Aizstāvēšana

2-07-2015

Precizējums laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis” 2015. gada 22. jūnijā publicētajā sludinājumā par LIĀNAS ŠVAMPĀNES promocijas darba ”Pārmantotā endometrija vēža raksturojums Latvijā” aizstāvēšanu.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Dr.med. Simona Doniņa (RSU); docents Dr.med. Jānis Eglītis (RAKUS); asoc.profesore Dr.med. Dace Baltiņa (RAKUS Latvijas Onkoloģijas centrs).

***

2015.gada 24.jūlijā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 115.auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

VALĒRIJS VAHRUŠEVS

aizstāvēs promocijas darbu “Platās airvaboles Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera; Dytiscidae) bioloģija un sugas dzīves vides modelēšana laboratorijas apstākļos” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: pētnieks, PhD., Vasīlijs Djadičko (Василий Дядичко) (Ukrainas NZA ?.?. Kova?evskava Dienvidu jūru bioloģijas institūts, Ukraina); asoc. prof. PhD., Voldemārs Spuņģis (Latvijas Universitāte); vadošais pētnieks, Dr.biol., Uldis Valainis (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un http://du.lv/lv/zinatne/promocija/aizstavesanai_iesniegtie_promocijas_darbi

***

2015.gada 18.augustā plkst.12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ALLARS APSĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Kapitāla apvienošanas noteikumi romiešu tiesībās un to ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību institūtiem”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesors Dr.iur. Ivars Kronis (RSU); asoc. profesore Dr.iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola “Turība”); Dr.iur. Anatolijs Kriviņš (Daugavpils pilsētas dome)

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2015.gada 18.augustā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JEĻENA GROMA

aizstāvēs promocijas darbu “Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi: aktuālie problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas perspektīvas”.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr.iur. Vitolds Zahars (RSU); asoc. profesors Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis (Daugavpils Universitāte); profesors Dr.iur. Viktoras Justickis (Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2015.gada 21.augustā plkst.12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē

MARINA MAKRECKA-KŪKA

aizstāvēs promocijas darbu “Jauna kardioprotektīva savienojuma metil-GBB atklāšana: farmakoloģiska pieeja acil-karnitīnu samazināšanai”.

Oficiālie recenzenti: docente Dr.biol. Renāte Ranka (RSU); profesore Dr.habil.biol. Ruta Muceniece (LU); profesors Dr.med. Boris Z.Simkhovich (ASV).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2015. gada 27. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

LAILA VILMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Bezglutēna miltu un to izstrādājumu izpēte“ inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis; Latvijas Universitātes profesore, Dr.habil.med. Renāte Ligere; Rīgas Stradiņu universitātes docente, Dr.med. Laila Meija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2015. gada 27. augustā plkst. 13.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

EDGARS NITIŠS

aizstāvēs promocijas darbu “Nelineāri optisku organisku stiklu viļņvadu un to pielietojumu pētījumi” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil.phys. Jānis Spīgulis, LU; Dr. habil.phys. Andris Ozols, RTU; Dr.phys. Edmunds Tamanis, Daugavpils Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2015. gada 27. augustā plkst. 15.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

GINTS KUČINSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Nanostrukturēta LiFePO4 tilpuma un plānslāņu litija jonu bateriju katodmateriālu pētījumi” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil.phys. Guntars Vaivars, LU; Dr. habil.phys. Jānis Grabis, RTU; Dr. Tomas Šalkus, Viļņas univesitāte, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2015. gada 28. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

KARINA JUHŅEVIČA-RADENKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Dažādu uzglabāšanas tehnoloģiju ietekme uz ābolu kvalitāti“ inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: valsts emeritētā zinātniece, LZP eksperte, Dr.habil.sc.ing. Lija Dukaļska; LZA akadēmiķis, Latvijas Universitātes profesors, Dr.habil.biol. Īzaks Rašals; Latvijas Universitātes profesore, Dr.habil.med. Renāte Ligere.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2015. gada 28. augustā plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

VITALIJS RADENKOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Enzimātiski hidrolizētu kliju kvalitātes izvērtējums“ inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.chem. Viesturs Kreicbergs; Latvijas Universitātes vadošais pētnieks, Dr.biol., Pāvels Semjonovs; Lietuvas Veselības zinātņu universitātes profesore, Dr. Elena Bartkienė.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2015. gada 28. augustā plkst. 14.00 RTU Mehānikas nozares Promocijas padomes “RTU P–03” atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes, Kaļķu ielā 1, 119. telpā.

ANDREJS KOVAĻOVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Helikoptera rotora lāpstiņas aktīvā pagrieziena projektēšana” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.sc.ing. Andrejs Krasņikovs (RTU), profesors; Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Kasjanovs (Rīgas Stradiņa universitāte); associate professor, Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas (Vilnius Gediminas Technical University, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2015.gada 28.augustā  plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) Psiholoģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, Sociālo zinātņu fakultātes 320.telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

EMĪLS KĀLIS

aizstāvēs promocijas darbu "Radoša potenciāla novērtēšanas metodoloģija: tests radošai domāšanai-attēlu veidošana"  Psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: profesore Dr. psych. Malgožata Raščevska (Latvijas Universitāte); profesors Dr. psych. Albinas Bagdonas (Viļņas Universitāte); asociētais profesors Dr. psych. Aleksejs Ruža (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Sociālās psiholoģijas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-303, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1, kā arī DU mājas lapā www.du.lv

***

2015. gada 28. augustā plkst. 15:00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

SERGEJS SPITĀNS

aizstāvēs promocijas darbu “Šķidrā metāla ar brīvo virsmu turbulentās plūsmas izpēte elektromagnētiskajā laukā” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Sergejs Pavlovs, LU; Dr. phys. Valdis Bojarevičs, Grīnvičas universitāte, Anglija; Dr. Knud Thomsen, Paula Šrēdera institūts, Šveice.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2015. gada 31. augustā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

REINHOLDS ZVIEDRIS

aizstāvēs disertāciju “Objektu monitorings ar zema enerģijas patēriņa iegultām iekārtām un heterogēniem bezvadu sensoru tīkliem” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. G. Arnicāns (LU); doc. Dr. sc. ing. A.Zacepins (LLU); prof. Dr. T.Krilavičius (Vītauta Dižā universitāte, Kauņa, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpā).

***

2015.gada 31.augustā plkst. 16:30 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

RENĀRS LIEPIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Domēnspecifisko modelēšanas valodu rīku definēšanas metodes un to realizācija” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. J.Bičevskis (LU), doc. Dr.habil.sc.ing. J.Grundspeņķis (RTU), Dr.sc.comp. U.Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2015.gada 3.septembrī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 209.auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī

DAINA ROZE

aizstāvēs promocijas darbu „Ekoloģisko faktoru ietekme uz Lēzela lipares Liparis loeselii (L.) RICH. populāciju dzīvotspēju Latvijā"  Bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr.biol., Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); docents Dr.biol., Pēteris Evarts-Bunders (Daugavpils Universitāte); pētnieks Dr.biol., Guntis Tabors (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un http://du.lv/lv/zinatne/promocija/aizstavesanai_iesniegtie_promocijas_darbi 

***

2015. gada 9. septembrī plkst. 13.00 RTU Materiālzinātnes nozares promocijas padomes “RTU P-18” atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

EDVĪNS DAUKŠTA

aizstāvēs promocijas darbu materiālzinātnes nozares materiālfizikas apakšnozarē par tēmu “Optimization of cadmium zinc telluride crystal physical parameters by nanosecond laser” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Andris Ozols (RTU); Dr.habil.phys. Uldis Rogulis (LU); Dr.phys. Laima Trinklere (LU CFI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapas http://www.rtu.lv.

***

2015. gada 9. septembrī plkst. 15.00 RTU Materiālzinātnes nozares promocijas padomes “RTU P-18” atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

ARTIS LINARTS

aizstāvēs promocijas darbu materiālzinātnes nozares materiālfizikas apakšnozarē par tēmu “Elastomēra/nanografīta kompozītu sensorelementu sistēmu pjezoresistīvās īpašības” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Juris Blūms (RTU); Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis (LU CFI); Dr.phys. Oļesja Starkova (LU PMI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapas http://www.rtu.lv.

***

2015. gada 11.septembrī plkst.11.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1 notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INESE LATKOVSKA

par tēmu “Latvijas upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas”.

Recenzenti: Dr.geogr. Agrita Briede (Latvijas Universitāte); PhD. Jūratė Kriaučiūnienė (Lietuvas Enerģijas institūts, Kauņa); Dr.biol. Dāvis Gruberts (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

***

2015. gada 18. septembrī plkst. 15:00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

JĀNIS CĪMURS

aizstāvēs promocijas darbu “Magnētiskas daļiņas dinamika mainīgos magnētiskajos laukos” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. phys. Agris Gailītis (University of Latvia Institute of Physics, Salaspils, Latvia); Dr. phys. Bronislav Kashevsky (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus); prof. Dr. phys. Konstantin Kornev (Clemson University, Clemson, South Carolina, USA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2015. gada 23. septembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes muzeja zālē, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

EVITA ROSTOKA

aizstāvēs disertāciju “Brīvo radikāļu un DNS pārrāvumu farmakoloģiskā korekcija” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Una Riekstiņa, LU Medicīnas fakultāte; Dr. biol. Andrejs Šķesters, RSU; Dr. biol. Līga Plakane, LU Bioloģijas fakultāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 24. septembrī plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P-08” atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Rīgā, Āzenes ielā 12, 2-38. telpā,

SERGEJS OLONKINS

aizstāvēs promocijas darbu “Parametrisko un kombinēto pastiprinātāju pielietojuma izpēte WDM sakaru sistēmās” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.comp. Modris Greitāns (ETF); vadošais pētnieks, Dr.sc.comp. Edgars Celms (LU); profesors, Dr.phys. Valfrīds Paškevičs (DU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājas lapas http://www.rtu.lv/ sadaļā “Zinātne”.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2015. gada 4. jūnijā atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnes apakšnozarē “Muzikoloģija” GUNTARAM PRĀNIM. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgi biļeteni – 0.

***

2015. gada 15. jūnijā Arhitektūras nozares promocijas padome “RTU P-10” atklātā sēdē piešķīra arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu arhitektūras teorijas un vēstures apakšnozarē ILZEI RUKMANEI-POČAI. Balsošanas rezultāts: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgas balsošanas zīmes nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 18. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu LIENEI BATŅAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 18. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu VILNIM PURĒNAM skolas pedagoģijas apakšnozarē”. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2015. gada 22. jūnijā atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnes apakšnozarē “Muzikoloģija” IEVAI ROZENBAHAI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares Promocijas padome “P-01” 2015. gada 25. jūnija sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē ZANDAI BLUĶEI. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 29. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu ANTRAI RANDOHAI pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Valodniecības promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 30. jūnijā DIĀNA RUBENE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.philol..) salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgu biļetenu - nav.

***

Daugavpils Universitātes Valodniecības promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 30. jūnijā JEĻENA TRETJAKOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.philol..) salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgu biļetenu - nav.  

Pēdējā atjaunošana 3-07-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS