Aizstāvēšana

18-06-2015

Precizējums

Laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis” 2015. gada 25. maijā publicētajā sludinājumā NADEŽDAS SEMJONOVAS promocijas darba precizētais nosaukums ir “Valsts parāda politikas modelēšana”.

***

2015. gada 30. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313.telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

LINDA ANSONE – BĒRTIŅA

par tēmu “V un VI grupas metaloīdu sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem”.

Recenzenti: prof. Dr. habil.chem. Andris Zicmanis, LU ĶF; Dr.chem. Kristīna Tihomirova, RTU; Dr.geogr. Ilga Kokorīte, LU Bioloģijas institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2015. gada 30. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313.telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

DIĀNA DŪDARE

par tēmu “Kūdras humīnskābju mijiedarbība ar metāliskiem elementiem”.

Recenzenti: prof. Dr. chem. Arturs Vīksna, LU ĶF; Dr.biol. Anita Osvalde, LU Bioloģijas institūts; Dr.geol. Juris Soms, Daugavpils Universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2015. gada 3. jūlijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

GUNTA PASTORE

par tēmu “EU Foreign Policy and the Uploading of National Preferences: The Case of Latvia” (“ES ārpolitika un nacionālo interešu virzīšana: Latvijas gadījuma izpēte”).

Recenzenti: doc., Dr.polit. Ieva Bērziņa (Vidzemes Augstskola); asoc. prof., Dr.polit. Toms Rostoks (Latvijas Universitāte); prof., Dr.polit. Andris Sprūds (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2015. gada 3. jūlijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

AIGA GRĒNIŅA

par tēmu “Bibliotēka 2.0 un Google paaudze: aktoru mijiedarbības iespējas mūsdienās”.

Recenzenti: Dr.philol. Jana Dreimane (Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece); asoc. prof., Dr.phil. Jurģis Šķilters (Latvijas Universitāte); prof., Dr.sc.comp. Māris Vītiņš (Latvijas Universitāte); prof., PhD. Elena Macevičute (Elena Maceviciute), Boras Universitāte (University of Boras), Zviedrija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2015.gada 8.jūlijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LIĀNA ŠVAMPĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Pārmantotā endometrija vēža raksturojums Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesore Dr.med. Simona Doniņa (RSU); docents Dr.med. Jānis Eglītis (RAKUS); profesors Dr.med. Ilvars Siliņš (Upsalas universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2015.gada 13.jūlijā plkst.14:00 Transporta un sakaru institūta (TSI) promocijas padomes Transporta un satiksmes zinātnes nozares Telemātikas un loģistikas apakšnozarē atklātā sēdē TSI konferenču zālē (130.aud.) Rīgā, Lomonosova ielā 1,

IRINA PTICINA

aizstāvēs promocijas darbu “Pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas kvalitātes integrāls novērtējums no lietotāja viedokļa” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr. habil. inž. Igors Kabaškins (Latvija, TSI, profesors), Dr.sc.ing. Ija Niedole (Latvija, SIA ”IMINK” valdes locekle un projektu vadītāja, Latvijas Būvinženieru savienība, Arhitektūras un pilsētbūvniecības sekcijas vadītājas vietniece, galvenais pētnieks RTU), Ph.D. in Civil Engineering Eftihia Nathanail (Greece, Assistant professorTransportation systems design and evaluation”, University of Thessaly, Department of Civil Engineering).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājas lapā http://www.tsi.lv un TSI zinātniskajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1.

***

2015.gada 13.julijā plkst. 16.00 Transporta un sakaru institūta (TSI) Transporta un loģistikas promociju padomes atklātā sēdē TSI konferenču zālē (130.auditorijā) Rīgā, Lomonosova ielā 1,

DMITRY PAVLYUK

aizstāvēs promocijas darbu “Eiropas lidostu efektivitātes pētījums, pamatojoties uz daudzparametru telpisko stohastiskās robežas analīzi” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr. habil ing. Slawomir Augustyn (Polija, Nacionālais aizsardzības universitāte, ass. profesors); Dr.sc.ing. Vadims Stroitelevs (Latvija, VAS “Latvijas gaisa satiksme”, CNS/ATM stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs); Dr.sc.ing. Irina Jackiva (Latvija, Transporta un sakaru institūts, zinātņu un attīstības prorektore, profesore).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājaslapā http://www.tsi.lv un TSI zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1.

***

2015. gada 16. jūlijā pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 10. telpā

INGŪNA AUDERE

doktora zinātniskā grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Vizuāli plastiskās izteiksmes attīstība stikla mākslā”.

Recenzenti: pētniece Ilona Audere (Dr.art.), Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs; asociētā profesore Rasa Šmite (Dr.) Liepājas Univesitāte; vadošā pētniece Stella Pelše (Dr.art.), Mākslas vēstures institūts.

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LMA bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulv. 13), LMA mājaslapā lma.lv.

***

2015. gada 25. augustā plkst.12.00 Liepājas Universitātē (Lielajā ielā 14, 227. telpā) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes sēde, kurā

RŪTA ĶEMERE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas skolu ar vācu valodas specializāciju pedagoģiskā darbība sabiedrības daudzvalodības veicināšanā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzentes: profesore Dr.habil.paed. Tatjana Koķe (Rīgas Stradiņa universitāte); profesore Dr.philol. Ilze Kangro (Latvijas Universitāte); profesore Dr.paed. Anita Līdaka (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU interneta vietnē www.liepu.lv.

***

2015. gada 28. augustā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P–19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS LATVELS

par tēmu “Inovatīvu organisko materiālu saules elementu fotoelektriskās īpašības”.

Oficiālie recenzenti: profesors, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte), vadošais pētnieks, Dr. phys. Jānis Kleperis (Latvijas Universitāte), profesors, Dr.ing., Saulius Vasarevicius (Vilnius Gedimino Technical University)

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P–14 2015. gada 13. maija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu energoelektronikas apakšnozarē OĻEGAM TETERVENOKAM. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares Promocijas padome “P–01” 2015. gada 14. maija sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē  IRINAI NOVOSJOLOVAI. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 14. maijā AĻESJA SPIHALA (SPYCHALA), pirmslaulību uzvārds ŠAPKOVA, aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.) skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2015. gada 18. maija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu RAITAI ROLLANDEI. Balsošanas rezultāti: par – 9 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome P–11 zinātnes nozarē “Materiālzinātne” tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozarē 2015.gada 18.maija atklātajā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) ANNAI ŠUTKAI. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P–03 2015. gada 15. maija atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu VITĀLIJAM LŪSIM mehānikas nozarē, polimēru un kompozītmateriālu mehānikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis, pret – 0 , nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 22.maija atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – ortodontija MĀRIM GRŽIBOVSKIM. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P–18 2015.gada 27.maija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu MĀRIM KODOLAM materiālzinātnes nozares keramikas materiālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

RTU Promocijas padome P–18 2015.gada 27.maija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu LUDMILAI MAHŅICKAI–GOREMIKINAI materiālzinātnes nozares keramikas materiālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares Promocijas padome “P–01” 2015. gada 28. maija sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr.chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē GINTAM ŠMITAM. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2015. gada 28. maijā LU filozofijas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ELVĪRAI ŠIMFAI filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu filozofijas vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

2015. gada 28. maijā LU filozofijas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra MĀRIM KŪLIM filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu sociālās filozofijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

2015. gada 28. maijā LU filozofijas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra IGORAM GUBENKO filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu filozofijas vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padome 2015.gada 28.maija atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu specialitātē – juridiskās zinātnes, apakšnozare – krimināltiesības ALDONAI KIPĀNEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padome Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2015.gada 29. maijā piešķīra VALDAI LAUGALEI lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.). Balsošanas rezultāti: par 9 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2015. gada 1. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu PĀVELAM OSIPOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 8 balsis; pret – 1; nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 1.jūnija atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – morfoloģija OLGAI ZAIKOVSKAI. Balsošanas rezultāti: par –6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P–18 2015.gada 3.jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu AGNESEI GRIGALOVIČAI Materiālzinātnes nozares polimēru un kompozītmateriālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

RTU Promocijas padome P–18 2015.gada 3.jūnija sēdē piešķīra fizikas doktora zinātnisko grādu MĀRTIŅAM VANAGAM materiālzinātnes nozares materiālfizikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 4. jūnijā GAĻINA ZAVADSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.) mūzikas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P–08 2015.gada 4.jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ALEKSEJAM UDAĻCOVAM elektronikas un telekomunikāciju nozarē, elektrosakaru apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 10; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 5. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu SANDIM BĀRDIŅAM mūzikas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2015. gada 8. jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ARMANDAM ŠLIHTEM. Balsošanas rezultāti: par – 9 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

RTU mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padome P–04 2015. gada 8. jūnija sēdē nolēma piešķirt inženierzinātņu doktora grādu mehānikas nozares materiālu mehānikas un pretestības apakšnozarē GAĻINAI HARJKOVAI. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav , nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 10.jūnija atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – neiroķirurģija KASPARAM AUSLANDAM. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2015. gada 12. jūnija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē AGNESEI PUJĀTEI. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ainavu arhitektūras apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 12. jūnijā LILITAI ZELTIŅAI piešķīra arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu ainavu arhitektūras apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2015.gada 12.jūnijā LOLITA TOMSONE aizstāvēja promocijas darbu iun viņai tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS