Aizstāvēšana

21-01-2016

2016. gada 22. janvārī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 11, 334.telpā notika Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēja

ARTIS ROBALDS.

Tēma: “Kūdras biosorbentu izmantošana tallija (I), vara (II), hroma (III) un fosfātjonu sorbcijai”.

Recenzenti: prof. Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; doc. Dr. geogr. Raimonds Kasparinskis, LU ĢZZF; Dr.chem. Sarma Valtere, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošā pētniece, RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2016. gada 22. janvārī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 11, 334.telpā notika Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēja

JĀNIS KRŪMIŅŠ.

Tēma: “Kūdras sastāva ietekme uz elementu akumulāciju zemajos purvos”.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.geogr. Laimdota Kalniņa, LU ĢZZF; Dr.geol. Juris Soms, Daugavpils Universitāte; Dr.geogr. Juris Burlakovs, Linneja Universitāte, Zviedrija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2016.gada 8.februārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INGA RENDENIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Profilakses programmas izstrāde un kariesa attiecības novērtējums grūtniecēm un viņu bērniem”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ingrīda Čēma (RSU); asoc.profesors Dmitrijs Babarikins (SIA “Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts”); Dr.med. Ilze Butāne (BR & KO SIA).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2016. gada 11. februārī plkst. 12.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

LAILA ZEMĪTE

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Elektrosadales tīklu drošuma aprēķina metodes un to realizācija” inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (RTU EEF asociēta profesore); Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS Augstsprieguma tīkls, Režīmu un plānošanas dienesta inženieris); Dr.sc.ing. Viktorija Neimane (Vattenfall R&D, Elektroapgādes tehnoloģiju nodaļas vadītāja, Stokholma).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2016. gada 11. februārī plkst. 13.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

JEVGEŅIJS KOZADAJEVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Jaudas transformatoru aizsardzība no starpvījumu bojājumiem” inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats (RTU, EEF profesors); Dr.sc.ing. Aleksandrs Gavrilovs (AS “Sadales tīkli”, attīstības departamenta vēc. inženieris), Dr. Virginijus Radziukynas (Lietuvas enerģētikas institūts, Energosistēmu kontroles un vadības laboratorijas vadītājs).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2016.gada 15.februārī plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SIMONA SKRĪVELE

aizstāvēs promocijas darbu “Kariess un tā riska faktori 2–3 gadus veciem bērniem Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ilga Urtāne (RSU); docente Eva Platkāja (pensionāre); Dr.med. Ilze Butāne (BR & KO SIA).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2016. gada 16. februārī plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

SVETLANA POGODINA.

Temats: “Lelle kā fenomens Latvijas tradicionālajā un mūsdienu kultūrā”.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte – Pakule (Latvijas Universitāte); Dr.philol. Gatis Ozoliņš (Daugavpils Universitāte); Dr. art. Rūta Muktupāvela (Latvijas Kultūras akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2016. gada 17.februārī plkst. 12.30 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 334.aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

UĢIS KAGAINIS

aizstāvēs promocijas darbu “Carabodes C.L.Koch, 1835 ģints bruņērču (Acari:Oribatida:Carabodidae) morfoloģijas mainība dažādu faktoru ietekmē“ bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Guntis Brūmelis (Latvijas Universitāte); Dr.biol. Uldis Valainis (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Inese Kokina ( Daugavpils Universitāte).

Ar darbu, sākot no 2016. gada 3.februāra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2016. gada 17. februārī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

ARNIS KIRŠNERS

aizstāvēs promocijas darbu “Īsu laika rindu un to raksturojošo parametru apstrādes sistēma prognozēšanas uzdevumiem” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); profesors, Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija); profesors, Dr.sc.comp. Pāvels Ošmera (Brno Tehnoloģiju universitāte, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocija –> Promocijas darbi).

Powered by Elxis - Open Source CMS