Aizstāvēšana

6-09-2012


2012. gada 20. septembrī plkst. 17.45 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, 210. telpā

ALEKSANDRS IPATOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Transporta interneta sistēmu eksperimentāla un analītiska izpēte” telekomunikāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: profesors, Dr. sc. ing. Gunārs Lauks (Rīgas Tehniskā Universitāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte), vad. pētnieks, lab. vadītājs, Dr. sc. comp. Mihails Broitmans (Elektronikas un datorzinātņu institūts), profesors, Dr. habil. Algimantas Kajackas (Viļņas Ģedimina Tehniskā Universitāte, Elektronikas Fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsala iela 10, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv/.

***

2012. gada 2. oktobrī plkstn. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ANNA KALVE

aizstāvēs promocijas darbu “Konceptuālās metaforas fenomens” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.philol. Valda Čakare, Dr.habil.philol. Zaiga Ikere, Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā.

***

2012.gada 18.oktobrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

MĀRTIŅŠ KAPICKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Mikroasinsvadu kūlīšu transplantāti – neoangioģenēzes un revaskularizācijas avots”.

Oficiālie recenzenti: profesors Andrejs Skaģers (RSU); Dr.med. Jānis Ģīlis (Plastikas ķirurģijas klīnika); profesors Aleksandrs Jemeļjanovs (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv 

***

2012.gada 25.oktobrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

RONALDS MAČUKS

aizstāvēs promocijas darbu “Biomarķieri olnīcu vēža diagnostikā, to jutība un specifiskums kombinācijā ar ultrasonogrāfisko atradi un klīniskiem simptomiem”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Dace Rezeberga (RSU); docents Jānis Eglītis (LU); profesors Maikls Dafē (Īrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2012.gada 14.novembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ARTŪRS OZOLIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Molekulāro marķieru nozīme vairogdziedzeru mezglu izvērtēšanā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Aivars Lejnieks (RSU); asoc.profesore Inese Folkmane (LU); profesors Peter Goretzki (Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 26. janvāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu SANITAI BARANOVAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 26. aprīlī SANITA SKLADOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par– 8, pret –nav, nederīgu biļetenu

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2012. gada 11.jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu JURIJAM GRIGORJEVAM. Balsošanas rezultāti: par – 9 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

2012.gada 11. jūnijā Arhitektūras nozares Arhitektūras teorijas un vēstures apakšnozares promocijas padome “RTU P–10” atklātā sēdē arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu piešķīra JANAI JĀKOBSONEI. Balsošanas rezultāts: piešķirt – 8, nepiešķirt – nav, nederīgas balsošanas zīmes – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes 2012. gada 13. jūnijā atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu Pārtikas zinātnes nozarē ILGAI GEDROVICAI. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes 2012. gada 13. jūnijā atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu Pārtikas zinātnes nozarē VIJAI OZOLIŅAI. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2012.gada 18.jūnijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – reimatoloģija ANNAI MIHAILOVAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

LU Valodniecības zinātņu promocijas padome 2012.gada 19.jūnijā piešķīra MARIJAI ALEKSANDROVSKAI filoloģijas doktora zinātnisko grādu valodniecības zinātņu nozares salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi biļeteni nav

***

2012.gada 20.jūnijā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra GUNTARAM BŪMANAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Programmēšanas valodas un sistēmas. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 10, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2012. gada 20. jūnijā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē ANTONAM PATĻINAM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 3, nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2012. gada 21. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.sc.ing. VITĀLIJS OSADČUKS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, atturas – nav.

***

2012. gada 22. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.sc.ing. EMĪLS PUDĀNS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, atturas – nav.

***

LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2012. g. 27. jūnijā ASTRĪDA RIJKURE aizstāvēja promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Latvijas tautsaimniecība. Balsošanas rezultāti: piešķirt 7, nepiešķirt – , nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2012. g. 27. jūnijā ĒRIKA ŽUBA aizstāvēja promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē –Finanses un kredīts. Balsošanas rezultāti: piešķirt 6, nepiešķirt 1– , nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2012. g. 28. jūnijā AIJA van der STEINA aizstāvēja promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē Tirgzinība. Balsošanas rezultāti: piešķirt 7, nepiešķirt – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2012. gada 28. jūnija sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr.chem.) Ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē KRISTAPAM MĀLIŅAM. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 12 , nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P–06 2012. gada 29. jūnija sēdē piešķira inženierzinatņu doktora zinātnisko grādu JĀNIM ZVIRGZDAM būvzinātnes nozares ģeodezijas apakšnozarē. Balsošanas rezultati: par – 10, balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2012. gada 29. jūnija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, vides pārvaldības apakšnozarē JĀNIM BRIZGAM. Balsošanas rezultāti: par 6 , pret 0 , nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2012. gada 29. jūnija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, vides pārvaldības apakšnozarē ĒRIKAM LEITIM. Balsošanas rezultāti: par 8 , pret 0 , nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2012. gada 2. jūlijā ANNAI LAIZĀNEI tika piešķirts pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskais grāds skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par– 6 balsis, pret–nav, nederīgu biļetenu nav

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2012. gada 2. jūlijā INESEI BĪMANEI tika piešķirts pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskais grāds augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par– 6 balsis, pret–nav, nederīgu biļetenu nav

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 3. jūlija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu MANUEL JOAQUIN FERNANDEZ GONZALEZ nozaru pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 4. jūlijā AGNESEI KRIEVIŅAI tika piešķirts ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) agrārajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 4. jūlijā VLADISLAVAM VESPERIM tika piešķirts ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 11.jūlijā piešķīra ULDIM VALAINIM doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2012. gada 25.jūlijā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē LINARDAM GRIGĀNAM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2012. gada 25.jūlijā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē GERARDAM GAVRILOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2012. gada 25.jūlijā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē ALEKSANDRAM MESŅAJEVAM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides zinātnes nozares Vides inženierzinātnes apakšnozares promocijas padome atklātā sēdē 2012. gada 27. jūlijā piešķīra AINIM LAGZDIŅAM inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskais grāds Vides inženierzinātnes apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS