Latvijas Zinātnieku savienībā

29-09-2012


20. septembrī notika Latvijas Zinātnieku savienības Valdes sēde. Valdes priekšēdētājs Uldis Grāvītis informēja par Izglītības un zinātnes ministrijas atbildēm uz divām LZS parakstītām vēstulēm. Pirmajā vēstulē, kas bija nosūtīta ministrijai 2012. gada 11. maijā un saucās “Par Eiropas struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanu un uzraudzību” un kuru bija rosinājusi Jauno zinātnieku apvienība, bija izteiktas bažas par projektu uzraudzības lēno gaitu, kas ievērojami kavē darbu pie pārskatos pamanīto nepilnību novēršanas un, tātad, pie darba kopumā. Atbildē teikts “Lai efektivizētu projektu īstenošanu un nodrošinātu ERAF 2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” un ESF 1.1.1.2. aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” caurredzamu un labiem finanšu vadības principiem atbilstošu īstenošanu, IZM uzdeva VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra – red.) kā Eiropas Savienības struktūrfondu sadarbības iestādei savā darbībā ievērot turpmāk minētos principus, kuri ir pārrunāti ar VIAA, un VIAA ir apliecinājusi iespēju tos ievērot.

Lai mazinātu atkārtotu kļūdu iestāšanās iespējamību, organizēt projekta progresa pārskata un maksājumu pieprasījuma (turpmāk – progresa dokumentācijas) izskatīšanas procesu tā, lai informācija par iesniegtā progresa pārskata nepilnībām tiktu nodota finansējuma saņēmējam 09.11.10 MK noteikumu Nr.1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 20. punktā noteiktajā termiņā” u.t.t.

Ja izburas cauri neskaitāmajām “šanām”, kas jāievēro, jānovērš, jāpilnveido, tad skaidrs top viens, ka tā ir kārtējā atrakstīšanās , jo ne ar pušplēstu vārdu nav atbildēts uz vēstulē minēto galveno ierosinājumu, proti, saīsināt komunikācijas laiku starp projektu veicējiem un uzraugiem. MK noteikumos, uz kuriem atbildes autori atsaucas, ir minēts, ka uz pamanītajām nepilnībām ir jānorāda trīs mēnešu laikā. Ne vēlāk! Bet projektu uzraudzītāji to saprot, ka arī ne agrāk! Projekta veicēji vēstuli ar dokumentos pamanītajām nepilnībām saņem pēc trim mēnešiem, izlabo tās, teiksim nedēļas vai divu laikā un atkal gaida trīs mēnešus. Vismaz pusgads pa biksēm! Varbūt tomēr visu procedūru varētu iespiest trīs mēnešu rāmjos? Tā kā vēstules beigās tiek aicinātas “visas iesaistītās puses uz konstruktīvu un abpusēji izprotošu sadarbību”, LZS Valde nolēma aicināt VIAA pārstāvjus uz kādu no turpmākajām Valdes sēdēm, lai izrunātu šo un citus jautājumus.

Atbildi uz zinātnisko organizāciju (LZP, LZS, LJZA, LZA u.t.t.) parakstīto valsts augstākajām amatpersonām adresēto vēstuli “Par Latvijas zinātnes attīstību laika perioda līdz 2020. gadam” sakarā ar Nacionālās attīstības plāna izstrādi (tā bija publicēta “Zinātnes Vēstnesis” Nr. 9 (435) 2012. gada 10. septembrī) publicējam pilnībā (3694.pdf ).

Par LIZDA aktualitātēm informēja Māra Trapenciere, bet LZS Valdes locekļi Ināra Bondare un Gatis Krūmiņš, kuri tikko bija atgriezušies no Latvijas Zinātnes padomes sēdes ar izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa un LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Inas Druvietes piedalīšanos, iepazīstināja ar tur dzirdēto.

Plānojot turpmāko LZS Valdes darbu, tika atzīts par lietderīgu uz kādu no Valdes sēdēm aicināt augstskolu zinātnes prorektorus un pārrunāt sadarbības iespējas.

Z.K.

Pēdējā atjaunošana 29-09-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS