LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVU KONKURSS 2016. GADAM

19-06-2015

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs un zinātnes popularizēšanā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem – galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darba tematika saistīta ar Latviju. Balvas laureāti saņems LZA piemiņas medaļu un diplomu.

2016.gada janvārī tiks piešķirtas šādas LZA balvas:

Frīdriha Candera balva mehānikā,

Edgara Siliņa balva fizikā,

Gustava Vanaga balva ķīmijas zinātnēs,

Paula Stradiņa balva medicīnas zinātnēs,

Jāņa Endzelīna balva latviešu valodniecībā, baltoloģijā,

Tālivalža Vilciņa balva socioloģijā,

Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē,

Friča Brīvzemnieka balva folkloristikā, Latvijas etnogrāfijā un antropoloģijā.

Kandidātus Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtēs katras balvas ekspertu komisija.

Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai 1 eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums,

2) izvirzītais darbs,

3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi un tālruni, personas kodu, elektroniskā pasta adresi,

4) autora parakstīta īsa iesniegtā darba anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.

Jaunajiem zinātniekiem 2016. gadā LZA piešķirs sekojošas balvas:

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā,

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā,

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā (darbus iesniegt ar norādi – LZA jauno zinātnieku E.Gudrinieces balvu konkursam). E.Gudrinieces balvu piešķir par attiecīgajā kalendāra gadā aizstāvētu maģistra darbu vai inženierprojektu bioloģiski aktīvo savienojumu, dabasvielu un atjaunojamo enerģētisko resursu ķīmijas tehnoloģijas jomā,

Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē un filozofijā.

Četras jauno zinātnieku balvas.

Konkursā iesniedzamie dokumenti:

motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;

konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, pilsētu, kur tas veikts un gadu, darba vadītāju; uz titullapas jābūt norādei LZA jauno zinātnieku darbu konkursam;

darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;

publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);

uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba pilnas adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese.

Konkursā iesniegtos darbus vērtē LZA ekspertu komisijas. Godalgotie darbi glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, pārējos izsniedz autoriem atpakaļ.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231.istabā, Rīga, LV – 1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz 2015. gada 30.septembrim.

LZA ģenerālsekretārs V.Kampars

Powered by Elxis - Open Source CMS