Aizstāvēšana

28-06-2012


2012. gada 11. jūlijā plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Vienības ielā 13, 424. auditorijā

ULDIS VALAINIS

aizstāvēs promocijas darbu “Omophron Latreille, 1802 (Coleoptera: Carabidae) ģints pasaules faunas revīzija” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol., Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); Dr. biol., Muza Kirjušina (Daugavpils Universitāte); Dr. biol. Vytautas Tamutis (Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties: Daugavpils Universitātes bibliotēkā Vienības ielā 13, Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Vienības ielā 13 un DU mājas lapā http://du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

2012.gada 20.jūlijā plkst. 12.00 notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklāta sēde (Parādes ielā 1, 320.aud.), kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SOLVEIGA BLUMBERGA.

Tēma: “Augstskolas docētāju studentu uztvertās epistēmiskās autoritātes satura modelis”.

Zinātniskais vadītājs: Aleksejs Vorobjovs, Dr.habil., psych, Dr.habil.paed., Daugavpils Universitātes profesors.

Recenzenti: Aleksejs Ruža, Dr.psych., asoc.prof. (Daugavpils Universitāte); Larisa Brokāne, Dr.psych., docente. (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte); Danguole Beresnevičiene, Dr. habil. psych.,Šauļu Universitātes, Viļņas Pedagoģiskās Universitātes profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātē, Parādes iela 1– 224 un Daugavpils Universitātes mājas lapā: http://du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

2012.gada 20.jūlijā plkst. 14.00 notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklāta sēde (Parādes ielā 1, 320.aud.), kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SANTA VORONE.

Tēma: “Mūsdienu studējošo psihosociālās labklājības saturs”.

Zinātniskais vadītājs: prof. Dr.psych. Aleksejs Vorobjovs.

Recenzenti: Irēna Kokina, Dr.psych., asoc.prof. (Daugavpils Universitāte); Larisa Brokāne, Dr.psych., docente. (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte); Danguole Beresnevičiene, Dr. habil. psych., Šauļu Universitātes, Viļņas Pedagoģiskās Universitātes profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātē, Parādes iela 1– 224 un Daugavpils Universitātes mājas lapā: http://du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

2012. gada 25. jūlijā plkst. 10:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

LINARDS GRIGĀNS

par tēmu “Rekuperētās elektriskās enerģijas izmantošana pilsētas elektrotransportā, pielietojot superkondensatorus”.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. I. Raņķis (RTU, Latvija); profesors Dr.habil.sc.ing. A. Šnīders (LLU, Latvija); Dr.sc.ing., D.Vinnikovs (TTU, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 25. jūlijā plkst. 11:30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

GERARDS GAVRILOVS

par tēmu “Apvienotās ekspluatācijas pieejas izstrāde lieljaudas transformatoru tehniskā stāvokļa noteikšanai”.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing., vad.pētn.,V.Pugačevs (FEI, Latvija); Dr.sc.ing., prof. J.Gerhards (RTU); Dr.sc.ing., Ž.Bazaras (KTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 25. jūlijā plkst. 13:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

ALEKSANDRS MESŅAJEVS

par tēmu “Matemātiskās modelēšanas izmantošana speciālas nozīmes sinhrono mašīnu magnētisko sistēmu izpētē un optimizācijā”.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing., vad.pētn.,V.Pugačevs (FEI, Latvija); Dr. sc. ing., vad. pētn., O. Šapovalovs (AS RER, Latvija); Dr. sc. ing., profesors A. Gasparjans (Latvijas Jūras akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 27. jūlijā plkst. 12:00 LLU Vides zinātnes nozares Vides inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Lauku inženieru fakultātes 117. auditorijā, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AINIS LAGZDIŅŠ

par tēmu “Slāpekļa un fosfora savienojumu noplūdes analīze lauksaimniecībā izmantotajās platībās”.

Recenzenti: Dr.geogr. Elga Apsīte, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļas Dabas ģeogrāfijas katedras docente; Dr.geogr. Ilga Kokorīte, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas Vides kvalitātes monitoringa laboratorijas vadītāja; Dr. (HP) Antanas Sigitas Šileika, Aleksandras Stulginskis University, Water Research Institute direktors

Ar promocijas darbu un kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā iela 2 un tiešsaistē http://llufb.llu.lv/

***

2012. gada 21. augustā plkst. 11.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ALDA BRAŽŪNE

aizstāvēs promocijas darbu “Francijas loma Latvijas ārpolitikā, 1921.–1933. gads” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte); prof. Dr. habil. hist. Kārlis Počs (Rēzeknes Augstskola); vad. pētn., Dr. hist. Ainārs Lerhis (LU Vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2012. gada 21. augustā plkst. 14.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ILZE BOLDĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Latviešu etniskie stereotipi 20. gs. beigās –21. gs. sākumā: vēstures faktoru ietekme” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte); prof., Dr. hist. Irēna Saleniece (Daugavpils universitāte); vad. pētn., Dr. hist. Gunita Zariņa (LU Vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2012. gada 27.augustā plkst. 15:00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, 21.auditorijā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–19 atklātā sēdē, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

FRANCESCO ROMAGNOLI

par tēmu “Ilgtspējīgas bioenerģijas ražošanas un patēriņa modelis”.

Recenzenti: profesors, ķīmijas zinātņu doktors Māris Kļaviņš, Latvijas Universitāte; asoc. profesors, inženierzinātņu doktors Oskars Krievs, Rīgas Tehniskā universitāte; profesore, doktore Marianne Thomsen, Aarhus University, Dānija.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233.kabinetā.

***

2012. gada 31. augustā, plkst. 9:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditorijā

DAINA FELDMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Pilienveida apūdeņošanas un šķeldu mulčas ietekme uz skābo ķiršu (Prunus cerasus L.) jaunkoku ražas veidošanos un augļu kvalitāti” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dainis Lapiņš, Dr. agr., LLU Augsnes un augu zinātņu institūta profesors; Ina Alsiņa, Dr. biol. LLU Augsnes un augu zinātņu institūta asociētā profesore; Līga Lepse Dr. agr. SIA Pūres Dārzkopības pētījumu centra vadošā pētniece.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012. gada 31. augustā plkst. 11:00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ULDIS GRĪNFELDS

par tēmu “Latvijas koku sugu piemērotība sulfātcelulozes ražošanai”.

Recenzenti: LLU profesors, Dr.habil.sc.ing. Henns Tuherms; LLU asociētais profesors, Dr.chem. Andris Morozovs; Budapeštas Tehnoloģijas un ekonomikas universitātes profesors, Dr. Andras Vig.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2, vai http://llufb.lv/llu–theses.htm.

***

2012. gada 31. augustā, plkst. 13:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditorijā

VALENTĪNA SURIKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Slāpekļa, fosfora un kālija vajadzības pētījumi ābeļu šķirnei ‘Melba’” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dainis Lapiņš, Dr. agr., LLU Augsnes un augu zinātņu institūta profesors; Ināra Līpenīte, Dr. agr. LLU Augsnes un augu zinātņu institūta asociētā profesore; Mintauts Āboliņš, Dr. agr. LLU Agrobiotehnoloģijas institūta asociētais profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012. gada 31. augustā plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas un Mašīnbūves Ezermalas ielā 6, 302. auditorijā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomes ”P–04” atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

EDGARS KOVALS

par tēmu “Peldošu objektu dinamikas analīze”.

Recenzenti: Profesors, habilitēts inženierzinātņu doktors Grigorijs Panovko, Krievijas Zinātņu akadēmija; profesors, inženierzinātņu doktors Jānis Auziņš, Rīgas Tehniskā universitāte; profesors, inženierzinātņu doktors Ēriks Kronbergs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10 un internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinatne.

***

2012. gada 6.septembrī plkst. 15:00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, 21.auditorijā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–19 atklātā sēdē, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

AIVARS ŽANDECKIS

par tēmu “Moduļveida saules un granulu kombinētā sistēma daudzdzīvokļu ēkai. Eksperimentālā izpēte un optimizācija”.

Recenzenti: profesors, inženierzinātņu doktors Mārtiņš Gedrovičs, Rīgas Tehniskā universitāte; profesors, inženierzinātņu doktors Ritvars Sudārs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; profesors, habilitēts inženierzinātņu doktors Vytautas Martinaitis, Vilnius Gediminas Technical University.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233.kabinetā.

***

2012. gada 7. septembrī, plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditorijā

INGRĪDA GRANTIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Krustziežu stublāju un sēklu smecernieku (Ceutorhynchus spp.) un krustziežu pāksteņu pangodiņa (Dasineura brassicae) bioloģija, ekoloģija un ekonomiskā nozīme Latvijā” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Zinta Gaile, Dr. agr., LLU Agrobiotehnoloģijas institūta profesore; Voldemārs Spuņģis, Dr. biol. LU Bioloģijas fakultātes asociētais profesors; Antons Ruža, Dr.habil. agr. profesors, LLU Agrobiotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012. gada 7. septembrī plkst. 14:00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.telpā RTU Materiālzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GITA ŠAKALE.

par tēmu “Polimēra–nanostrukturēta oglekļa kompozītu izstrāde un to īpašību izpēte pielietojumam ķīmiskajos sensoros”.

Oficiālie recenzenti: Dr.h.inž. M. Kalniņš, Dr.fiz. J.Kleperis, Dr.fiz.–mat. L.Matzui (Ukraina).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2012. gada 7. septembrī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

GINTS ZELMENIS

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas Republikas kultūras politika 1918. – 1934. gads” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. habil. hist. Aivars Stranga (Latvijas Universitāte); prof., Dr. hist. Irēna Saleniece (Daugavpils universitāte); pētn., Dr. hist. Ineta Lipša (LU Vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2012. gada 10. septembrī plkst. 15:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, aktu zālē notiks ”RTU P–05” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNTARS VEMPERS

par tēmu “Energosistēmu attīstības projektu izvērtēšana brīvā tirgus ekonomikas apstākļos”.

Recenzenti: Dr. habil. phys. Juris Ekmanis, Fizikālās enerģētikas institūts; Dr. sc. ing. Oļegs Linkevičs, AS “Latvenergo”; Dr.sc.ing. Jūlija Matevosjana, Teksasas energosistēmas operators (ASV)

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 14. septembrī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

VIJA STIKĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Sieviete Livonijas sabiedrībā viduslaikos un jauno laiku sākumā 13.–16. gs.” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. hist. Gvido Straube (Latvijas Universitāte); prof., Dr. iur. Jānis Lazdiņš (LU Juridiskā fakultāte); prof., Dr. hist. Guntis Zemītis (LU Vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2012.gadā 17.septembrī plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7– 309. auditorijā notiks

BOGDANOVAS OLGAS

promocijas darba “Latvijas attīstības modeļi Eiropas Savienības iekšējā tirgū” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR Ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Nataļja Lāce, Dr.oec., RTU profesore; Tatjana Volkova, Dr.oec., Banku augstskolas profesore; Tatjana Polajeva, Dr.oec., Tallinnas Tehnoloģiskās universitātes profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”.

***

2012.gadā 17.septembrī plkst. 13.00 RTU Meža iela 1/7– 309. auditorijā notiks

JEĻENAS TITKO

promocijas darba “Bankas vērtības pārvaldības pilnveidošanas virzieni” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR Ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Remiģijs Počs, RTU profesors; Andrejs Čirjevskis, Dr.oec., RSEBAA profesors; Tatjana Polajeva, Dr.oec., Tallinas Tehnoloģiskās universitātes profesore (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2012.gada 18.septembrī plkst. 15.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes “RTU P–16” atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

ZITA DREIJA

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Cilindrisko detaļu mezglu ar uzspīlējumu salikšanas tehnoloģiskā procesa izpēte” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. J.Krizbergs, profesors, Dr.sc.ing. G.Vērdiņš (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), profesors, Dr.sc.ing. E.Ševtšenko (Tallinas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2012. gada 20. septembrī plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12, 210 auditorijā

DMITRIJS PIKUĻINS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Spieguma impulsveida pārveidotāju nelineārās dinamikas izpēte” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Pēteris Misāns (Rīgas Tehniskā Universitāte, ETF); asoc.profesors, Dr.sc.ing. Vitālijs Beresņevičs (Rīgas Tehniskā Universitāte, TMF); profesors, Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis (Transporta un sakaru institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv/.

***

2012. gada 21. septembrī plkst. 13.00 Liepājas Universitātē, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes 118. auditorijā (Kūrmājas prospektā 13), notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā

DAIGA STRAUPENIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Sventājas latviešu valoda: statika un dinamika” filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības nozares latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē.

Recenzentes: Dr.habil.philol. Ilga Jansone, LZA akadēmiķe, LU Latviešu valodas institūta direktore; Dr.human. Daļa Kiseļūnaite (Dalia Kiseliūnaitė), Klaipēdas Universitātes Baltu valodu un etnoloģijas katedras profesore; Dr.habil.philol. Brigita Bušmane, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece.

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU mājaslapā www.liepu.lv.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2012.gada 4.jūnijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – teorētiskā medicīna LIĀNAI DEKLAVAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Valodniecības zinātnes nozares Promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 30.martā VIKTORIJA NAVILE – KAPUSTINA (Victoria Naville – Kapustin) aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozarē (Dr.philol.). Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2012.gada 2.aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ALINAI VASIĻJEVAI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Datorzinātnes matemātiskie pamati. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 13, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2012. gada 2.aprīļa sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu JURIJAM ČIŽOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

LU Valodniecības zinātņu promocijas padome 2012.gada 3.aprīlī piešķīra LAURAI KARPINSKAI filoloģijas doktora zinātnisko grādu valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2012. g. 3. aprīlī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – ekonometrija aizstāvēja IRINA MOŽAJEVA. Balsošanas rezultāti: piešķirt 9, nepiešķirt –, nederīgu biļetenu nav.

***

2012. g. 10. aprīlī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – ekonometrija aizstāvēja ANNA ZASOVA. Balsošanas rezultāti: piešķirt 10, nepiešķirt –, nederīgi biļeteni nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2012.gada 12.aprīlī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – infektoloģija AGITAI JĒRUMAI. Balsošanas rezultāti: par –9, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padome Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2012. gada 13. aprīlī piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) GUNDEGAI DINABURGAI. Balsošanas rezultāti: par 8 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2012.gada 20.aprīļa sēdē INGARAM ERIŅAM piešķirts ekonomikas zinātņu doktora grāds (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Balsošanas rezultāti: par– 11, pret– nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2012.gada 20.aprīļa sēdē KRISTĪNEI FEDOTOVAI piešķirts ekonomikas zinātņu doktora grāds (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Balsošanas rezultāti: par– 10, pret– nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2012.gada 25.aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra EDGARAM RENCIM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Programmēšanas valodas un sistēmas”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2012.gada 27.aprīļa sēdē IEVAI ANDERSONEI piešķirts ekonomikas zinātņu doktora grāds (Dr. oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Balsošanas rezultāti: par– 10, pret– nav, nederīgu biļetenu nav.”

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 15. maija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu ILZEI ŠŪMANEI. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 15. maija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu LĪGAI ĀBOLTIŅAI. Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 15. maija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu MARGARITAI PUĶĪTEI. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Biznesa augstskolā Turība paziņo, ka 2012. gada 16.maijā JĀNIS RUŠENIEKS aizstāvēja savu promocijas darbu un viņam tika piešķirts doktora zinātniskais grāds juridiskajā zinātnē.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2012. gada 18. maija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē RAIMONDAM KASPARINSKIM. Balsošanas rezultāti: par 8, pret 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2012. gada 22. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Informācijas tehnoloģiju nozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.sc.ing. IVARS MOZGA aizstāvēja promocijas darbu un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, atturas – nav.

***

2012. gada 22. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Informācijas tehnoloģiju nozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.sc.comp. ARNIS CĪRULIS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 1, atturas – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas nozares promocijas padome 2012.gada 28.maijā atklātā sēdē piešķīra LR socioloģijas doktora zinātnisko grādu specialitātē – socioloģija JOLANTAI MILLEREI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2012.gada 28.maijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – gastroenteroloģija ALEKSEJAM DEROVAM. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 29. maijā DITA RIETUMA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts mākslas doktora (Dr.art.) zinātniskais grāds mākslas zinātnes nozarē teātra un kino vēstures un teorijas apakšnozarē.Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 31.maijā JURIJS SPIGINS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 4.jūnijā SANDRA ZARIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU promocijas padomes “P–05” 2012. gada 6. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinatnisko grādu enerģētikas nozares Elektroenerģētikas apakšnozarē NATAĻJAI SKOBEĻEVAI. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 2-08-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS