Aizstāvēšana

1-05-2008

2008. gada 25. aprīlī pulksten 12.30 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 1. auditorijā (2. stāvā)

INETA KIVLE

aizstāvēs promocijas darbu “Skaņa, runa, balss un mūzika fenomenoloģiskajā perspektīvā” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. habil. phil. Māra Rubene (LU), Dr. phil. Raivis Bičevskis (LU), Dr. art. Ilma Grauzdiņa (LMA).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkas zinātniskajā lasītavā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 12. maijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IVARS TOLMANIS

aizstāvēs promocijas darbu “Gastroezofageālās refluksa slimības ezofageālu un ne–ezofageālu simptomu saistība”.
Recenzenti: Dr. habil. med., profesors A. Kalvelis (RSU); Dr. habil. med. docents A. Puķītis (LU); MD R. E. Pruitt (Saint Thomas Hospital, Nashville, USA).

***

2008. gada 13. maijā plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILUTA SKRŪZKALNE.

Temats – “Mārketinga virzītājspēku ietekmes uz patērētāju uzvedību modelēšana: ātrās aprites produktu kategorijas piemērs.” Nozare – ekonomika, apakšnozare – ekonometrija. Recenzenti: Dr.mat. profesore Ismena Revina; Dr.habil.ing. profesors Pēteris Rivža; Dr. oec. Oļegs Barānovs.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 16. maijā plkst.10.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212 auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

AIJA GRAUDIŅA.

Tēma “Apdrošināšanas problēmas un perspektīvas Latvijas lauksaimniecībā”.
Recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras profesore; Dr.math. Gaida Petere, Rīgas Tehniskās universitātes profesore; Dr.habil.oec. Julius Ramanauskis, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas katedras profesors
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2008. gada 16. maijā plkst. 13.00 LLU Tehniskās fakultātes 429. auditorijā (J.Čakstes bulv. 5, Jelgavā) Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē

IMANTS NULLE

aizstāvēs promocijas darbu “Biomasas īpašību un maisījumu gatavošanas procesa izpēte” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Arvīds Vilde (Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts); Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks (Rēzeknes Augstskola); Dr.sc.ing. Ainārs Galiņš (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Lielā ielā 2, Jelgavā un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.”

***

2008. gada 19. maijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SILVESTRS RUBINS

aizstāvēs promocijas darbu “Sifilisa epidemioloģija Latvijā”.
Recenzenti: Dr. habil. med., profesore M.Eglīte (RSU) Dr. med. asoc. prof. J.Keišs(LIC) Dr. habil. med. A.Ferdats (AIDS centrs).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2008. gada 20. maijā plkst. 14.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VITA ROGA

Temats: “Sociālā pedagoga ekoloģiskās kompetences veidošanās lauku kopienā”.
Recenzenti: prof., Dr. habil.paed. Irīna Maslo, LU; prof., Dr. habil. paed. Daina Lieģeniece, LPA; prof. Dr. habil. psych. Aleksejs Vorobjovs, DU.
Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2008.gada 26.maijā plkst. 9.00, LU Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, 414. auditorijā notiks Socioloģijas un politikas zinātņu nozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā promocijas darbu “Integrācija un reģionalizācija Baltijas jūras reģionā” politoloģijas doktora grāda iegūšanai starptautiskās politikas apakšnozarē aizstāvēs

TOMS ROSTOKS.

Recenzenti: Dr. phil. Juris Rozenvalds (LU SZF), Dr. sc. pol. Andris Sprūds (RSU), PhD Fabricio Tassinari (Kopenhāgenas universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 4. aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra LAILAI NIEDRĪTEI datorzinātņu doktora (Dr. sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē ”Datoru un sistēmu programmatūra” par promocijas darbu “Datu noliktavu konceptuālo modeļu izstrādes metodes un realizācijas mehānismi”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu – nav.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS