Aizstāvēšana

14-04-2012


2012.g. 20.aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

LĪVIJA ZEIBERTE.

Temats – “Pedagogu tālākizglītības pārvaldība nepārtrauktas profesionālās pilnveides nodrošināšanā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Kangro; prof. Dr.h.ped. Alīda Samuseviča; prof. Ph.D. Justīne Erčulj.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.g. 20.aprīlī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

IVETA BOGE.

Temats – “Valodu politikas īstenošanas vadība Latvijas valsts augstskolās”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ekon. Andrejs Geske; prof. Dr.h.ped. Irēna Žogla; prof. Ph.D. Vilfrīds Hartmanis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 23. aprīlī plkst. 17.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

VARIS KARITĀNS

aizstāvēs promocijas darbu “Optisko un neirālo faktoru ietekme uz uztvertā attēla kvalitāti” fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Ivars Lācis (Dr.habil.phys.) LU, Juris Imants Aivars (Dr.habil.biol), LU; Dr. Frank Stein, Ifa systems AG Frechen / Cologne – Germany.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2012.g. 24.aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

GITA VĒRDIŅA.

Temats – “Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas iespējas studiju programmas īstenošanas procesā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Grīnfelds; prof. Dr.ekon. Konstantīns Didenko; prof. Ph.D. Hasso Kukemelk.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 25.aprīlī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

EDGARS RENCIS

aizstāvēs promocijas darbu “Uz modeļu transformācijām balstītu rīku būves metožu izstrāde un realizācija” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. J.Bičevskis (LU), prof. Dr.sc.ing. O.Ņikiforova (RTU), Dr.sc.comp. U.Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2012.gada 26.aprīlī plkst.15.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

SANITA SKLADOVA

aizstāvēs promocijas darbu: “Fāžu līdzsvaru un fāžu pāreju kinētikas pētīšanas metožu pilnveidošana pēc polimorfisma daudzveidīguma atšķirīgu aktīvo farmaceitisko vielu izpētes ciklā” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. chem. Ronalds Zemribo, Dr.habil.chem. Valdis Kaļķis, Dr.chem. Māris Turks.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2012.gada 26. aprīlī plkst. 16.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

VALDIS KORSAKS

aizstāvēs promocijas darbu “Luminiscences procesi dažādi strukturētos bora nitrīda materiālos” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Donats Millers (Dr. habil.phys.) LU CFI, Uldis Rogulis (Dr.habil.phys), LU CFI un Dr. Marina Popova, ZA Spektroskopijas institūts, Krievija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2012.g. 27.aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

ANDREJS CEKULS.

Temats – “Konkurences izzināšanas vadīšana Latvijas uzņēmumos”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Kangro; Dr.administr., doc. Ilze Sproģe; as. prof. Dr.ekon. Andra Zvirbule–Bērziņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gadā 27.aprīlī plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7– 309. auditorijā notiks

IEVAS ANDERSONES

promocijas darba “Patērētāju rīcība tirgū uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas kontekstā” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Gregorijs Oļevskis, LU profesors; Marga Živitere, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore; Andrejs Čirjevskis, RSEBAA profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012.g. 27.aprīlī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

VALDIS ROCĒNS.

Temats – “Augstākās izglītības konkurences vide, ekonomiskā efektivitāte un valsts ekonomiskā izaugsme”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ekon. Andrejs Geske; prof. Dr.ekon. Andra Zvirbule–Bērziņa; prof. Dr.ekon. Dzintra Atstāja.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 3. maijā plkst. 10.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

OĻESJA SMIRNOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Nestacionāru procesu pētījumi maiņ­zvaigznēs” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phys. Dmitrijs Docenko LU, Dr. Dainis Draviņš, Lundas Observatorija, Zviedrija un Dr. Ilgmārs Eglītis, LU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2012.gada 3. maijā plkst. 12.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ARTURS BARZDIS

aizstāvēs promocijas darbu “Galaktikas metālnabadzīgo zvaigžņu spektroskopiski pētījumi” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phys. Dmitrijs Docenko LU, Dr. Dainis Draviņš, Lundas Observatorija, Zviedrija un Dr. Ilgmārs Eglītis, LU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2012.gada 8.maijā plkst.14.30. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ANDIS KARLSONS

aizstāvēs promocijas darbu “Minerālās barošanas adaptīvie mehānismi un minerālelementu nodrošinājuma īpatnības jūras piekrastes augiem” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.silv. Tālis Gaitnieks (LVMI “Silava”); Dr.biol. Māra Vikmane (LU); Dr.biol. Guntis Tabors (LU).

Ar darbu, sākot no 2012.gada 23.aprīļa, varēs iepazīties LU Akadēmiskās bibliotēkas filiālē, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2012.gada 15.maija, pīkst. 12.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, 201. telpā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MARGARITA PUĶĪTE.

Temats: “Medicīnas studentu pedagoģiskās kompetences veidošanās studiju procesā”, “Formation ofmedicalstudents’pedagogical competences in the study process”.

Vadītaja: Dr.paed. Lūcija Rutka.

Recenzenti: prof. Irīna Maslo, L U PPMF; prof. Agita Ābele, LSPA; asoc.prof. Inese Folkmane, LU MF.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2012.gada 15.maijā plkst. 14.30 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, 201.telpā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LĪGA ĀBOLTIŅA

Temats: “Reflektīvā darbība sociālo darbinieku supervīzijā” “Reflective activity in supervision of social workers”.

Vadītāja: Dr. paed. Lūcija Rutka.

Recenzenti: prof. Irēna Žogla, LU; prof. Velta Ļubkina, Rēzeknes Augstskola; prof. Ivars Muzis, RPIVA.

***

2012.gadā 18.maijā plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7– 309. auditorijā notiks

SANDAS BLUMBERGAS

promocijas darba “Eiropas Savienības fondu efektivitāte Latvijā” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Konstantins Didenko, RTU profesors; Dr.oec.Marga Živitere, ISMA profesore; Dr.oec. Andrejs Čirjevskis, RSEBAA profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 18. maijā plkst. 12.30 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā

MĀRTIŅŠ KAPRĀNS

aizstāvēs promocijas darbu “Padomju laika sociālās reprezentācijas latviešu pēcpadomju biogrāfiskajā diskursā” doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai.

Recenzenti: prof. Viesturs Zanders, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte; asoc. prof. Ainārs Dimants, Biznesa augstskola Turība; asoc. prof. Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2012. gada 22. maijā, plkst. 13:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 218. auditorijā

IVARS MOZGA

aizstāvēs promocijas darbu “Bioķīmisko tīklu stacionāro stāvokļu optimizācijas procedūra” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozarē “Informācijas tehnoloģijas”.

Recenzenti: Latvijas Universitātes asociētais profesors, Dr.sc.comp. Juris Vīksna; Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs; Abo Akademi (Turku, Somija) universitātes profesors PhD Ion Petre.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā ielā 2, Jelgavā) un

http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012. gada 22. maijā, plkst. 16:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 218. auditorijā

ARNIS CĪRULIS

aizstāvēs promocijas darbu “Virtuālās realitātes izmantošana tehnoloģisko procesu vadības apmācības pilnveidošanā” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozarē “Informācijas tehnoloģijas”.

Recenzenti: Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūta profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis; Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātes, Datorvadības, Automātikas un datortehnikas institūta profesors, Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs; Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF) komercnodaļas vadītājs, Dr.rer.nat. Eberhard Bluemel.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā ielā 2, Jelgavā) un

http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012. gada 25. maijā plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā

VIOLA KORPA

aizstāvēs promocijas darbu “Darba un ģimenes dzīves saskaņošana privātā sektora organizācijās” socioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Aivars Tabuns, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte; asoc. prof. Ritma Rungule, Rīgas Stradiņa Universitāte; doc. Aivita Putniņa, Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

Kļūdu labojums

Biznesa augstskolas Turība doktorants JĀNIS RUŠENIEKS savu promocijas darbu “Audiovizuālo darbu autoru un producentu tiesiskā regulējuma problēmu vēsturiskā izcelsme un to risinājumi Latvijas Republikā” aizstāvēs 2012. gada 16.maijā plkst. 12.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, Senāta zālē (nevis pulksten 14.00, kā tika sludināts iepriekš).

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 20.februāra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu ILONAI LAIZĀNEI attīstības psiholoģijas

apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – 0; nederīgi biļeteni – 1.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 20.februārā sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu ALLAI PLAUDEI personības psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 21.februārī LUIZE VENTASKRASTA aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 1.martā SERGEJS SMIRNOVS aizstāvēja promocijas darbu matemātikas doktora grāda (Dr.math.) iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav. Ar Matemātikas nozares promocijas padomes lēmumu Sergejam Smirnovam piešķirts doktora zinātniskais grāds matemātikā (Dr.math.) diferenciālvienādojumu apakšnozarē.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 1. martā VITA RUDOVIČA aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Vitai Rudovičai ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 1. martā AGNESE KUKĀRE aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Agnesei Kukārei ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 5.marta sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu LĪVAI VAN SKOTEREI sociālās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

2012. g. 6. martā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Tirgzinība aizstāvēja ILONA LEJNIECE. Balsošanas rezultāti: piešķirt 8, nepiešķirt 2, nederīgu biļetenu nav.

***

2012.gada 7.martā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ELĪNAI KALNIŅAI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Programmēšanas valodas un sistēmas. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 12, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2012.gada 7.martā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra KASPARAM SUDARAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Datu apstrādes sistēmas un datortīkli. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 12, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2012. gada 9. marta sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) ģeogrāfijas nozares cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē ANDRIM KLEPERAM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2012. gada 9. marta sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) ģeogrāfijas nozares cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē ARMANDAM PUŽULIM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas promocijas padome 2012.gada 14.martā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – transplantoloģija VADIMAM SUHORUKOVAM. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2012. gada 15. marta sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē ANITAI NAMATĒVAI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 19.marta sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu Intai POUDŽIUNAS klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – 1; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 19.marta sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu INGRĪDAI TRUPS–KALNEI sociālās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

 

Pēdējā atjaunošana 14-04-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS