IN MEMORIAM

6-09-2012


Profesors, LZA korespondētājloceklis

ULDIS RAITUMS

(06.07.1940. – 12.08.2012.)

2012. gada 12. augustā gaidīti noslēdzās Vasaras olimpiskās spēles Londonā, un tieši šajā datumā negaidīti un klusi no mums šķīrās Latvijas Universitātes profesors, habilitētais matemātikas zinātņu doktors, LZA korespondētājloceklis Uldis Raitums. Mums, viņa kolēģiem, skolēniem šķita, vismaz ārēji, ka viņš bija mundrs, sportisks, bez saguruma pazīmēm, garā možs, jo aktīvi interesējās par notikumiem institūtā, akadēmijā, fakultātē, cerīgi raudzījās uz matemātikas nozares attīstības perspektīvām un it sevišķi uz jauno pētnieku un doktorantu izaugsmi. Latvijas matemātiķu saime ir cietusi smagu zaudējumu, vairāki profesora lolotie matemātikas virzieni paliek bez sava garīgā līdera.

Udis Raitums dzimis 1940. gada 6. jūlijā Rīgā. Sakarā ar ģimenes dzīvesvietu maiņu dzīvojis un mācījies vairākās Latvijas pilsētās, līdz 1958. gadā pabeidzis Dzērves vidusskolu. Pēc vidusskolas beigšanas U. Raitums 1958. gadā iestājās Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, kuru beidza 1963. gadā, iegūstot matemātiķa–skaitļotāja kvalifikāciju. Pēc tam studēja aspirantūrā Latvijas Valsts universitātes Skaitļošanas centrā (1964 – 1967) – tagadējā Latvijas Universitātes aģentūrā “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” (LUMII). Darba gaitas LUMII viņš uzsāka 1965. gadā kā jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, tad turpināja kā vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vadošais pētnieks. 1980. gadā U. Raitums uzsāka pildīt Magnētiskās hidrodinamikas laboratorijas vadītāja pienākumus. LUMII U. Raitums ir pildījis gan šā institūta direktora vietnieka, gan visas Matemātikas nodaļas vadītāja amata pienākumus. Līdz mūža beigām LUMII viņš bija gan Parciālo diferenciālvienādojumu laboratorijas, gan Zinātnes padomes vadītājs.

U. Raituma pirmo zinātnisko interešu lokā bija parciālie diferenciālvienādojumi, ekstrēmu uzdevumi un to lietojumi. Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju “Par dažiem ekstrēmu uzdevumiem, kas saistīti ar eliptiskiem vienādojumiem” viņš izstrādāja V. Āboliņas (1926 – 1991) vadībā un to 1969. gadā sekmīgi aizstāvēja Latvijas Valsts universitātē. Fizikas un matemātikas zinātņu doktora disertāciju “Optimālās vadības uzdevumi eliptiskiem vienādojumiem”, kas faktiski bija izstrādāta jau 1983. gadā, U. Raitums aizstāvēja M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē 1989. gadā, oponenti – pasaules mēroga matemātiķi V. Žikovs, K. Lurjē, M. Hapajevs. Šajā pašā gadā izdota U. Raituma monogrāfija [Задачи оптимального управления для эллиптических уравнений, Рига: Зинатне, 1989, 278с.]. Tajā attīstīta optimālās vadības uzdevumu teorija eliptiskiem vienādojumiem.

Vēl šā gada jūnijā Latvijas Zinātnes padomes un ESF projekta ietvaros viņš paspēja piedalīties Matemātiskās modelēšanas un analīzes konferencē Tallinā ar referātu (līdzautors K. Birģelis) par galīgo tilpumu metodi siltuma pārneses problēmu pētīšanā.

Raitums savā pēdējā CV (iedaļā zinātniskā darbība) ir devis sau­su statistiku par kopējo publikāciju skaitu: 1 monogrāfija, 88 raksti zinātniskos žurnālos un 7 mācību līdzekļi.Uz U. Raituma monogrāfiju vai uz kādu no viņa rakstiem var atrast atsauces vismaz 10 augstākā līmeņa matemātikas grāmatās. Viņš bija lielākais speciālists Latvijā parciālo diferenciālvienādojumu un ar tiem saistītās optimālās vadības teorijā.

U. Raitums bija daudzu rakstu anonīms recenzents. Šo darbu viņš veica ar lielu atbildības sajūtu, reizēm tas prasīja pamatīgu iedziļināšanos, lai varētu saprast dažkārt ļoti konspektīvi izklāstītos spriedumus. Nereti recenzijas bija skarbas līdz pat atziņai, ka raksts nesatur neko jaunu. Vismaz dažas šāda nopietna darba un kritiska vērtējuma prasmes viņš ir pratis ieaudzināt arī savos skolēnos.

1992. gadā Latvijas Zinātnes padome U. Raitumam piešķīra habilitētā matemātikas doktora nosaukumu (Dr. habil. math.). 1995. gadā viņš kļuva par LU profesoru un arī par LZA korespondētājlocekli. 2009. gadā iegūva emeritētā profesora goda nosaukumu. Viņš ir bijis sešu disertāciju (promocijas darbu) vadītājs.

U. Raitums ir izstrādājis vairākus lekciju kursus: Perturbāciju analīze, Pielietojamā analīze (optimizācija), Funkcionālanalīzes un funkciju teorijas izvēlētas nodaļas, Nelineāru vienādojumu atrisināmība un dažus elektroniskā formā pieejamus mācību līdzekļus, izstrādājis LU matemātikas doktora studiju programmu.

Papildus pamatdarbam U. Raitums veica daudzas sabiedriskās, bet uz zinātni orientētas aktivitātes. Bija dažādu pasākumu organizators, organizāciju biedrs, valdes loceklis vai priekšsēdētājs. LZS Valdes loceklis, Latvijas Zinātnes padomes biedrs, viens no Pasaules latviešu zinātņu kongresu organizatoriem (2001, Organizācijas komitejas līdzpriekšsēdētājs), Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas priekšsēdētājs. LU matemātikas doktora studiju padomes priekšsēdētājs, LU Fizikas un matemātikas fakultātes Domes priekšsēdētājs (2006 – 2009), Kristapa Morberga stipendiju komisijas loceklis. Žurnālu “Mathematical Modelling and Analysis” (Lietuva), “Control and Cybernetics” (Polija) redkolēģijas loceklis. Pirmais Latvijas Matemātikas biedrības (LMB) priekšsēdētājs (1993 – 1997). Viņa vadībā tika veikts organizatoriskais darbs, kas 1996. gadā vainagojās ar LMB uzņemšanu gan Eiropas Matemātikas biedrībā, gan Starptautiskajā Matemātikas biedrībā. Ir piedalījies kā lektors vasaras skolā – nometnē “Alfa”. Daudzi Latvijā ievērojami cilvēki, Latvijas elites pārstāvji, ir izgājuši šo skolu.

Atvadoties no U. Raituma, izsakām dziļu līdzjūtību aizgājēja atraitnei Dainai Raitumai, dēliem Jorenam, Valdim un Vilnim, kā arī pārējiem tuviniekiem.

LZA, LUMII, LU Fizikas un matemātikas fakultāte, LMB

Pēdējā atjaunošana 6-09-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS