Aizstāvēšana

5-06-2008
2008.gada 26. jūnijā plkst. 15.00 RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 302. auditorijā

JĀNIS JANUŠEVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu: “Metamodelēšanas metožu izstrāde un pielietojums mehānisku sistēmu analīzē un optimizācijā“ inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof., Dr.sc.ing. Andris Čate (RTU Materiālu un konstrukciju institūts), prof., Dr.sc.ing. Antons Kiščenko (Augstskola “Turība”), prof., Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība (RTU Mehānikas institūts).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10; Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5 un Interneta lapā http://www.mmd.rtu.lv/promocijas_darbi.htm

 

***

2008.gada 26. jūnijā plkst. 16.00 RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 302 auditorijā

VLADISLAVS JEVSTIGŅEJEVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu: “Pilno bifurkācijas grupu metodes pielietojums būtiski nelineāro svārstību un vibrotriecienu sistēmu analīzei“ inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof., Dr.habil.sc.ing. Iļja Bļehmans (Krievijas ZA), prof., Dr.habil.sc.ing. Juris Cimanskis (LJA), asoc. prof., Dr.sc.ing. Aleksandrs Januševskis (RTU). Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10; Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5 un Interneta lapā http://www.mmd.rtu.lv/promocijas_darbi.htm “

***

2008.gada 2.jūlijā plkst. 10:00 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

AIVARS BROKS

aizstāvēs promocijas darbu “Datormodelēšana gāzes apgādes sistēmu efektivitātes un drošības paaugstināšanai” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Viktors Zēbergs (FEI), profesors, Dr.sc.ing. Mārtiņš Gedrovičs (RTU), docente, Dr.sc.ing. Andra Ješinska (A/S “Latvijas Gāze”).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un internetā: http://www.bf.rtu.lv

***

2008.gada 9.jūlijā, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 45.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

GAĻINA VAVIĻINA

aizstāvēs promocijas darbu “Ambidento anjonu alkilēšana jonu šķidrumu vidē” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Recenzenti: Dr.habil.chem. Andris Strakovs, Dr. habil. chem. Edmunds Lukevics, Dr. chem. Edgars Sūna. Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 16. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē LLU Mehānikas institūta doktorants IMANTS NULLE aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Biomasas īpašību un maisījumu sagatavošanas procesa izpēte” un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, atturas – nav.

***

2008. gada 16. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē AIJA GRAUDIŅA aizstāvēja promocijas darbu “Apdrošināšanas problēmas un perspektīvas Latvijas lauksaimniecībā” un ieguva LR ekonomikas doktora grādu (Dr. oec.) agrārajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 20. maija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu VITAI ROGAI sociālās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu Sociālā pedagoga ekoloģiskās kompetences veidošanās lauku kopienā”.
Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – 1; nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padome 2008. gada 23.maija sēdē piešķīra psiholoģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. psych) Psiholoģijas nozares sociālās psiholoģijas apakšnozarē AIJAI DUDKINAI par promocijas darbu “Piedošanas divu dimensiju sociāli psiholoģiskā satura modelis”. Balsošanas rezultāti; par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 27. maijā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē –Grāmatvedības un uzskaites teorija aizstāvēja Inta Millere par tematu – “Grāmatvedības attīstība Latvijā”. Balsošanas rezultāti: piešķirt 12 , nepiešķirt –, nederīgi biļeteni – .

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2008. gada 28.maija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares lietišķās ģeogrāfijas un ģeomātikas apakšnozarē JURIM PAIDERAM par promocijas darbu “ Kvantitatīvu indikatoru izmantošana reģionālās attīstības analīzē”.Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes zinātņu nozares Literatūrzinātne promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 30. maijā ŽANS BADINS aizstāvēja promocijas darbu “Latvija krievu literatūrā (1901 – 1940)”.Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Žanam Badinam tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē.

Pēdējā atjaunošana 5-06-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS