Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu piešķiršanu

17-02-2014

Apstiprināts LZA prezidija sēdē
2014.gada  10. februārī. 

N O L I K U M S

par Latvijas Zinātņu akadēmijas
VĀRDBALVU
piešķiršanu

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas (Artura Balklava-Grīnhofa, Kārļa Baloža, Pīrsa Bola, Friča Brīvzemnieka, Frīdriha Candera, Teodora Celma, Jāņa Endzelīna, Arvīda Kalniņa, Pauļa Lejiņa, Dītriha Andreja Lēbera, Kārļa Mīlenbaha, Raiņa, Edgara Siliņa, Heinricha Skujas, Marģera Skujenieka, Paula Stradiņa, Arveda Švābes, Kārļa Ulmaņa, Gustava Vanaga) tiek piešķirtas vienu reizi divos - četros gados par izcilu darbu attiecīgo zinātņu nozarē.

Balvu fondu veido Latvijas Zinātņu akadēmijas naudas līdzekļi un sponsoru ziedojumi.

2. Balvu piešķir individuāliem zinātniekiem par nozīmīgiem zinātniskiem darbiem (publicētām monogrāfijām vai vienotas tematikas zinātnisko darbu kopām).

2.1. Ārzemēs dzīvojošu autoru piedalīšanās konkursā pieļaujama tādā gadījumā, ja viņu pētījumi ir īpaši nozīmīgi Latvijai.

2.2. Jebkuram zinātniekam katru vārdbalvu piešķir tikai vienu reizi.

3. Kandidātus balvai var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas un akadēmijas locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu Senāti, fakultāšu Domes ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms balvas piešķiršanas. Paziņojums par konkursu tiek publicēts presē.

4. Balvas piešķiršanai iesniegtos darbus vērtē ekspertu komisijas, kuru sastāvu, pēc LZA zinātņu nodaļu ieteikuma, apstiprina LZA Prezidijs. Ekspertu komisiju sastāvā ar lēmējbalss tiesībām var iekļaut sponsorētājinstitūcijas pārstāvi. Balvas piešķir LZA Senāts.

5. Balvas laureāts saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas balvas piemiņas medaļu, diplomu un naudas summu, kuras apmēru nosaka LZA Senāts. Bez tam laureāts var saņemt arī sponsora piešķirto naudas prēmiju.

Balvas svinīga pasniegšana notiek Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulcē.

6. Zinātniskos darbus, par kuriem piešķirta balva, nodod glabāšanā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā.

7. Izvirzot kandidātus LZA vārdbalvai, ekspertu komisijai 1 eks. iesniedzami šādi dokumenti:

7.1.Motivēts izvirzītāja ieteikums,

7.2.Izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā,

7.3.Ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adreses un tālruņus, e-pasta adresi,

7.4.Autora parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā).

Materiāli līdz katra gada 30.septembrim iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas sekretariātā (Akadēmijas laukumā 1, 2.st., Rīga, LV - 1524, tālr. 67223931)

Powered by Elxis - Open Source CMS