PĀRSKATS PAR LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS DARBĪBU

1-05-2008
Nobeigums. Sākumu skat.“ZV” Nr.7, 2008.gada 7.aprīlī

LZA ģenerālsekretārs Raimonds Valters

6. LZA starptautiskā sadarbība

LZA LR Valdības uzdevumā 2007. gadā turpināja pārstāvēt Latviju šādās starpvalstu un starptautiskās organizācijās:

 • Eiropas Savienības Zinātniskās un tehniskās pētniecības komitejā (EU Scientific and Technical Research Committee, CREST);
 • Eiropas Komisijas Apvienotā pētījumu centra Ģenerāldirektorāta vadītāju valdē (Joint Research Centre Board of Governors);
 • ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) – Latvijas Nacionālajā komisijā (UNESCO LNK);

2007. gadā LZA turpināja pārstāvēt Latvijas zinātni starptautiskās nevalstiskās organizācijās:

 • Starptautiskajā zinātnisko apvienību padomē (International Council for Science, ICSU);
 • Starptautiskajā Humanitāro zinātņu akadēmiju apvienībā (Union Academique Internationale, UAI);
 • Starptautiskajā zinātnes fondā (International Foundation for Science, IFS);
 • Eiropas zinātņu akadēmiju federācijā (European Federation of National Academies of Sciences and Humanities, ALLEA), kura apvieno 53 zinātņu akadēmijas 40 Eiropas valstīs. Kopš 2006. gada marta ALLEA prezidents ir LZA ārzemju loceklis Jiri Engelbrehts. 2007. gada oktobrī ALLEA konferencē “Emerging regional Cooperation, Southeast European Academies of Sciences and Humanities in the ERA” Amsterdamā, Ziemeļvalstu–Baltijas sadarbībai veltītajā sēdē LZA prezidents J. Ekmanis uzstājās ar ziņojumu par zinātņu akadēmiju sadarbību Baltijas jūras reģionā;
 • Eiropas akadēmiju Zinātnes konsultatīvajā padomē (European Academies Science Advisory Council, EASAC).

LZA kā novērotāja piedalās Eiropas Medicīnas zinātņu akadēmiju federācijas (Federation of the European Academies of Medicine, FEAM) darbā. 2007. gada 10.–12. maijā FEAM sēdē Romā (Itālija) LZA pārstāvēja kor. locekle Aija Žilēviča.

Uz 2007. gada 1. janvāri LZA ir parakstījusi 29 zinātniskās sadarbības dokumentus ar citu valstu Zinātņu akadēmijām. Noslēgto līgumu ietvaros 2007. gadā LZA uzņēma 63 zinātniekus, kuri Latvijā veica pētniecisko darbu 367 dienas, savukārt 66 Latvijas zinātnieki 429 dienas strādāja ārvalstu zinātniskajās institūcijās.

2007. gada svarīgākās LZA starptautiskās aktivitātes:

21. februārī Rīgas Latviešu biedrības namā atklāja Eiropas terminu banku (EuroTermBank) Latvijā. Projektā bija iesaistītas 7 valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, Ungārija, Polija, Vācija un Dānija, kas strādāja pie terminoloģijas darba saskaņošanas un konsolidēšanas jaunajās dalībvalstīs (Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija un Ungārija), izmantojot citu ES terminoloģisko tīklu pieredzi un pievienojot savas zināšanas. Vārdnīcās un interneta resursos atrodamie terminoloģijas dati apvienoti, un izveidots Eiropas mēroga portāls www.eurotermbank.com.

21. martā notika sanāksme veltīta LZA un Taivānas Nacionālās zinātnes padomes (NZP) sadarbības 10 gadiem. Prezidents Juris Ekmanis sniedza pārskatu par LZA un Taivānas NZP sadarbības gaitu un raksturoja sadarbības lietderību un perspektīvas. Viceprezidents Juris Jansons deva vērtējumu par trīspusējiem projektiem, kas tiek izstrādāti kopš 2001. gada ar Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības fonda atbalstu. Sanāksmes noslēgumā notika svinīga ceremonija sakarā ar Taivānas mācību grāmatu dāvinājumu LU Moderno valodu fakultātei.

3. maijā LZA viceprezidents A. Siliņš piedalījās Norvēģijas Zinātņu akadēmijas 150 gadu jubilejas svinībās un nodeva LZA apsveikuma adresi. Vizītes laikā Oslo A. Siliņš apmeklēja Kon–Tiki muzeju, kur Latvijas vēstnieka M. Klišāna, Norvēģijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretāres R.Sirgevēgas un muzeja direktores M. Bauges klātbūtnē tēvam pienākošos LZA goda doktora diplomu pasniedza Tūram Heijerdālam junioram. 1998. gada septembrī LZA Senāts piešķīra T. Heijerdālam goda doktora grādu vēsturē, taču līdz aiziešanai aizsaulē 2002. gadā viņš uz Latviju neatbrauca.

21.–24. maijā Prāgā notika Čehijas Zinātņu akadēmijas (ČZA) Mūsdienu vēstures institūta, ČZA Filozofijas institūta un LU Filozofijas un socioloģijas institūta (FSI) kopīgi rīkots seminārs, lai apspriestu tēmas “Latvijas filozofija: vēsture un transformācija” un “Etnopolitika, nacionālās minoritātes un etniskās grupas Latvijas Republikā”. Prāgu apmeklēja LU FSI delegācija 10 cilvēku sastāvā institūta direktores akadēmiķes Maijas Kūles vadībā.

21. jūnijā prezidents Juris Ekmanis Lietuvas Zinātņu akadēmijā nolasīja akadēmisko lekciju “Latvijas Zinātņu akadēmijas darbība un nacionālā attīstība” un saņēma Lietuvas ZA ārzemju locekļa diplomu.

22. jūnijā Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekļa diplomu saņēma akadēmiķe Baiba Rivža.

18.–19.oktobrī prezidents Juris Ekmanis Eiropas Zinātņu akadēmiju federācijas (ALLEA) konferencē Amsterdamā uzstājās ar ziņojumu par zinātņu akadēmiju sadarbību Baltijas jūras reģionā.

15. novembrī LZA kor. locekle Ilga Jansone un Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere piedalījās Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas izstādes “Latvija–Gruzija. Vakar. Šodien. Rīt” atklāšanā Tbilisi. Vizītes laikā viņas tikās arī ar Gruzijas Zinātņu akadēmijas prezidentu T. Gamkrelidzi un pārrunāja abu akadēmiju sadarbības iespējas nākotnē.

2007. gadā LZA apmeklēja Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā Antanas Vinkus un Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Eduards Meļņiks.

7. LZA finansiālais stāvoklis un saimnieciskā darbība

LZA valsts budžeta finansējums 2007. gadā bija Ls 234 500 (2006. gadā bija Ls 152616), tas izlietots LZA darbības nodrošināšanai.

2007. gadā akadēmiķa Tāļa Millera vadībā turpinājās LZA Fonda darbība. 2007. gadā Fonds saņēmis ziedojumus no L. Dunsdorfas mantojuma (AUD 5000), no J. Sadovska novēlējuma (USD 7389.88) un no F. Benninghofena (EUR 1000).

No J. Labsvīra ziedojuma piešķirta K. Ulmaņa balva, no E.Gudrinieces ziedojuma piešķirtas: E. Gudrinieces balva Latvijas 2007.gada labākajam ķīmijas skolotājam, E. Gudrinieces balva labākajam jaunajam zinātniekam bioloģiski aktīvo vielu sintēzes jomā un E. Gudrinieces un A. Ieviņa stipendijas ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā 2 studentiem (Ls 120 mēnesī). No K. Poča ziedojuma piešķirtas K. Poča stipendijas fizikā 2 studentiem (Ls 60 mēnesī). Fonds finansiāli atbalstījis A. Ieviņa un E. Gudrinieces piemiņas lasījumu organizēšanu (Ls 150), LZA Goda locekles

E. Radziņas kapa pieminekļa izgatavošanu un uzstādīšanu (Ls 500), LZA veterānu basketbola komandas piedalīšanos sacensībās (Ls 600) u.c.

No svarīgākajiem Lietu pārvaldes risinātajiem saimnieciskajiem jautājumiem jāatzīmē sekojošie. 2007. gadā realizēts “Mazās zāles” kapitālais remonts. Saglabāts zāles oriģinālais interjers. Izremontēts 3. stāva vestibils un palīgtelpas. Mazajā zālē ir 150 sēdvietas, tā paredzēta konferenču rīkošanai. Kopējās darba izmaksas Ls 102 200. Izremontētas Latvijas Zinātnes padomes un zinātnisko institūtu telpas 203 m2 platībā, veikts koplietošanas telpu remonts 125 m2 platībā, nomainīti 34 logi 104 m2 platībā. LZA Valde pieņēma lēmumu nodot Privatizācijas aģentūrai viesnīcu un konferenču centru “Zinātnes nams” Jūrmalā, jo LZA nav līdzekļu tā rekonstrukcijai.

Pilnu pārskatu par LZA darbību 2007. gadā sniedz LZA gadagrāmata. Izsaku pateicību gadagrāmatas sastādītājiem LZA kor. loc. Jānim Kristapsonam, Baibai Ādamsonei, Ievai Brencei, Almai Edžiņai, Sofjai Negrejevai, Ilgai Tālbergai, Ērikai Tjūņinai, izdevniecības Zinātne redaktorei Ievai Jansonei un datorspeciālistam Elmāram Langem.

8. Secinājumi.

 • 2007. gadā gandrīz divreiz pieaudzis zinātnes finansējums, taču grūtības rada ārkārtīgi lielais ar zinātnisko projektu finansēšanu saistīto birokrātisko procedūru un dokumentu skaits.
 • LZA iespēju robežās jārūpējas par jauno zinātnieku sagatavošanu un viņu piesaisti LZA aktivitātēm. Jāsekmē ārzemēs strādājošo zinātnieku atgriešanās Latvijā.
 • Jāpanāk matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācīšanas tālāka uzlabošana vispārizglītojošajās skolās. Tas veicinātu konkursus iestājeksāmenos, celtu studiju kvalitāti un rezultātā sniegtu ievērojamu jauno speciālistu skaita palielināšanu eksaktajās un inženierzinātnēs.
 • Jāsaglabā LZA augsti kvalificēto speciālistu – ekspertu loma Latvijas zinātnes attīstības plānošanā, apvienojot Latvijas universitāšu, augstskolu un zinātniski pētniecisko institūciju profesionālos spēkus.

Turpinot tradīciju, šogad 11. janvārī notika LZA vadības tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri LZA kor. locekli Tatjanu Koķi. T.Koķe un J.Ekmanis parakstīja LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas Nodomu protokolu par sadarbību zinātniskās darbības attīstībā, kuram pielikumā sekoja Deleģēšanas līgums par IZM starptautisko funkciju nodošanu LZA. LZA izveidota jauna struktūrvienība, to vada Dr. Maija Bundule.

Godātie kolēģi! Referātā es runāju par sasniegumiem, grāmatām, balvām, pagodinājumiem un atzinības brīžiem. Tas viss, gluži kā aisberga virsūdens daļa, ir milzīga pētnieciskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba rezultāts. Sekmīgi īstenojas deviņas prioritārās valsts pētījumu programmas, tas atzīts ekspertu vērtējumos un sabiedriskajā apspriešanā. Ceru, ka, saglabājot un attīstot prioritātes, Latvijas zinātne piedzīvos uzplaukumu un šajā uzplaukumā nozīmīga loma būs Latvijas Zinātņu akadēmijai. Lai mums visiem veicas! Paldies par uzmanību!

Powered by Elxis - Open Source CMS