Aizstāvēšana

25-10-2012


2012. gada 1. novembrī pulksten 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 309. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

RUSLANS SOKOLOVS.

Temats: “Vjačeslava Ivanova dzejas tematiskais veselums”.

Recenzenti: asoc.prof. Dr. philol. A. Stankeviča (Daugavpils Universitāte), prof. Dr. philol. L. Sproģe (Latvijas Universitāte), asoc.prof. PhD S. Dotsenko (Tallinas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2012.gada 2.novembrī plkst.10.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.vad. JĀNIS OZOLIŅŠ.

Tēma “Integrācija piena nozares sekundārās sfēras attīstībai Baltijas valstīs”.

Recenzenti: promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Ligita Melece – Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļas vadītāja; Dr.oec. Danute Jasjko – Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas asociētā profesore; Dr.oec. Bartosz Mickiewicz – Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitātes (Polija) profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2012.gada 2.novembrī plkst.13.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.env. LĪGA BRŪNIŅA.

Tēma: “Erozijas ietekme uz piejūras reģiona attīstību”.

Recenzenti: promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka – LLU Ekonomikas fakultātes profesore; Dr.habil.oec. Remegijs Počs – RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāns, profesors; Dr.oec. Bartosz Mickiewicz – Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitātes (Polija) profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2012.gada 8.novembrī plkst. 16.30 Rīgā, Azenes ielā 12, 210.telpā, Rīgas Tehniskās Universitātes promocijas padomes P-08 atklātajā sēdē

ROMANS JERJOMINS

aizstāvēs promocijas darbu “Bezvadu lokālo tīklu pētīšana nestacionārā režīmā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing.Gunārs Lauks (RTU, ETF, Promociju padome P-08); profesors, Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš (LU Datorzinātņu katedra); profesors, Dr.habil.sc.ing. Manfreds Šneps-Šnepe (Ventspils Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU zinātniskajā bibliotēkā un RTU mājas lapā www.rtu.lv.

***

2012.gada 12.novembrī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ŽANNA MARTINSONE

aizstāvēs promocijas darbu „Nerūpniecisko iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāji un darba vides riska novērtēšanas pamatmetožu izstrāde”

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Tija Zvagule (RSU), docents Jāzeps Logins (LU), Dr.med. Remigijus Jankauskas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2012.gada 12.novembrī plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KRISTĪNE AZARJANA

aizstāvēs promocijas darbu „Melanomas prognostiskie un riska faktori”.

Oficiālie recenzenti: profesors Edvīns Miklaševičs (RSU), Dr.biol. Rūta Brūvere (LU), profesore Vilma Bergman (Nīderlande).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2012.gada 14.novembrī plkst. 15:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

EDGARS DIEBELIS

aizstāvēs promocijas darbu “Programmatūras paštestēšana” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. G.Arnicāns (LU), prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns (Rēzeknes Augstskola), Dr.sc.comp. U.Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2012. gada 21. novembrī plkst.10.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpils Universitātē (Daugavpils, Vienības ielā 13, 311. auditorijā)

JANĪNA DAUKŠTE

aizstāvēs promocijas darbu “Kukaiņu inkapsulācijas reakcijas specifiskums: pētniecības iespējas ekoloģiskajā imunoloģijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: PhD Marika Mänd (Igaunijas Dabaszinātņu Universitāte, Igaunija); Dr.biol. Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Voldemārs Spuņģis (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu un to kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Vienības ielā 13 un DU mājas lapā www.du.lv/zinatne/promocija.

***

2012. gada 21. novembrī plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpils Universitātē (Daugavpils, Vienības ielā 13, 311. auditorijā)

DINA CĪRULE

aizstāvēs promocijas darbu “Stress, izdzīvošana, asins parazīti un hematoloģiskie parametri putniem” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte), Dr.biol. Peeter Hõrak (Tartu Universitāte, Igaunija), Dr.biol. Jānis Priednieks (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu un to kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Vienības ielā 13 un DU mājas lapā www.du.lv/zinatne/promocija.

***

2012. gada 21.novembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

ROMANS LUKAŠENKO

aizstāvēs promocijas darbu “Studenta modeļa izstrāde intelektuālo apmācības sistēmu funkciju atbalstam” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.sc.comp. Māris Vītiņš (Latvijas Universitāte); profesors, PhD Vitalijus Denisovas (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 22. novembrī plkst. 15.00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU P–05” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai enerģētikas nozarē aizstāvēs

MĀRTIŅŠ SILARĀJS

par tēmu “Relejaisardzības un automātikas kompleksu pārbaudes metodes un līdzekļi”.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Čuvičins, RTU EEF Enerģētikas institūts; Dr.sc.ing. Diāna Žalostība, RTU EEF Enerģētikas institūts; Dr.sc.ing. Dmitrijs Ļubarskis, a/s “Instititūts “Energosetproject” (Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājaslapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 22. novembrī plkst. 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.telpā RTU Materiālzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ZILGMA IRBE

par tēmu “Kaulu cementu uz A–trikalcija fosfāta bāzessastāva ietekme uz struktūru un īpašībām”.

Oficiālie recenzenti: Dr.h.inž. J.Grabis; Dr.h.inž. V.Švinka; PhD. Bikramjit Basu, (Indija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2012.g. 23.novembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

ANTRA ROSKOŠA.

Temats – “Integrācijas prasmju veidošanās augstskolā Latvijas kontekstā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Kangro; prof. Dr.soc. Brigita Zepa; prof. Ph.D. Irena Zaleskiene.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.g. 23.novembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

RAJA KOČANOVA.

Temats – “Organizācijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas stratēģiskās vadīšanas sistēma”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ekon. Ērika Šumilo; as.prof. Dr.ekon. Andra Zvirbule–Bērziņa; prof. Dr.ekon. Ineta Geipele.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 23.novembrī plkst. 15.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

OLGA DEMENTJEVA.

Temats: “Profesionālās vidusskolas audzēkņu konkurētspējas attīstība studijām eiropas augstākās izglītības telpā”. “Development of vocational secondary school students’ competitiveness for studies in the European area of higher education’.

Vadītājs: profesors, Dr. chem. Andrejs Rauhvargers.

Recenzenti: prof. Tatjana Koķe, LU; prof. Tatjana Volkova, Banku Augstskola; prof. Anita Petere, RPIVA.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4 (remonta laikā, Raiņa bulv.19).

***

2012. gada 27.novembrī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SERGEJS VOLVENKINS.

Tēma: “Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējīgo priekšrocību radīšana un produktu virzīšana tirgū ar interneta mārketinga instrumentu palīdzību.” Nozare – ekonomika, apakšnozare– tirgzinība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Baiba Rivža, LLU.; prof. Dr.habil.oec. Anatolijs Magidenko, RTU; prof. Dr.oec. Arkādijs Grišins, EKA.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 28. novembrī plkst.11.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts)

MAKSIMS BALALAIKINS

aizstāvēs promocijas darbu “Coleoptera: Curculionidae (izņemot Scolytinae un Platypodinae) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Voldemārs Spuņģis (Latvijas Universitāte); Dr. biol. Vytautas Tamutis (Aleksandra Stulginska Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un to kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Vienības ielā 13 un DU mājas lapā www.du.lv/zinatne/promocija.

***

2012. gada 28. novembrī plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Daugavpils novads Skrudalienas pagasts)

INESE CERA

aizstāvēs promocijas darbu “Abiotisko un biotisko faktoru ietekme uz zirnekļu sabiedrībām piekrastes biotopos” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Ineta Salmane (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu un to kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Vienības ielā 13 un DU mājas lapā www.du.lv/zinatne/promocija.

***

2012. gada 28.novembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

SOLVITA BĒRZIŠA

aizstāvēs promocijas darbu “Zināšanu un labās prakses izmantošana projektu vadības informācijas sistēmu konfigurēšanā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Profesore, Dr.sc.ing. Mārīte Kirikova (RTU); profesore, Dr.sc.comp. Rudīte Čevere (LLU); profesors, PhD Rimantas Butleris (Kauņas Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 28. novembrī plkst.15.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts)

GUNITA DEKSNE

aizstāvēs promocijas darbu “Toxoplasma Gondii sastopamība dažādu sugu dzīvniekos” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Inese Kokina (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte); Dr.med. Angelika Krūmiņa (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu un to kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Vienības ielā 13 un DU mājas lapā www.du.lv/zinatne/promocija.

***

2012.gada 30.novembrī plkst. 15.00 Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 21. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P–19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

EDGARS VĪGANTS

par tēmu “Dūmgāzu dzesēšanas kondensācijas iekārtas izpēte”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Āris Žīgurs, Dr.sc.ing. Lennart Bergstrom (Stokholmas universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233. kabinetā.

Pēdējā atjaunošana 5-11-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS