LZA prezidenta kandidāti

11-05-2012


LZA darbības stratēģiskie virzieni 2012. – 2016. gadā

Dr. habil. art. Ojārs Spārītis

zv/zv432-4.jpg 

Būtisks LZA uzdevums ir dialogs ar LR Saeimas komisijām, politiķiem, kā arī ar Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Kultūras un citām nozaru ministrijām, lai:

–panāktu atsevišķu ministriju funkciju deleģēšanu un līdzekļu piesaisti valsts pasūtījumu veikšanai,

–rosinātu Latvijas zinātnes likuma papildināšanu ar valsts atbalstu izgudrojumu patentēšanai un komercializēšanai,

–sekmētu izpratnes maiņu par zinātnes kā eksportspējīgas produkcijas izstrādes bāzi tautsaimniecības attīstībai. 

Stratēģisks LZA vadības līmeņa uzdevums ir Latvijas zinātnes administrēšanas un zinātnes attīstības atbalsta lobēšana visos valsts, pašvaldību un starptautiskajos līmeņos, cenšoties panākt 2005. gadā Zinātniskās darbības likumā iestrādātās normas īstenošanu par valsts finansējuma palielinājumu ik gadus 0,15 % apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Latvijas zinātnes un izglītības atbalstam piesaistīto ES Struktūrfondu un arī sociālo fondu sniegtās iespējas ir atbildīgi izmantotas. ES fondu apguve ir jāturpina.

Par tuvāko gadu aktualitāti kļūst ES Kohēzijas fonda finansējuma piesaistīšana 2014. – 2020. gados zinātnē veicamajiem uzdevumiem.

LZA uzdevums ir racionalizēt birokrātisko ceļu no finansējuma piešķīruma līdz zinātnisko izstrādņu un produkta radīšanai.

LZA akadēmiskais potenciāls ir izmantojams valsts likumdošanas izmaiņu katalizēšanai, lai rosinātu:

–tautsaimniecības nozaru finansējuma optimālu proporciju aizstāvību ES mērogā,

–sadarbībā ar nozaru ministrijām gūstamu valsts pasūtījumu un pētniecisku projektu piesaisti ar praktisku atdevi tautsaimniecībai.

Latvijas zinātnes ekonomisko efektivitāti un prestižu stiprina LZA sabiedrotie – zinātniski pētnieciskās institūcijas, kuras rada eksportspējīgu intelektuālo un tehnoloģisko produktu.

LZA darbība aktivizējama valsts atbalsta politikas maiņai par labu zinātniskās pētniecības iestāžu attīstīšanai gan valsts, gan starptautiska mēroga pasūtījumu veikšanai.

LZA un Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā likumdošanas jomā ir sekmējama Augstākās izglītības un zinātnes savienojamības principu iestrāde, paredzot:

–tuvināt augstskolu darbību zinātniskajai darbībai,

–veicināt tautsaimniecības attīstībai labvēlīgas nozaru izglītības programmu izstrādi,

–analītisku ekspertīžu ceļā veidot optimālas izglītības un Latvijas darba tirgus proporcijas.

Sekmējama aizsāktā sadarbība ar reģionu augstskolām un novadu pašvaldībām zinātnes finansējuma bāzes paplašināšanai, kopīgu projektu izstrādei un zinātniskās kapacitātes stiprināšanai.

Šādas attiecības stiprinās reģionālo augstskolu pētnieciskās institūcijas, kā arī saliedēs koordinētai rīcībai LZA nodaļas un to partnerus.

LZA misija ir nācijas pamatvērtību – valodas, ētikas, sabiedrības veselības, ekonomikas, vides, kultūras un cilvēcisko vērtību aizsardzība.

Svarīgi ir apvienot LZA gan humanitārās, gan eksaktās nodaļas kopīgam darbam vides, dabas un cilvēku resursu saglabāšanai, Latvijas sociālajai un ekonomiskajai attīstībai, t.sk. krīzes iespaida mazināšanai valsts depresīvo rajonu saimniecībā un citos valstiski aktuālos virzienos.

Latvijas valstij un zinātnei nozīmīgs būs 2014. un 2015. gadu periods.

Nacionālās pētniecības programmas “Letonika” turpinājumam jau savlaicīgi ir plānojama jauna izpētes programma:

– Latvijas tradicionālā kultūras mantojuma pamatvērtību izziņai,

– Latvijas politiskās nācijas veidošanās un attīstības aspektiem,

– nacionālās saskaņas un integrācijas procesu pētniecībai.

Latvijas iedzīvotāju fiziskās veselības un demogrāfisko problēmu risināšanā pieaug medicīniskās un sociālās aprūpes loma.

LZA pieredze un autoritāte var sekmēt sabiedrības veselības, mūža ilguma, darbaspēju saglabāšanas un sociālās aktivitātes saglabāšanas programmu izstrādi valsts mērogā.

Uz laiku apturētā “Emeritētā zinātnieka” statusa piešķiršana un finansu ierobežojumi kavē LZA rūpes par emeritētajiem zinātniekiem. Tādēļ ir aktivizējams dialogs ar finansu institūcijām par zinātnieku augstajam prestižam atbilstošām sociālajām garantijām.

Sadarbībā ar starptautiskām zinātniskām institūcijām virzāmi LZA pārstāvji, lai Latvija dziļāk integrētos Eiropas zinātnes administrēšanas struktūrās.

LZA mērķis ir piedalīties starptautisko zinātnisko akadēmiju, fondu un biedrību sadarbībā finansējuma piesaistei un kopīgu starpvalstu zinātnisko projektu izstrādei.

Sadarbībā ar starptautiskajām zinātniskajām biedrībām humanitārajās zinātnēs var tikt stiprināta LZA pētniecības projektu koordinācija ar nordistikas, ģermānistikas, slāvistikas, baltistikas un citām radniecīgām programmām.

LZA autoritāte, atpazīstamība un pēctecība gan valsts, gan starp­tautiskā līmenī nodrošināma ar:

–augstiem kritērijiem atbilstošas akadēmiskās kvalifikācijas celšanu visu paaudžu pētnieku vidū,

–augsti profesionālām zinātniskajām publikācijām,

–mūsdienīgu komunikāciju ar Latvijas sabiedrību un starptautiskajiem zinātniskās sadarbības partneriem.

Nozīmīgs zinātniskā darba prestiža uzturēšanas instruments ir LZA, partneru un sponsoru iedibinātās vārda balvas un stipendijas. Lieku priekšā LZA Balvu biedrībai pretendēt uz “sabiedriskā labuma organizācijas” statusu, kas sniegs reālu nodokļu atvieglojumu ikvienam zinātnes attīstības veicinātājam.

Tā kā ikviena zinātnieka, gan arī sava darba jēgu es saskatu indivīda un sabiedrības garīgo, intelektuālo un morālo rezervju stiprināšanā, aicinu LZA akadēmisko saimi apvienot “fiziķu” un “liriķu” radošo potenciālu harmoniskai un progresīvai sadarbībai, kuras mērķi ir nemainīgi: cilvēks, sabiedrība, Latvijas zeme un Latvijas valsts.

Metodes un instrumenti šo mērķu sasniegšanai rodami koleģiālā komandas darbā. Cita loģiska ceļa nav.

Pēdējā atjaunošana 11-05-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS