Aizstāvēšana

22-10-2015

2015.gada 30. oktobrī plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes slēgtā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GATIS BĀRDIŅŠ.

Tēma: “Dialoga loma tiesas spriešanā”.

Recenzenti: acoc. prof. Dr. iur. Kristīne Dupate (no padomes); acoc. prof. Dr. iur. Uldis Ķinis (Rīgas Stradiņa universitāte); prof. Dr. iur. Joachim Rueckert (Gētes Universitāte,Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2015.gada 30. oktobrī plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNDEGA MIĶELSONE.

Tēma: “Judikatūras nozīme Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā”.

Recenzenti: prof. Dr. iur. Aivars Endziņš (no padomes); prof. Dr. iur. Uldis Ķinis (Rīgas Stradiņa universitāte); prof. Dr. iur. Alexandre Flückiger (Ženēvas Universitāte, Šveice).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2015. gada 5.novembrī plkst. 14.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ARNIS STRODS

aizstāvēs promocijas darbu “Hepatīta B core proteīna un bakteriofāgu AP205 un GA apvalka proteīnu veidotās vīrusiem līdzīgās daļiņas iepakošanai un adresēšanai” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Wolfram H.Gerlich (Gīsenes Universitāte, Vācija); Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks (LU); Dr. biol. Andris Dišlers (LBMC).

Ar darbu, sākot no 2015. gada 22.oktobra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2015. gada 10.novembrī plkst. 16.15 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ĢIRTS BRASLIŅŠ.

Tēma: “Kredītriska pārvaldības pilnveidošana Latvijas tautsaimniecībā”. Nozare – ekonomika, apakšnozare – finanses un kredīts.

Recenzenti: Dr.habil. oec. prof. Valērijs Praude LU; Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU; Dr.oec. Konstantīns Didenko, RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2015. gada 12. novembrī plkst. 15.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, Ērģeļu zālē, promocijas padomes atklātā sēdē

TERĒZE ZĪBERTE–IJABA

aizstāvēs promocijas darbu “Simfoniskais orķestris kā mūzikas institūcija Rīgā 20. gadsimta 20.–30. gados” mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.art. Jānis Kudiņš, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors; Dr.art. Ilze Liepiņa, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece; Dr.art. Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties JVLMA bibliotēkā un mājaslapā www.jvlma.lv.

***

2015.gada 13.novembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ILZE MURĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Informācijas drošības apzināšanās sistēma ikdienas datorlietotājam” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil. sc. comp. A.Kalniņš (LU); vad. pētn. Dr. phys. A.Kapenieks (RTU); nod. vad. Dr.sc.ing. E.Ouzounis (Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūra, Grieķija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2015.gada 17. novembrī plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

RIHARDS POĻAKS.

Tēma: “Eitanāzijas ētiskie un krimināltiesiskie aspekti”.

Recenzenti: prof. Dr.iur. Sandra Kaija (Rīgas Stradiņa universitāte); prof. Dr.iur. Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte); prof. Dr.iur. Anna Serebrenņikova (Анна Серебренникова) (Maskavas valsts universit?te).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2015.gada 20.novembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

JURIS BĀRZDIŅŠ.

Tēma –“Uz procesu orientētas vadīšanas ieviešanas iespējas slimnīcā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile–Sarkane; Dr.oec. Andra Zvirbule–Bērziņa, Dr.oec. Marga Živitere.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2015. gada 20.novembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

BARBARA SENSEN.

Tēma – “Motivācija Vācijas viesnīcu nozarē ar emocionāli intelektuālas vadības palīdzību”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte), as.profesore Dr.oec. Agita Līviņa (Vidzemes Augstskola); profesore Dr.oec. Martina Eberl (Berlīnes Ekonomikas un Tiesību Augstskola, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 20. novembrī plkst. 13.00 Ventspils Augstskolā (Ventspils, Inženieru iela 101, 407. auditorija) notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā

EGITA PROVEJA

aizstāvēs promocijas darbu “Der Text und seine Konventionen. Eine diachronisch ausgerichtete Analyse zur Herausbildung und Abänderung des lettischen Textmusters Kochrezept unter dem Einfluss von Sprachkontakten/ Teksts un tā konvencijas: latviešu tekstu modeļa “kulinārijas recepte” veidošanās un pārmaiņu procesi kontaktvalodu ietekmē diahroniskā skatījumā” filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzenti: vadošā pētniece Dr.habil.philol. Ilga Jansone (LU Latviešu valodas institūts); profesors Dr.philol. Igors Koškins (Latvijas Universitāte); asociētā profesore Dr.philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Ventspils, Inženieru iela 101), kā arī interneta vietnēs http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai–iesniegtie–promocijas–darbi un http://venta.lv/studijas/doktoranturas–studijas/.

***

2015.gada 25.novembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Konferenču zālē, telpa Nr.130, Anniņmuižas bulvārī 26a

ANDRIS VIKMANIS

aizstāvēs promocijas darbu “Priekšējās retroperitoneālās pieejas priekšrocības iegurņa kaulu lūzumu osteosintēzē (divu metožu salīdzinājums)”.

Oficiālie recenzenti: profesors Aigars Pētersons (RSU); profesors Konstantīns Kalnbērzs (Latvijas Universitāte); Dr.med. Gundars Lācis (RAKUS klīnika “Gaiļezers”).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2015.gada 31.augustā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra REINHOLDAM ZVIEDRIM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Datu apstrādes sistēmas un datortīkli. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – 4, nederīgu biļetenu nav.

***

2015.gada 31.augustā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra RENĀRAM LIEPIŅAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Programmēšanas valodas un sistēmas. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 11, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 31. augustā AIJAI FREIMANEI piešķīra mākslas doktora (Dr.art) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 3.septembrī DAINA ROZE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts bioloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.biol.) ekoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

RTU Promocijas padome P–18 2015.gada 9.septembra sēdē piešķīra fizikas doktora zinātnisko grādu EDVĪNAM DAUKŠTA materiālzinātnes nozares materiālfizikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

RTU Promocijas padome P–18 2015.gada 9.septembra sēdē piešķīra fizikas doktora zinātnisko grādu ARTIM LINARTAM materiālzinātnes nozares materiālfizikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2015. gada 11. septembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē INESEI LATKOVSKAI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS