Aizstāvēšana

9-05-2008

2008.gada 27.maijā plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakul-tātē, Kronvalda b.4, 2.klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

EGITA ZVIEDRE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas saldūdens mieturaļģu (Charophyta) flora un ekoloģija” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil. biol. Valdis Ģirts Balodis, Dr.biol. Artūrs Škute, Dr.biol. Ivars Druvietis.
Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2008. gada 27. maijā plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INTA MILLERE.

Temats – “Grāmatvedības attīstība Latvijā.” Nozare – ekonomika, apakšnozare, grāmatvedības un uzskaites teorija.
Recenzenti: profesore Dr.oec. Elvīra Zelgalve; asoc.profesore Dr.oec. Gaida Kalniņa; Dr. oec. Dagnija Daņēviča.
Ar promocijas; darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 28.maijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JURIS PAIDERS

par tēmu “Kvantitatīvu indikatoru izmantošana reģionālās attīstības analīzē”.
Recenzenti: prof. Dr.geogr. Zaiga Krišjāne (LU), prof. Dr.habil.oec. Edvīns Vanags (LU), Dr.geogr. Donatas Burneika (Vilņas Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 29.maijā plkst.14.00 Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, Liepājā, Lielajā ielā 14, aktu zālē notiks LPA Valodniecības nozares promocijas padomes sēdē, kurā promocijas darbu “Latviešu valodas profesiju nosaukumi: terminoloģiskais aspekts” filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē aizstāvēs

IVETA PŪTELE.

Recenzenti: Dr.habil. philol. Dace Markus, Dr.habil.philol. Daina Nītiņa, Dr.philol. Juris Baldunčiks.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 30. maijā pulksten 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 311. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VALENTĪNS LUKAŠEVIČS.

Temats: “Latgaliešu 20. gadsimta proza Latgales literārajā telpā”.
Recenzenti: prof. Dr. philol., A. Cimdiņa (Latvijas Univeristāte), asoc. prof. Dr. philol. V. Vecgrāvis (Latvijas Univeristāte), asoc. prof. Dr. philol. E. Vasiļjeva (Daugavpils Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā
http://www.du.lv.

***

2008. gada 30. maijā pulksten 16.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 311. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ŽANS BADINS.

Temats: “Latvija krievu literatūrā (1901 – 1940)”. Recenzenti: akadēmiķe Dr. habil. philol. Vera Vāvere (LZA), prof. Dr. philol. Ludmila Sproģe (Latvijas Universitāte), prof. Dr. philol. Aleksandrs Belousovs (Sanktpēterburgas Valsts kultūras un mākslas universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā
http://www.du.lv.

***

2008. gada 4. jūnijā, plkst. 11.00, LLU VMF 1. auditorijā, K. Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

ANDA VALDOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Pelējuma sēņu skartu ūdeļu parenhimatozo orgānu izpēte uz Aleuta slimības fona” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: asociētā profesore Dr. med. vet. Vita Antāne, profesore Dr. med. Juta Kroiča, profesors Dr. med. vet. Arnis Mugurēvičs.
Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un
http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.”

***

2008. gada 5. jūnijā plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, 210. telpā

GUNDEGA RUTKA

aizstāvēs promocijas darbu “Neironu tīklu modeļu lietošana interneta datplūsmas prognozēšanā” telekomunikāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. Rihards Balodis– Bolūžs (LU), doc. Dr.sc. comp. Modris Greitāns (EDI), prof. Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons (RTU).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājas lapā
http://www.rtu.lv/ .

***

2008. gada 12. jūnijā plkst. 10.00 LLU Tehniskajā fakultātē, 429 auditorijā (J.Čakstes bulv. 5, Jelgavā) Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē

EDMUNDS VISOSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Grīdas apsilde ar dūmgāzēm” LR inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof., Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs (RTU); prof., Dr.habil.sc.ing. Viktors Zēbergs (Fizikālās enerģētikas institūts); prof., Dr.sc.ing. Imants Ziemelis (LLU).
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Lielā ielā 2, Jelgavā vai internetā:
http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2008. gada 12. jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 218. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lopkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

RITA ZUTERE

aizstāvēs promocijas darbu “Vaislas buļļu un govju ciltsvērtības agrīnās novērtēšanas metodes parametru zinātniskais pamatojums” lauksaimniecības zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: LLU asoc. prof., Dr.agr. Līga Paura; valsts emeritētais zinātnieks, Dr. agr. Didžus Strautmanis; LLU MPS “Vecauce” direktora vietnieks mācību darbā, Dr. agr. Ivars Rūvalds.
Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un
http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.”

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2008.gada 14.martā atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu Mežzinātņu nozares Meža ekonomikas un politikas apakšnozarē SIA “Fest Forest Latvija” meža apsaimniekošanas speciālistei GUNTAI BĀRAI par promocijas darbu “Meža zemes transformācija Latvijā”.
Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiāl-Ekonomikas zonas Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas zinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2008.gada 14.martā atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu Mežzinātņu nozares Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē LLU Meža fakultātes dekāna vietniecei INGAI STRAUPEI par promocijas darbu “Bioloģiski vērtīgo meža biotopu novērtēšana Latvijā”.
Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 03. aprīļa sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu INETAI LŪKAI augstskolu pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Studentu profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās”.
Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 03.aprīļa sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu GUNDEGAI LAPIŅAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Inovācijas pedagoģiskā izpratne augstskolā”.
Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2008. gada 3. aprīlī atklātā sēdē JĀNIM KUDIŅAM piešķīra mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.art.) apakšnozarē “Muzikoloģija”. Promocijas darba tēma “Neoromantisma tendence latviešu simfoniskās mūzikas stilistiskajā attīstībā 20. gadsimta pēdējā trešdaļā”.
Aizklātās balsošanas rezultāts: piešķirt – 6; nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 8. aprīlī BAIBA KALNA – PUĶĪTE aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Latviešu teātris (1940–1945) totalitārisma laika mākslas kontekstā”. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Baibai Kalnai – Puķītei tika piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātniskais grāds mākslas zinātnes nozarē teātra un kino teorijas un vēstures apakšnozarē.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 10. aprīļa sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu ANDRAI FERNĀTEI nozaru (sporta) pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Transdisciplināra pieeja ķermeniskās izpratības izpētē.”
Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2008. gada 25.aprīļa sēdē KONSTANTINAM KOZLOVSKIM piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Mazo un vidējo investoru finanšu investīciju vadīšanas stratēģijas globalizācijas apstākļos”.
Balsošanas rezultāti: par– 9, pret– nav, nederīgi biļeteni– 1.

***

2008. gada 25. aprīlī LU filozofijas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra INETAI KIVLEI doktora zinātnisko grādu filozofijas nozarē (Dr. phil.) filozofijas vēstures apakšnozarē par promocijas darbu Skaņa, runa, balss un mūzika fenomenoloģiskajā perspektīvā”.
Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 25. aprīlī LU filozofijas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra MĀRAI KIOPEI doktora zinātnisko grādu filozofijas nozarē (Dr. phil.) filozofijas vēstures apakšnozarē par promocijas darbu Patiesības pieredzes iespējamība valodiskumā”.
Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS