoloģijas apakšnozarē.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 13.janvārī Vadims Krasko aizstāvēja promocijas darbu ekonomikas doktora grāda (Dr.oec.) iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 1, nederīgu biļetenu nav. Ar Ekonomikas nozares promocijas padomes lēmumu VADIMAM KRASKO piešķirts doktora zinātniskais grāds ekonomikā (Dr.oec.) reģionālās ekonomikas apakšnozarē.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 13.janvārī Sandra Ežmale aizstāvēja promocijas darbu ekonomikas doktora grāda (Dr.oec.) iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav. Ar Ekonomikas nozares promocijas padomes lēmumu SANDRAI EŽMALEI piešķirts doktora zinātniskais grāds ekonomikā (Dr.oec.) reģionālās ekonomikas apakšnozarē.

***

LLU pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2012. gada 17. janvārī NATAĻJA VRONSKA aizstāvēja promocijas darbuun viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskais grāds augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par– 6 balsis, pret–nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 17.janvārī UĢIS CIEMATNIEKS ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 17.janvārī MĀRIS LESČINSKIS ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 26-01-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS