Aizstāvēšana

20-02-2015

2015. gada 12. martā plkst. 15.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

OLAFS VRONSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Studentu grafiskās kompetences attīstība tēlotājas ģeometrijas studijās” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore, Dr.paed. Zenta Anspoka (RPIVA); profesore, Dr. paed. Aleksandra Šļahova (DU); profesore, Dr.paed. Elita Volāne (RPIVA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2015. gada 17. martā plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS BĒRZIŅŠ.

Tēma: “Makroekonomikas politika, biznesa cikli un neoliberālisms Latvijā”. Nozare – ekonomika, apakšnozare –Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: Dr. oec. Edgars Brēķis LU; Dr.oec. Maija Šenfelde. RTU; Dr.oec. Arnis Sauka . Ventsp. A.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2015. gada 19. martā, plkst. 14:30 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares Promocijas padomes “RTU P–22” atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1 A, k–1, 218. auditorijā

MĀRIS HAUKA

aizstāvēs promocijas darbu “Gaisa kuģu konstrukcijas inspekcijas plānošana”.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr.habil. sc. ing. Vladimirs Šestakovs (RTU), profesors Dr.habil. sc. ing. Nikolajs Nečvaļs (LU), docents, Dr. sc. ing. Rafal Chatys (Kielces Tehniskā universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, RTU mājaslapā www.rtu.lv un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

***

2015. gada 20.martā plkst.13.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ZIGMĀRS RENDENIEKS

par tēmu “Meža nozares rīcības politikas ietekme uz meža ainavu struktūru Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā”.

Recenzenti: Dr.geogr. Raimonds Kasparinskis (LU); Dr. silv. Inga Straupe (LLU); Dr.Sc. Kalev Sepp (Tartu Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

***

2015.gada 20.martā plkst. 15:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

NATĀLIJA KOZMINA

aizstāvēs promocijas darbu “Uz metadatiem balstīta datu noliktavu personalizācija” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. sc.comp. K.Čerāns (LU), prof. Dr.sc.ing. G.Vītols (LLU), prof. Dr. B.Wangler (Stokholmas universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2015. gada 26. martā, plkst. 14:00, RTU Promocijas padomes “P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā notiks doktoranta

DMITRIJA LUBRIKA

promocijas darba ”mPGES–1 Inhibitoru dizains. Heteroaromātisko C–H saišu aminēšanas un oksidēšanas metožu izstrāde” aizstāvēšana.

Promocijas darba recenzenti: prof., Dr. chem. M. Turks (Rīgas Tehniskā universitāte), vadošais pētnieks; Dr. chem. Aigars Jirgensons (Latvijas Organiskās sintēzes instiūts), vadošais pētnieks; R. Zemribo, Ph.D. (Latvijas Organiskās sintēzes institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, un ar promocijas darba kopsavilkumu arī RTU mājaslapā www.rtu.lv/.

***

2015. gada 31. martā plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

ILONA GORŅEJEVA.

Temats: “Epideiktiskie teksti Menandra “Rētorikā”.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs (Liepājas Universitāte, LU LFMI); Dr. philol. Ojārs Lāms (Latvijas Universitāte, HZF); Dr. philol. Anna Stankeviča (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2015.gada 16.aprīlī, plkst.16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.auditorijā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

INGUNA GOBA

aizstāvēs promocijas darbu: “Jaunu 1,4–dihidroizonikotīnskābes atvasinājumu sintēze un to fizikāli ķīmisko īpašību raksturojums” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.chem. Andris Zicmanis, Dr.habil.chem. Raimonds Valters, Dr.chem. Brigita Vīgante

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19).

***

2015.gadā 24.aprīlī plkst. 12.00 RTU Kalnciema ielā 6, 309.auditorijā notiks

JURIJA GRIZĀNA

promocijas darba “Uzņēmējdarbības vides konkurētspēja Latvijas pilsētās un tās paaugstināšanā piemērojamie instrumenti” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Remigijs Počs, Dr.habil.oec., RTU profesors, LZP eksperts; Dzintra Atstāja, Dr.oec., Banku augstskolas profesore, LZP eksperte; Ivans Potravnijs, Dr.oec., profesors, G.Pļehanova vārdā nosauktā Krievijas Ekonomiskā universitāte, Krievija.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5.

***

Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padome 2014. gada 26. septembrī atklātā sēdē piešķīra medicīnas zinātņu doktora grādu medicīniskās bioķīmijas apakšnozarē JEĻIZAVETAI SOKOLOVSKAI . Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padome 2014. gada 5. decembrī atklātā sēdē piešķīra medicīnas zinātņu doktora grādu ķirurģijas apakšnozarē IGORAM IVANOVAM . Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2015. gada 3. februārī atklātā sēdē piešķīra ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātnisko grādu ekonomikas nozarē, apakšnozarē –Latvijas tautsaimniecība IVARAM KASSALIM. Balsošanas rezultāti: piešķirt 8, nepiešķirt – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2015. gada 5.februārī RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēdē INGA DUŠENKOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par ievēlēšanu –10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS