Aizstāvēšana

29-09-2012


2012.gada 4.oktobrī plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SPODRA AUSTRUMA.

Temats: “Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā”. “Values of young people in consumer society in Latvia”.

Vadītājs: profesors, Dr.phil. Valdis Tēraudkalns.

Recenzenti: prof. Tatjana Koķe, LU; prof. Zenta Anspoka, RPIVA; prof. Velta Ļubkina, Rēzeknes Augstskola.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.


***

2012.gada 4.oktobrī plkst. 13.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LARISA MAĻKOVA.

Temats: “Skolēnu klavierspēles apguve aksioloģiskās pieejas kontekstā”. “Mastering piano playing by learners in the context of the axiological approach”.

Vadītāja: prof. Dr. paed., Dr. art. Tamāra Bogdanova.

Recenzenti: prof. Vladimirs Kincāns, LU; prof. Jeļena Davidova, DU; prof. Māra Marnauza, RPIVA.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2012.gada 9.oktobrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

NIKOLAJS ŅESTEROVIČS

aizstāvēs promocijas darbu “Dažādu sirds elektrostimulācijas metožu salīdzinājums pacientiem ar sirds mazspēju un pastāvīgu priekškambaru mirgošanu”.

Oficiālie recenzenti: profesors Romans Lācis (RSU); profesors Andrejs Ērglis (LU); asoc.profesors Aras Puodziukynas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2012.gada 11.oktobrī plkst.15.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ELĪNA PAJUSTE

aizstāvēs promocijas darbu “Tritija uzvedība kodolsintēzes reaktora materiālos” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Andris Actiņš, Dr. chem. Antonija Dindune, Dr.habil.chem. Valdis Kaļķis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2012. gada 12. oktobrī plkst. 16.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ULDIS NEIBURGS

aizstāvēs promocijas darbu “Latviešu nacionālā pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941–1945)” vēstures doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil. hist. Inesis Feldmanis (Latvijas Universitāte); doc., Dr. hist. Valters Ščerbinskis (Rīgas Stradiņa universitāte); pētn., Dr. hist. Kārlis Kangeris (LU Latvijas vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2012.gada 12. oktobrī plkst. 16.30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

STAŅISLAVS GENDELIS

aizstāvēs promocijas darbu “Ēkas siltumfizikālo procesu kompleksā analīze” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Uldis Iljins (prof., Dr.habil.sc.ing., Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Namejs Zeltiņš (prof., Dr. habil. sc. ing., Fizikālās enerģētikas institūts); Juha Vinha (assoc. prof., Dr. Tech., Tampere University of Technology).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2012. gada 15.oktobrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

ULDIS DONIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Topoloģiskā vienotā modelēšanas valoda: izstrāde un lietošana” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.habil.sc.comp. Jānis Bārzdiņš (Latvijas Universitāte); profesors, Ph.D. Leszek Maciaszek (Macquarie University, Austrālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012.gada 15.oktobrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANNA MISKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Augšanas faktoru, gēnu un to produktu sadalījums I trimestrī cilvēka embriju implantācijas gadījumos olvadā un dzemdē”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Ilze Štrumfa (RSU); asoc.profesore Ilze Matīse–Van Houtana (LLU); Dr.med. Kristiina Rull (Igaunija)

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2012. gada 17. oktobrī plkst. 14.00 Rīgas Tehniskā universitātes Promocijas padomes “RTU P–03” atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119. auditorijā, RTU doktorante

VERONIKA FEDOTOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Slēgtās kinemātiskā ķēdes analīze sportistu startam kamaniņu–bobsleja trasē” biomehānikas zinātņu

apakšnozarē inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Tartu universitātes Medicīnas fizikas un biomedicīnas inženierijas treniņu centra vadošais pētnieks, Dr.habil.biol. Arveds Vains; RTU Biomateriālu un biomehānikas institūta vadošais pētnieks Dr.habil. sc.ing. Vladimirs Kasjanovs; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesors Dr.habil.paed. Viesturs Krauksts.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv (doktorantiem.promocijas darbi).

***

2012. gada 18.oktobrī plkst. 16.00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

KRISTĪNA BĒRZIŅA

par tēmu “Kompakto elektrostaciju sinhrono ģeneratoru sinhronizācijas un paralēlas darbības īpatnību izpēte slodzes izmaiņas apstākļos”.

Recenzenti: asoc.profesore Dr.sc.ing. A. Žiravecka (RTU,Latvija); profesors Dr. sc. ing. A. Gasparjans (Latvijas Jūras akadēmija); asoc.profesors Dr.sc.ing. Aleksandrs Dolgicers, (RTU,Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 25. oktobrī plkst. 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.telpā RTU Materiālzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs:

AGNESE STUNDA–ZUJEVA

par tēmu “Na2O–CaO–Nb2O5–P2O5 sistēmas stikla kristalizācijas pētījumi”.

Oficiālie recenzenti: Dr.inž. L.Krāģe, Dr.inž. J.Vaivads, Dr.–Ing.habil. A.R.Boccaccini (Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne .

***

2012. gada 26. oktobrī plkst. 14.00 RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6k, 302 auditorijā

ANITA GERIŅA-ANCĀNE

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu: “Pareto principa pielietojums inženiertehnisko izstrādājumu konstrukciju un dizaina novērtēšanā“ inženierzinātņu doktores zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, habilitētais inženierzinātņu doktors Juris Cimanskis (LJA), profesors, tehnisko zinātņu doktors Grigorijs Panovko (Krievijas ZA Mašīnzinību institūts), profesors, habilitētais inženierzinātņu doktors Mihails Zakrževskis (RTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10; Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5 un internetā RTU mājas lapas http://www.rtu.lv/ sadaļā „zinātne”

***

2012. gada 26. oktobrī plkst. 15.00 RTU Mehānikas un Mašīnzinātnes zinātņu nozaru Promocijas padomes “RTU P–04” un LNMK atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un Mašīnzinību fakultātes Mehānikas institūtā Ezermalas ielā 6, 302. telpā

AGRITA KOVAĻSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Metamodelēšanas pielietojums dinamisku sistēmu analīzē un optimizācijā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: profesors, Dr. habil. sc. ing. Jānis Vība, Rīgas Tehniskā universitāte; profesors, Dr. sc. ing. Oskars Onževs, Augstskola “Turība”; profesors, Dr. sc. ing. Aleksandrs Korjakins, Rīgas Tehniskā universitāte.

Ar promociju darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, ka arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv/ .

***

2012. gada 5.novembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

IVARS KARPIČS

aizstāvēs promocijas darbu “Intelektuālu datorvadības metožu izstrāde sistēmu darbības atjaunošanas uzdevumiem” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Osis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); asociētais profesors, PhD František Zbořil (Brno Tehniskā universitāte, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012.gada 5.novembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ALLA RIVKINA

aizstāvēs promocijas darbu “ZAP–70, timidīnkināzes, CD 38, BETA 2 mikroglobulīna un laktātdehidrogenāzes izmaiņas hroniskas limfoleikozes slimniekiem, to ietekme uz slimības gaitu un prognozi”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ludmila Vīksna (RSU); profesore Aija Žileviča (LU); profesore Jekaterina Zujeva (Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv .

***

2012. gada 6. novembrī plkst. 13.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

SANDRA VĪTOLA

aizstāvēs promocijas darbu “Interpretācijas prasmes veidošanās deju skolotājiem studiju kursa Klasiskā deja apguves procesā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte); profesore Dr. art. Ilma Grauzdiņa (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija); profesore Dr. paed. Anita Petere (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv .

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 29. marta sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu SANITAI BARANOVAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē 2012.gada 31. augustā, pamatojoties uz Latvijas zinātniskā grāda pretendenta un Padomes aizklātās balsošanas rezultātiem, piešķirt inženierzinātņu doktora grādu mašīnzinātnes nozares mašīnu dinamikas apakšnozarē EDGARAM KOVALAM. No deviņiem klātesošiem balsstiesīgajiem padomes locekļiem par zinātniskā grāda piešķiršanu nobalsoja 9, pret – neviens.

***

2012. gada 6.septembrī RTU Materiālzinātnes nozares Promocijas padomes P–18 atklātā sēdē GITA ŠAKALE aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “piedalās” – 14, “par” – 14, “pret” – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

2012.gada 18.septembrī RTU Mašīnzinātnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un metroloģijas apakšnozares Promocijas padomes P–16 atklātā sēdē ZITA DREIJA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par” – 9 “pret” – 0, nederīgi biļeteni – 2.

Pēdējā atjaunošana 29-09-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS