Aizstāvēšana

10-05-2012

2012. gada 18. maijā plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

RAIMONDS KASPARINSKIS.

Tēmats: “Latvijas meža augšņu daudzveidība un to ietekmējošie faktori”.

Recenzenti: prof. Dr. biol. Viesturs Melecis, LU ĢZZF; prof. Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš; LLU, prof.Dr.Sc. Raimo Kõlli, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2012.g. 18.maija pīkst. 10.00 LU Vadibzinatnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

JURIS ULMANIS.

Temats – “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju apgūšanas noteicošie faktori un izmantošanas problēmas Latvijas uzņēmumu vadībā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ekon. Ērika Šumilo Dr.ekon., prof. Konstantīns Didenko Ph.D., prof. Džeimss Bauens.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēka Rīga, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.g. 18.maijā pīkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

UNA LIBKOVSKA.

Temats – “Skolēnu profesionālo interešu pilnveides vadība karjeras izglītībā Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ķīm. Andrejs Rauhvargers; prof. Dr.h.ekon. Baiba Rivža; prof. Dr.h.ped. Tatjana Koķe.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēka Rīga, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 23.maijā plkst.16.00. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INGA BORMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Citokīnu un adhēzijas molekulu koncentrācijas serumā kā endotēlija disfunkcijas pakāpes rādītāji” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.h.med. Vija Zaiga Kluša (LU Medicīnas fakultāte); Dr.med. Alfrēds Jānis Sīpols (LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts); Dr.h.med. Līga Aberberga–Augškalne (RSU).

Ar darbu, sākot no 2012 .gada 9.maija varēs iepazīties LU Akadēmiskās bibliotēkas filiālē, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2012. gada 25. maijā plkst. 16.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

JĀNIS ŠILIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Padomju Latvijas militārā un politiskā attīstība (1918. gada decembris –1919. gada jūnijs)” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. habil. hist. Aivars Stranga (Latvijas Universitāte); Dr. habil. hist. Valdis Bērziņš; prof., Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils Universitāte)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2012.gada 28.maijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JOLANTA MILLERE

aizstāvēs promocijas darbu “Bērnu ar invaliditāti ģimeņu dzīves kvalitāte Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesore Ritma Rungule (RSU); Dr.sc.pol. Feliciāna Rajevska (LU); Dr.phil. Anna Stepčenko (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2012.gada 28.maijā plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, 1.auditorijā (C–korpuss)

ALEKSEJS DEROVS

aizstāvēs promocijas darbu “Kapsulas endoskopijas klīniskā nozīme iegremdēto bojājumu (aftas/erozijas, čūlas) diagnostikā tievajā zarnā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Aivars Lejnieks (RSU); asoc. profesors Aldis Puķītis (LU); profesors Limas Kupčinskas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2012. gada 29. Maijā plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ASTRĪDA RIJKURE

Tēma: “Latvijas autoceļu attīstībai nepieciešamo resursu piesaiste un sadale”. Nozare – ekonomika, apakšnozare–Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Ērika Šumilo, LU; prof. Dr.habil.oec. Anatolijs Magidenko, RTU; prof. Dr. Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka. LLA

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 31.maijā plkst.12.00 Daugavpils Universitātes Izglītības un Vadības fakultātes 417.telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JURIJS SPIGINS.

Temats: “Improvizācijas pamatu apguve topošo mūzikas skolotāju studiju procesā”.

Recenzenti: Daugavpils Universitātes profesore, Dr.paed. Aleksandra Šļahova; Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta vadošā pētniece, Dr.paed. Marina Marčenoka, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas profesors, Dr.art. Leonidas Melnikas.

Ar promocijas darbu var iepazīties: Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūtā Daugavpilī, Parādes 1 – 432 un DU mājas lapā http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija

***

2012. gada 1.jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā

DINA BITE

socioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Pašvaldību sadarbība Latvijā”.

Recenzenti: Dr. soc. Aivars Tabuns, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte; Dr. soc. Vladimirs Meņšikovs, Daugavpils Universitāte; Dr. geogr., Zaiga Krišjāne, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU SZF mājaslapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2012. gada 4.jūnijā plkst.12.00 Daugavpils Universitātes Izglītības un Vadības fakultātes 417.telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr.Paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SANDRA ZARIŅA.

Temats: “Konstruktīva mācību vide lasītprasmes attīstībai pirmsskolā”.

Recenzenti: Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta profesore, Dr.psych. Anita Pipere; Latvijas Universitātes profesore, Dr. paed. Emīlija Černova; Rēzeknes Augstskolas docente, Dr. paed. Aina Strode.

Ar promocijas darbu var iepazīties: Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūtā Daugavpilī Parādes 1 – 432 un DU mājas lapā http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija

***

2012.gada 4.jūnijā plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LIĀNA DEKLAVA

aizstāvēs promocijas darbu “Personību raksturojošie faktori un profesionāli–revalentā uzvedība veselības aprūpē strādājošiem”.

Oficiālie recenzenti: profesors Jānis Vētra (RSU); Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. Aleksejs Vorobjovs (Daugavpils universitāte) profesors Peeter Tulviste (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2012.g. 6. jūnijā plkst. 14:30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, aktu zālē, notiks Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas nozares promocijas padomes RTU P–05 atklātā sēde, kurā

NATAĻJA SKOBEĻEVA

aizstāvēs promocijas darbu “Pilsētas elektrotīkla optimālo parametru izvēle attīstības projektu sākumstadijās” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr. sc. ing. Edvīns Vanzovičs, Rīgas Tehniskā universitāte; profesore, Dr. sc. ing. Iraida Kolcunova, Košices Tehniskā universitāte (Slovākija); asociētā profesore, Dr.sc.ing. Inga Zicmane, Rīgas Tehniskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2012.gada 8.jūnijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ARMANDS SĪVIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Kuņģa vēža ķirurģiskās ārstēšanas rezultātu un kvalitātes rādītāju analīze”, medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai ķirurģijas un onkoloģijas un hematoloģijas apakšnozarēs.

Recenzenti: Dr.habil.med., Juris Bērziņš, Latvijas Universitāte, RAKUS, Dr. habil.med., doc. Dace Baltiņa, Rīgas Stradiņa Universitāte, RAKUS, prof. PhD Giovanni de Manzoni Sell, Veronas Universitāte, Itālija.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā.

***

2012.gada 11. jūnijā plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF) 406. auditorijā Rīgā, Āzenes ielā 16/20 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes RTU P-10 atklāta sēde, kurā

JANA JĀKOBSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Kultūrvēsturiskais mantojums Kuldīgas pilsētvidē” arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, Dr.arch. J. Dambis; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arhitektūras daļas vadītājs, Dr.arch. J. Zilgalvis un Rīgas Jūgendstila centra direktore, Dr.arch. A. Tipāne.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un APF Metodiskajā kabinetā Āzenes ielā 16/20, bet ar darba kopsavilkumu – RTU mājas lapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem - Promocijas darbi).

***

2012. gada 11.jūnijā plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

JURIJS GRIGORJEVS

aizstāvēs promocijas darbu “Iegulto sistēmu nefunkcionālo īpašību uz modeļiem balstīta testēšanas metode” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis (Rīgas Tehniskā universitāte; Vecākais IS auditors, Dr.sc.comp. Mārtiņš Gills (Norvik Banka); as. prof., doc. ing., CSc. Ji?? Kunovsk? (Brno University of Technology, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 13. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

VIJA OZOLIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Bioloģiski aktīvo vielu izmaiņas rudzu maizes ražošanas procesā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis; Latvijas Universitātes asociētā profesore, Dr.chem. Ida Jākobsone; Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas centra direktora vietniece, Dr.chem. Dace Vilcāne.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā– 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2012. gada 13. jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ILGA GEDROVICA

aizstāvēs promocijas darbu “Ar kaltēta topinambūra (Helianthus tuberosus L.) pulveri bagātināti miltu konditorejas izstrādājumi” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis; Latvijas Universitātes asociētā profesore, Dr.chem. Ida Jākobsone; Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas centra direktora vietniece, Dr.chem. Dace Vilcāne.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā– 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

Powered by Elxis - Open Source CMS