LZA vārdbalvas

26-01-2012


LZA Senāta lēmums 2012. gada 17.janvārī

1. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

akadēmiķim Viktoram Hausmanim – (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) – Raiņa balva par latviešu literatūras un kultūras procesu izpēti un izcilu ieguldījumu Raiņa daiļrades pētniecībā;

LZA goda loceklim Oskaram Gertam (“Latvijas Vēstnesis”)Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā par kultūras vēstures un zinātnes problēmu aktualizāciju un popularizēšanu;

Dr.philol. Rasmai Grīslei Kārļa Mīlenbaha balva par praktisku sniegumu latviešu valodniecībā (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību) par darbu “Jāņa Endzelīna latviešu valodas propaideutikas lekciju kurss”;

Dr. sc.ing. Leonardam Līpiņam (LLU Meža fakultāte)Arvīda Kalniņa balva mežzinātnēs (kopā ar Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju un Koksnes ķīmijas institūtu) – par monogrāfiju “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana”;

LZA korespondētājloceklim Valdim Pīrāgam (LU Medicīnas fakultāte) – Paula Stradiņa balva medicīnā (kopā ar Medicīnas vēstures muzeju) par ievērojamu devumu endokrinoloģijas attīstībā un M.Zīles – K.Rudzīša – I.Lazovska tradīciju attīstīšanā medicīnas filozofijā;

Dr.habil.phys. Jurijam Žukovskim – (LU Cietvielu fizikas institūts) – Edgara Siliņa balva fizikā par darbu ciklu “Oglekļa nanocaurulīšu tehnoloģiju izstrāde liela ātruma nākošās paaudzes starpvirsmu savienojumiem”.

2. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Dr.phys. Linardam Kalvānam (Latvijas Universitāte) – Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā par darbu “Magneto–optisko rezonanšu signālu īpatnību izpēte sārmu metālu tvaikos”. Vad. LZA īst.loc. M.Auziņš;

Mg. Dacei Rasiņai (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – M.Straumaņa – A.Ieviņa balva ķīmijā par darbu “N,O–diacilhidroksilamīnu dinamisko kombinatoriālo bibliotēku izveidošana ūdens vidē”. Vad. Dr.chem. D. Katkeviča;

Mg. Irinai Novosjolovai (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – E.Gudrinieces balva ķīmijā par darbu “Ērta sililēteru iegūšanas metode un tās izmantošana organiskajā analīzē un sintēzē”. Vad. Dr.chem. M.Turks;

Mg. Andrim Hiršam (LU Vēstures un filozofijas fakultāte) – Zentas Mauriņas balva filozofijā par darbu “J.Osis un agrīnā personālisma skola Tērbatas universitātē”. Vad. Dr.phyl. A.Priedīte–Kleinhofa.

LZA prezidents J.Ekmanis

LZA Senāta priekšsēdētājs J.Stradiņš

Powered by Elxis - Open Source CMS