ESIET SVEICINĀTI, 14. BALTIJAS INTELEKTUĀLĀS KONFERENCES DALĪBNIEKI!

10-04-2015

ESIET SVEICINĀTI, 14. BALTIJAS INTELEKTUĀLĀS KONFERENCES DALĪBNIEKI!

WELCOME TO THE 14TH BALTIC CONFERENCE ON INTELLECTUAL COOPERATION!

20 – 21 APRIL, 2015, Rīga – Jelgava

Latvija šogad ir iekļāvusies ar starptautiskām iniciatīvām iezīmētajā Eiropas Savienības valstu prezidentūras misijā. Šis politiskās atbildības pilnais uzdevums rosina izcelt zinātnē un tehnoloģiju attīstībā balstīto stabilas un ilgtspējīgas ekonomisko attīstības nodrošinājumu mūsu sabiedrības un valsts interesēs. Iniciatīvai ir cienījamas saknes – pirms 200 gadiem Jelgavā toreizējās augstākās izglītības iestādes sienās ACADEMIA PETRINA ar Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības dibināšanu liktie pamati ir devuši iespēju jau kopš 19. gadsimta sākuma celt Latvijas zinātnes ēku, neatlaidīgā un kopīgā darbā vienojot kā Baltijas, tā arī Skandināvijas, Krievijas un citu Eiropas zemju zinātniekus. Latvijas Zinātņu akadēmija ar pasākumu programmu ACADEMIA – 200 aicina pievērst pastiprinātu uzmanību zinātnei kā ekonomiskā progresa instrumentam.

Baltijas intelektuālās sadarbības konferenču vēsture pirms 80 gadiem ir aizsākusies Vitauta Dižā universitātē Kauņā, bet pēc II Pasaules kara un padomju okupācijas radītā pārrāvuma tā atdzima no jauna 1999. gadā Rīgā. Šeit būtu vietā atzīmēt, ka pirmoreiz visu triju Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju delegācijas ar Zviedrijas Karaliskās zinātņu akadēmijas un diplomātu atbalstu tikās Tallinā 1990. gadā, un kopš šā gada regulāri notika Baltijas valstu, bieži arī Ziemeļvalstu, zinātņu akadēmiju vadītāju un izcilāko zinātnieku tikšanās, kas, sākot ar 1999. gadu pārauga par Baltijas Intelektuālās sadarbības konferencēm. Par konferenču vadmotīviem jau no tikšanās sākuma izvirzījās Baltijas valstu ekonomiskās un zinātniskās sadarbības, intelektuālās izcilības sasniegumu atzīmēšanas, kā arī kopīgo garīgo un kultūras vērtību apmaiņas jautājumi. Šajā – 2015. gadā – Latvijas Zinātņu akadēmijas organizētā konference veltīta zinātņu akadēmiju lomai pētniecībā un inovāciju politikā, un tajā piedalās triju Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti, kā arī Vācijas, Polijas, Norvēģijas, Somijas un Slovākijas zinātnes administratori un redzamākie zinātnieki. Mēs īpaši lepojamies ar to, ka Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferenci Rīgā pagodinās Vācijas Zinātņu akadēmijas Leopoldina viceprezidente Bārbele Fridriha (Friedrich), Norvēģijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs
Oivinds Andersens (Andersen), Polijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis Maciejs Janovskis (Janowski) un «Višegradas četrinieka» – Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Čehijas – zinātņu akadēmiju alianses pārstāvis Dušans Galiks (Galik) no Slovākijas.

Izcilākie akadēmiķi no visām konferences dalībvalstīm veltīs savus priekšlasījumus zinātnes dzīves, pētījumu un starptautisko finansējuma avotu sekmīgai koordinācijai, kā arī globāla mēroga un Baltijas jūras reģiona zemju stratēģiski svarīgu nozaru problēmām un sasniegumiem. Par atzīstamiem sasniegumiem pētniecībā un sekmēm starptautiski koordinētas zinātniskās sadarbības projektu īstenošanā trīs Baltijas valstu akadēmiskās izcilības – tiesību zinātnieks no Igaunijas Pēters Jervelaids, Lietuvas vēsturnieks Zenons Norkus un mūsu literatūrzinātnieks akadēmiķis Benedikts Kalnačs tiks apbalvoti ar mākslinieka Jāņa Strupuļa darinātajām sudraba medaļām.

Konferences otrās dienas programma saistīta ar lekcijām Jelgavas ACADEMIA PETRINA – tagad Jelgavas Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzeja ēkā, pie kuras atklās piemiņas zīmi pirms 200 gadiem nodibinātajai Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībai. Par godu šim notikumam, kurš iezīmēja akadēmiskās zinātnes sākumu, Latvijas Pasts ir izdevis mākslinieces Elitas Viliamas izstrādātu pastmarku. Tās izlaišanas svinīgā ceremonija un pirmās dienas zīmogošana vainagos Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferences noslēgumu.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija un Senāta vārdā aicinu akadēmisko saimi, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, sabiedrisko mediju pārstāvjus piedalīties Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferences darbā un gūt radošas idejas nepārtrauktai zinātniskajai izziņai kā cilvēka garīgās dzīves augstākajai jēgai!

Ojārs Spārītis, LZA prezidents


This year, Latvia has undertaken the European Union Presidency mission with a range of international initiatives. This political responsibility urges to bring out the provision of stable and sustainable economic development, based in science and technology, in the interests of our society and the State. The initiative has reputable roots – the foundations for academic science, with the founding of Courland’s Society for Literature and Art 200 years ago in Jelgava’s ACADEMIA PETRINA, the then higher education institution, since the early 19th century has made it possible to keep building Latvian science. This persistent and collaborative work has united scientists of the Baltic countries, Scandinavia, Russia and other European states. To remind to everyone of the tradition-rich history of science and to build a platform for the development of the scientific potential, in this year of light and light technologies the Latvian Academy of Sciences launches the programme ACADEMIA – 200 and calls for increased attention to science as an instrument of economic progress.

The history of Baltic conferences on intellectual cooperation originated 80 years ago in Vytautas Magnus University in Kaunas. After World War II and the break caused by Soviet occupation, the initiative revived again in 1999 in Riga. Yet, as we look back over 25 years, we may recall the courageous first steps of presidents of Estonian, Latvian and Lithuanian academies of sciences who with the support of Swedish research leaders and diplomats, met in Tallinn in 1990. After contacts were established, the desire of leaders and top scientists of the Academies of Sciences of all three Baltic States and also Nordic partners to hold regular meetings and joint conferences gradually has grown into the Baltic Conferences on Intellectual Cooperation. Early on, the issues of Baltic economic and scientific cooperation, celebrating the achievements of intellectual excellence, as well as sharing the common spiritual and cultural values determined the conference highlights. This Conference of 2015, organized by the Latvian Academy of Sciences, is devoted to the role of academies of sciences in research and innovation policies. Among the participants are the presidents of the academies of the three Baltic states, as well as science administrators and prominent researchers from Germany, Poland, Norway, Finland and Slovakia. We are particularly proud that the 14th Baltic Conference on Intellectual Cooperation in Riga will get the limelight owing to the presence of Bärbel Friedrich, Vice President of the German Academy of Sciences “Leopoldina”, Øivind Andersen, Secretary General of the Norwegian Academy of Sciences, Maciej Janowski, representative of the Polish Academy of Sciences, and Dušan G?lik from Slovakia, representative of the “Visegrad Four” – Academies of Sciences of Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic.

The most distinguished academicians from all the member states of the Conference will devote their reports to the successful coordination of science research and international funding sources as well as to the challenges and achievements in strategically important fields of Baltic and global perspective. Three researchers of academic excellence in the Baltic States – the jurisprudence scholar Peeter Järvelaid from Estonia, historian Zenonas Norkus from Lithuania and our literature researcher and academician Benedikts Kalnačs – will be awarded silver medals for remarkable achievement in research and success in internationally coordinated scientific cooperation projects. The medals are work of the artist Jānis Strupulis.

The programme of the second day of the conference on 21 April is devoted to lectures in Jelgava’s ACADEMIA PETRINA, now Ģederts Eliass Jelgava History and Art Museum building, where a memorial will be unveiled to mark the bicentenary of Courland’s Society of Literature and Art. In honour of this event, which marked the beginning of academic science, Latvijas Pasts (Latvian Mail) has issued a commemorative stamp, designed by the artist Elita Viliama. Its launch ceremony and the first day of stamping will spotlight the conclusion of the 14th Baltic Conference on Intellectual Cooperation.

On behalf of the Presidium and the Senate of the Latvian Academy of Sciences I call on the academic community, Association of Young Latvian Scientists, representatives of the public media to participate in the work of the 14th Baltic Conference on Intellectual Cooperation and get inspired by creative ideas for continuous scientific cognition as the highest purport of human spiritual life!

Ojārs Spārītis, President of the LAS

Powered by Elxis - Open Source CMS