Ikgadējā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

18-06-2015

Šī gada 5. jūnijā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) aulā norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) kopsapulce.

Kopsapulces ievadā apsveikuma vārdus LLMZA prezidijam, LLMZA locekļiem, kā arī viesiem teica Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) prezidents Ojārs Spārītis.

Piedaloties Latvijas Attīstības finanšu institūcijas “Altum” (turpmāk – Altum) valdes priekšsēdētāja vietniekam Jēkabam Krieviņam un Altum Jelgavas filiāles vadītājai Mārītei Lazdiņai, tika sveikti LLMZA, LLU un Altum konkursa laureāti un viņu zinātnisko darbu vadītāji:

jauno zinātnieku grupā: laureāte – Žanete Garanti, promocijas darbs “Reģionālo klasteru izveides un attīstības iespējas Latvijā” (zinātniskā vadītāja – profesore, Dr.oec. A.Zvirbule – Bērziņa).

maģistru grupā: laureāte – Rūta Pauloviča, maģistra darbs “Sēņu bioloģiski aktīvo vielu izpēte”, zinātniskā vadītāja – vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Zanda Krūma.

Turpinājumā uzstājās LLMZA prezidente Baiba Rivža, kura klātesošos izpazīstināja ar LLMZA vēsturisko attīstību, aktualitātēm Akadēmijas darbībā 2014. gadā, sadarbību ar nacionālālajām un starptautiskajām institūcijām, t.sk Eiropas lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienību.

Tika uzklausīts LLMZA Revīzijas komisijas priekšsēdētājas, profesores Ingrīdas Jakušonokas ziņojums.

Kopsapulces nozīmīgākais notikums bija jauno LLMZA locekļu vēlēšanas. Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem:

par jaunajiem LLMZA īstenajiem locekļiem tika ievēlēti:

Lauksaimniecības zinātņu nodaļā – Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūta vadošā pētniece, Dr.agr. Māra Bleidere, LLU asociētais profesors, Dr.agr. Kaspars Kampuss, Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošais pētnieks, PhD Gunārs Lācis, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vadošā pētniece, Dr.agr. Linda Legzdiņa, Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece, Dr.biol. Sarmīte Strautiņa;

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļā – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior” direktors, LLU asociētais profesors, Dr.med.vet., PhD Aivars Bērziņš, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns, LLU asociētais profesors,Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, LLU asociētā profesore, Dr.sc.ing. Tatjana RakčejevaAivars , LLU profesore, Dr.med.vet.  Anda Valdovska;

Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļā – LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta direktore, asociētā profesore, Dr.oec. Anita Auziņa, asociētā profesore Dr.oec. Elita Jermolajeva, LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūta direktors, asociētais profesors, Dr.hist. Jānis Ķusis, LLU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta direktore, profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše, LLU ESAF dekāne, profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule – Bērziņa;

Inženierzinātņu nodaļā – LLU vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Aivars Āboltiņš, LLU Tehniskās fakultātes dekāns, LLU asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ilmārs Dukulis, LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns, LLU profesors, Dr.habil.sc.ing. Uldis Iljins, LLU profesore, Dr.arch. Aija Ziemeļniece, LLU Lauku inženieru fakultātes dekāne, LLU asociētā profesore, Dr.arch. Daiga Zigmunde;

Mežzinātņu nodaļā – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” (LVMI “Silava”) pētniece, PhD Natālija Burņeviča, LVMI “Silava” vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons, LVMI “Silava” vadošais pētnieks, Dr.biol. Jānis Ozoliņš, LVMI “Silava” vadošais pētnieks, Dr.biol.Dainis Edgars Ruņģis, LLU profesore, Dr.silv. Inga Straupe.

par jaunajiem LLMZA goda locekļiem tika ievēlēti:

ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece Ilze Slokenberga;

LVMI “Silava” vadošais pētnieks, Dr.silv. Imants Baumanis.

Atsevišķs sēdes punkts bija veltīts trim valsts pētījumu programmām, kuru vadītāji ir LLMZA locekļi:

LLU profesore, akadēmiķe Baiba Rivža informēja par valsts pētījumu programmas “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC–LV)” būtību, projektiem, aktivitātēm (sīkāka informācija par programmu pieejama LZA mājas lapā);

LLU profesore Ruta Galoburda informēja par valsts pētījumu programmas “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AGROBIORES)” būtību, projektiem, aktivitātēm (sīkāka informācija par programmu pieejama mājas lapā: agrobiores.lv);

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks, akadēmiķis Bruno Andersons informēja par valsts pētījumu programmas “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd)” būtību, projektiem, aktivitātēm (sīkāka informācija par programmu pieejama Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta mājas lapā).

Turpinājumā LLMZA, LLU un Altum konkursa laureāte Rūta Pauloviča iepazīstināja klātesošos ar zinātnisko ziņojumu “Sēņu bioloģiski aktīvo vielu izpēte”.

Kopsapulces noslēgumā LLMZA prezidente B.Rivža izteica pateicību LLMZA viceprezidentiem, nodaļu vadītājiem, LLMZA grāmatvedei par ieguldījumu LLMZA darbības organizēšanā. Tika pasniegti diplomi 2014. gadā ievēlētajiem LLMZA locekļiem, kā arī tika sveikti jaunie valsts emeritētie zinātnieki.

Ar kopsapulces ziņojumiem var iepazīties Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas mājaslapā: www.llmza.lv.

LLMZA zinātniskā sekretāre Kristīne Polačenko

Pēdējā atjaunošana 18-06-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS