Aizstāvēšana

19-11-2015

2015. gada 27. novembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 320a. auditorijā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

LĪGA ZARIŅA.

Temats: “Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu attīstību paleolītā”.

Recenzenti: asoc. prof., Dr. geogr. Laimdota Kalniņa, Latvijas Universitāte; Dr. hist. Valdis Bērziņš, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts; Dr. geol. Ilze Vircava, Tartu Universitāte, Igaunija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 4, LU Dabaszinātņu bibliotēkā, Jelgavas ielā 1 un internetā LU portālā.

***

2015. gada 3. decembrī, plkst.16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 334. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ANDREJS KRASIKOVS

aizstāvēs promocijas darbu: “mPGES-1 inhibitoru sintēze un doksaprama sintēzes metožu izstrāde” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. chem. Andris Zicmanis; Dr. chem. Ērika Bizdēna; Dr. habil. chem. Grigorijs Veinbergs.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 4. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

LAURA ARDAVA

par tēmu “Latvijas Trešās atmodas sociālās atmiņas un komemorācijas diskurss medijos (1988–2014)”.

Recenzenti: prof., Dr.phil. Ainārs Dimants (Biznesa augstskola “Turība”); prof., Dr.philol. Viesturs Zanders (Latvijas Universitāte); emeritus profesors, PhD Andrejs Plakans (Iowa State University), ASV).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2015. gada 4. decembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

DIDZIS BĒRZIŅŠ

par tēmu “Sociālās atmiņas komunikācija un ētika: holokausta diskursi Latvijā (1945-2014)”.

Recenzenti: prof., Dr.phil. Ainārs Dimants (Biznesa augstskola “Turība”); prof., Dr.hist. Aivars Stranga (Latvijas Universitāte); asoc. prof., PhD Daina Eglīte (Daina Stukuls Eglitis) (Džordža Vašingtona Universitāte (George Washington University), ASV).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2015. gada 10.decembrī plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

RENĒ PĀŠS (RENE PAASCH)

aizstāvēs promocijas darbu ,,Pedagoģiski mentālo metožu sistēma sieviešu svara samazināšanas procesā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); asociētā profesore Dr. paed. Žermēna Vazne (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija); docents Dr. paed. Sergejs Čapulis (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv.

***

2015. gada 11. decembrī, plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. auditorijā

LIENA POIŠA

aizstāvēs promocijas darbu “Sējas kaņepju un miežabrāļa produktivitātes un kvalitātes rādītāju izvērtējums cietā biokurināmā ieguvei” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Zinta Gaile, Dr. agr., Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore; Skaidrīte Būmane, Dr. agr., SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra” vadošā pētniece; Aivars Kaķītis, Dr. sc. ing., Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2015. gada 11. decembrī plkst. 15.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

INGA SAKNĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Ādas bilirubīna, hemoglobīna un ūdens optiska neinvazīva noteikšana un kartēšana” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys., Ivars Lācis, LU; Dr. habil.phys. Māris Knite (RTU); Dr. med. Kristīne Azarjana (RSU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2015. gada 11. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ASTRA SPALVĒNA

aizstāvēs promocijas darbu “Ēdiena adaptāciju zīmju sistēmās kultūrkontekstuālā analīze” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. art. Rūta Muktupāvela; Dr. habil. art. Janīna Kursīte-Pakule; Dr. phil. Skaidrīte Lasmane.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā.

***

2015. gada 15. decembrī plkst. 14.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

JEĻENA GRIDINA

aizstāvēs promocijas darbu “Līdzības princips kā franču un itāļu valodas leksikas paralēlas apguves paņēmiens” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I. Jansone; Dr. philol. J. Vladimirska; Dr. philol. D. P. Spita.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2015.gada 15.decembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

MĀRCIS PINNIS

aizstāvēs promocijas darbu “Terminoloģijas integrācija statistiskajā mašīntulkošanā” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. G.Bārzdiņš (LU); Dr. M.Fishel (Tartu universitāte, Igaunija); prof. Dr. A.Gelbukh (Nacionālais politehniskais institūts, Mehiko, Meksika).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2015. gada 15. decembrī plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

SOLVITA POŠEIKO

aizstāvēs promocijas darbu “Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I. Druviete; Dr. habil. philol. Z.Ikere; Dr. habil. philol. O. Bušs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2015.gada 16.decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INESE SVIESTIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Antibakteriālo līdzekļu patēriņa salīdzinoša analīze bērniem stacionārā biežāko ķirurģisko slimību gadījumos”.

Oficiālie recenzenti: docente Dace Bandere (RSU); profesors Uga Dumpis (Latvijas Universitāte); profesore Rolanda Valinteliene (Lietuvas higiēnas institūts, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2015. gada 17. decembrī plkst. 14:00 RTU Āzenes ielā 12 k.1, 212 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

JULIJA MAKSIMKINA

par tēmu “Lieljaudas asinhrono dzinēju dinamisko režīmu pētīšana, ievērojot virsmas efektu”.

Recenzenti: vadošais pētnieks, Dr. habil. sc. ing. V.Pugačevs (FEI, Latvija); profesors, Dr. sc. ing. A.Gasparjans (LJA, Latvija); profesors, Dr.sc.ing. A.Smiļgevičus (VGTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2015. gada 18. decembrī pl.14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13

BAIBA VANAGA

doktora zinātniskā grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Sievietes mākslinieces Latvijā laikā no 19.gs.vidus līdz 1915. gadam”.

Recenzenti: profesore Vita Zelče (Dr.hist.), Latvijas Universitāte; pētniece Eva Eglāja-Kristsone (Dr. phil.), LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts; pētniece Kristiāna Ābele (Dr.art.), Mākslas vēstures institūts.

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LMA bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulv. 13), LMA mājaslapā lma.lv.

***

2015. gada 22.decembrī plkst.15:00 Transporta un sakaru institūta (TSI) promocijas padomes Transporta un satiksmes zinātnes nozares Telemātikas un loģistikas apakšnozarē atklātā sēdē TSI konferenču zālē (130.aud.) Rīgā, Lomonosova ielā 1,

SERGEJS KAMENČENKO

aizstāvēs promocijas darbu “Intelektuālo transporta sistēmu informācijas drošības līmeņa paaugstināšana modernizējot informācijas aizsardzības kriptogrāfiskas metodes datu pārraides kanālos” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Igors Kabaškins (Latvija, TSI, profesors), Ph.D. Jaroslaw Sugier (Polija, Wroclaw University of Technology, assistant professor), Dr.sc.comp. Mihails Broitmans (Latvija, Elektronikas un Datorzinātņu Institūts, vadošais pētnieks, tīkla pētniecības un attīstības laboratorijas vadītājs).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājaslapā http://www.tsi.lv un TSI zinātniskajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1.

***

2015. gada 22. decembrī plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

MARIJA SEMJONOVA

Temats: “Autobiogrāfiskuma žanriskās formas Latvijas un Somijas sieviešu prozā 20. gadsimtā”.

Recenzenti: Dr. philol. Ausma Cimdiņa (Latvijas Universitāte); Dr.philol. Sandra Meškova (Daugavpils Universitāte); Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone (LU LFMI).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2015. gada 22. oktobrī atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnes apakšnozarē muzikoloģija ZANEI PRĒDELEI. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgi biļeteni – 1.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 22. oktobra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē GUNTAI KUNAKOVAI. Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS