Aizstāvēšana

8-05-2014

2014.gada 20.maijā plkst. 14.00 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

LOTĀRS DUBKĒVIČS

aizstāvēs promocijas darbu “Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā” doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: prof. Andrejs Čirjevskis, RISEBA; prof. Māra Vidnere, RPIVA; prof. Vladimiras Gražulis, Mikolas Romeris University, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties Banku augstskolas bibliotēkā, Rīgā Valdemāra ielā 161, 303. telpā un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.ba.lv.

***

2014. gada 22. maijā plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā

RENĀTA VARFOLOMEJEVA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Elektrisko staciju režīmu plānošanas un optimizācijas aspekti tirgus ekonomikas apstākļos” inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing., Vladimirs Čuvičins (RTU EEF profesors); Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (Režīmu un plānošanas dienesta inženieris, AS Augstsprieguma tīkls); Dr.sc.ing. Viktorija Neimane (Vattenfall R&D, Elektroapgādes tehnoloģiju nodaļas vadītāja, Stokholma, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

Pedagoģijas zinātņu nozares Promocijas padomes atklātā sēde notiks 2014.gada 22.maijā pīkst. 15.00 LU (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IVETA OZOLA.

Temats: “Pedagoģijas zinātnes ģenēze Latvijā no 20. gadsimta 20. gadiem līdz 60. gadu sākumam”. “Genesis of Pedagogv as a Scientific Disciplinē in Latvia from 1920ties till the beginning of 1960ties”.

Recenzenti: prof. Aīda Krūze, LU; prof. Dace Markus, RPIVA; prof. Alīda Samusēviča, Liepājas Universitāte.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2014. gada 23.maijā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

LIGITA LANDZMANE.

Temats – “Valsts pārvaldes speciālistu profesionālās veiktspējas attīstības vadība : mediācijas institucionalizācijas konteksts”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – sabiedrības vadība.

Recenzenti: prof. (Dr. ekon.) Tatjana Volkova; prof. (Dr. ekon.) Marga Živitere (ISMA); prof. ((Dr. ekon.) Konstantīns Didenko (RTU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2014. gada 23. maijā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē
(Dr.sc.administr.) aizstāvēs

IRETA ČEKSE.

Temats – “Pilsoniskās izglītības pilnveides vadība multikulturālā sabiedrībā: Igaunijas un Latvijas salīdzinošais novērtējums”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. (Dr. chem.) Andrejs Rauhvargers; prof. (Dr. soc.) Brigita Zepa; as.prof. (Dr.sc.administr.) Gita Vērdiņa (BA); Dr. sc. administr. Ieva Johansone (ASV, Bostona).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2014. gada 26.maijā plkst. 13.00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA HARLAMOVA.

Temats: “Negatīvo pārliecību saistība ar posttraumatisko stresa traucējumu un panikas lēkmju izpausmēm”.

Recenzenti: profesors PhD Ivars Austers, Latvijas Universitāte; docente Dr.psych. Natālija Ivanova, SPPA; prof. Ph.D Juris G. Draguns, Pensilvānijas Valsts Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2014.gada 26.maijā plkst. 16.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARTŪRS GAVEIKA.

Tēma: “Eiropas Savienības ārējās robežas Latvijā tiesiskā reglamentācija”.

Recenzenti: prof. Dr.iur. Jānis Lazdiņš (Latvijas Universitāte); prof. Dr.iur. Jānis Načisčionis (BA Turība); prof., Dr.iur. Ineta Ziemele (Rīgas Juridiskā augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2014. gada 29. maijā plkst. 16.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, Āzenes ielā 18, 115. telpā

ANDIS SUPE

aizstāvēs promocijas darbu “Optiskais Kerra efekts telekomunikāciju šķiedru mērījumos un signālu atjaunošanā” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons (RTU), asociētais profesors, Dr.phys. Arnis Gulbis (RTU), vadošais pētnieks, Dr.phys. Mārtiņš Rutkis (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5.

***

2014. gada 3.jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KRISTĪNE SALMIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Pašatjaunošanās un meijotisko gēnu aktivācija pēc genotoksiskas apstrādes rezistentās audzēju šūnu līnijās” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil.biol. Pauls Pumpēns (LBMC); Dr. habil.med. Valērija Groma (RSU); PhD Joanna Rzeszowska–Wolny (Onkoloģijas centrs, Gliwice, Polija).

Ar darbu, sākot no 2014.gada 20.maija varēs iepazīties LU Akadēmiskās bibliotēkas filiālē, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2014.gada 3.jūnijā plkst. 14.30 Rīgā, P.Valdena ielā 3/7, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–02 atklātā sēde promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANNA BORISOVA.

Promocijas darba temats – “Kokvilnas/poliestera drānas apdares pētījumi un tehnoloģijas izstrāde”.

Oficiālie oponenti Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone (RTU); Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš (RTU); Dr.habil.sc.ing. Guntis Strazds (LV Vieglās rūpniecības asociācijas prezidents.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā, kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv/.

***

2014.gada 3.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ALĪNA SULTANOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Beta–herpesvīrusu (hhv–6, hhv–7) infekcijas nozīme immūnā disbalansa apstākļos”.

Oficiālie recenzenti: profesore Dr.med. Ināra Logina (RSU); Dr.habil.med. Aija Žileviča (LU); PhD Mykolas Mauricas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2014.gada 5. jūnijā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātē (DU) 416.auditorijā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INGA GEDŽŪNE.

Promocijas darba tēma: “Orientation of pre–service teachers’ frames of reference towards incusion in nature”.

Promocijas darba recenzenti: prof., Dr. paed. I.Žogla (Latvijas Universitāte); prof., Dr psych. A.Pipere (Daugavpils Universitāte); prof. N.Klou /Nicholas Clough/ (Rietumanglijas Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā: www.du.lv.

***

2014.gada 5. jūnijā plkst. 14.00 Daugavpils Universitātē (DU) 416.auditorijā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GINTA GEDŽŪNE.

Promocijas darba tēma “Pre–service teachers’ frames of reference for addressing children’s social exclusion in the classroom”.

Promocijas darba recenzenti: prof., Dr. paed. I.Žogla (Latvijas Universitāte); soc. prof., PhD. Dz. Iliško (Daugavpils Universitāte); Dr. Š.Holande /Charlotte Holland/ (Dublinas Pilsētas Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā: www.du.lv.

***

2014.gada 5.jūnijā plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Antonijas ielā 1, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā

IEVA LĪBIETE

aizstāvēs promocijas darbu “Psihiatrijas attīstība Latvijā no 1918. līdz 1940.gadam”.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr. med. Elmārs Rancāns (RSU); profesors Dr.med. Arnis Vīksna (Latvijas Universitāte); profesore Vieda Skultane (Bristoles universitāte, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2014. gada 06. jūnijā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

LIENE KANCEVIČA

aizstāvēs promocijas darbu “Konstrukcijas pamatojums saules enerģijas kolektoram ar atstarotājiem” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: LZA īstenais loceklis, Fizikālās enerģētikas institūta profesors Dr.habil.sc.ing. Pēteris Šipkovs; Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Dr.sc.ing. Gints Birzietis; Lietuvas Aleksandras Stulginskis universitātes asociētais profesors Dr.sc.ing. Algirdas Jasinskas.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2014.gada 6. jūnijā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātē (DU) 416.auditorijā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA BADJANOVA.

Promocijas darba tēma “Holistiskā pieeja muzikālās kultūras vērtību apguvē pamatizglītības skolotāju skatījumā”.

Promocijas darba recenzenti: prof., Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte); asoc. prof., Dr. paed. Irēna Katane (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte); prof., Dr. habil. paed. Malgorzata Susvillo /Malgorzata Suswillo/ (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā: www.du.lv.

***

2014.gada 6.jūnijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridisko zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ARMEN GABRIELYAN

aizstāvēs promocijas darbu “Eitanāzijas fenomens krimināltiesiskajā, kriminoloģiskajā un medicīniski bioloģiskajā aspektā”.

Oficiālie recenzenti: Dr. iur. Sandra Kaija (RSU); Dr. jur., Dr. habil. sc. pol. Tālavs Jundzis (Juridiskā koledža); Dr.habil.iur. Viktoras Justickis (Mykolas Romeris universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2014. gada 06. jūnijā plkst. 14:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

ANSIS SALIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Lopbarības izdales pētījumi, lietojot govju robotizēto slaukšanu” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Dr.sc.ing. Imants Ziemelis; LLU aģentūras Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Dainis Viesturs; Igaunijas Dabaszinātņu universitāte, asociētais profesors Dr.sc.ing. Arvo Leola.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2014.gada 6. jūnijā plkst. 14.30 Daugavpils Universitātē (DU) 416.auditorijā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEVGEŅIJS USTINSKOVS.

Promocijas darba tēma “Improvizācijas apguves izvērtēšana mūzikas vidusskolā”.

Promocijas darba recenzenti: prof. Dr. paed. Aleksandra Šļahova (Daugavpils Universitāte); prof., Dr. art. Leonidas Melnikas (Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija), Dr. paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Augstskola).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā: www.du.lv.

***

2014.gada 9.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INGA BALODE

aizstāvēs promocijas darbu “Sirdsdarbības frekvence pacientiem ar koronāro artēriju slimību Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr.med. Andrejs Kalvelis (RSU); Dr.med. Vilnis Dzērve–Tāluts (LU); profesors Margus Viigimaa (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2014.gada 10.jūnijā plkst. 15.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes “RTU P–16” atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

LADA BUMBURE

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Digitālo medicīnisko rentgeniekāršu fizikālo parametru stabilitātes novērtēšanas metode” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Juris Krizbergs (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr. habil. phys. Donāts Millers (Latvijas Universitātes Cietvielas fizikas institūts), profesors, Dr.phys. Franko Milano (Florences universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2014. gada 11. jūnijā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

JĀNIS LĀCEKLIS-BERTMANIS

aizstāvēs promocijas darbu “Spiediena svārstību samazināšanas iespējas traktoragregāta hidrauliskajā sistēmā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Tehniskās universitātes profesors Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība; LLU aģentūras Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Dainis Viesturs. Rēzeknes Augstskolas asociētais profesors Dr.sc.ing. Andris Martinovs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2014.gada 11.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LAILA MEIJA

aizstāvēs promocijas darbu “Alkilrezorcīnu, lignānu metabolite un D vitamins priekšdziedzera vēža pacientiem”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesors Dr.biol. Andrejs Šķesters (RSU); asoc. profesore Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga (LLU); profesors Dr.med. Valdis Pīrāgs (P.Stradiņa KUS).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2014. gada 13. jūnijā plkst. 14:00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā

IEVA BIRKA

doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Integration and sense of belonging– case study Latvia” (“Piederības sajūta integrācijas politikas kontekstā– Latvijas gadījuma izpēte”).

Recenzenti: doc. Ivars Ijabs (Dr.pol.), Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte; vad. pētn. Vladislavs Volkovs (Dr.soc.), Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts; Rita P. Peters (PhD), Masačusetsas Universitātes Bostonā (University of Massachusetts at Boston, ASV).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU SZF mājas lapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2014.gada 8.aprīlī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – ķirurģija JEĻENAI MAKSIMENKO. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 11.aprīlī MARIJA BAMBUĻAKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā, sociālās psiholoģijas apakšnozarē (Dr.psych.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 11.aprīlī JEĻENA ŠAPLAVSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā, sociālās psiholoģijas apakšnozarē (Dr.psych.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS