Valsts emeritēto zinātnieku padome izsludina konkursu valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai 2015. gadā

20-02-2015

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendentu izvirzīšana un atlases kritēriji (Skat.: Ministru kabineta noteikumi Nr.692)

Tiesības izvirzīt pretendentu VEZ statusa piešķiršanai ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātam, valsts akreditēto augstskolu senātiem un zinātnisko institūciju zinātniskajām padomēm.

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendentam vai institūcijai, kas viņu ieteikusi, jāiesniedz padomei šādi dokumenti 2 eksemplāros:

Attiecīgās institūcijas lēmums

Pretendenta dzīvesgaitas apraksts (Curriculum vitae)

Doktora diploma kopija

Pretendenta zinātnisko darbu saraksts, kurā atsevišķi norādītas zinātniskās monogrāfijas, zinātniskās publikācijas, konferenču tēzes, autorapliecības un patenti. Šo sarakstu var aizstāt publicēta biobibliogrāfija, kas papildināta ar jaunāko darbu sarakstu

Pretendenta publicēto mācību grāmatu un metodisko līdzekļu saraksts

Pretendenta vadībā izstrādāto zinātnisko disertāciju un to autoru saraksts

Starptautisko organizāciju saraksts, kuru darbā pretendents piedalījies vai piedalās.

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendenta atlasi veic, vērtējot pretendentus pēc šādiem kritērijiem:

•  zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors

•  Latvijā ieviestas nozīmīgas izstrādes

•  pretendenta sagatavoto zinātņu doktoru skaits

•  patenti, šķirnes un pārdotās licences

•  augsts citējamības indekss atbilstoši zinātnes nozares specifikai

•  sarakstītās monogrāfijas un mācību grāmatas

•  publikācijas starptautiskajos žurnālos

•  ilgstoši sekmīgi vadīts liels zinātnieku kolektīvs (universitāte, institūts, laboratorija).

Dokumenti jāiesniedz līdz 2015. gada 23. aprīlim

Dokumentus pieņem Latvijas Zinātņu akadēmijā,
Akadēmijas laukumā 1 (2.stāvā), 233.kab., iepriekš sazinoties ar Valsts emeritēto zinātnieku padomes sekretāri (Dr. Baiba Ādamsone: tel.: 67220725, 29239725. E pasts: ).

Powered by Elxis - Open Source CMS