Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas 2016.gadā

22-01-2016

LZA Senāta lēmums:

1. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Frīdriha Candera balvu mehānikā – PhD Jānim Vārnam (Lulea Tehniskā universitāte, Zviedrija) – par tematiski vienotu darbu kopu “Bojājumi slāņainajos kompozītos: to izcelsmes mehānismi, eksperimentālās noteikšanas metodes un to teorētiskā modelēšana”.

Edgara Siliņa balvu fizikā – LZA kor.loc. Robertam Eglītim (LU Cietvielu fizikas institūts) – par darbu kopu “Tehnoloģiski svarīgu materiālu teorētiski pētījumi”.

Gustava Vanaga balvu ķīmijas zinātnēs – LZA īstenajam loceklim Mārim Turkam (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu kopu “Jaunu metožu un produktu izstrāde biorganiskajā un heterociklisko savienojumu ķīmijā”.

Paula Stradiņa balvu medicīnas zinātnēs – Dr.habil.med. Aigaram Pētersonam (VSIA BKUS Bērnu ķirurģijas klīnika) – par ieguldījumu bērnu ķirurģijas attīstībā Latvijā un pasaulē.

Jāņa Endzelīna balvu latviešu valodniecībā – LZA īstenajai loceklei Ainai Blinkenai – par mūža ieguldījumu latviešu valodas izpētē un valodas tiesību atjaunošanā un nostiprināšanā.

Tālivalža Vilciņa balvu socioloģijā – Dr.sc.soc. Ilzei Koroļevai (LU Filozofijas un socioloģijas institūts) – par monogrāfiju “Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums”.

Friča Brīvzemnieka balvu – LZA korespondētājloceklei Ilzei Lozei – par mūža ieguldījumu arheoloģijā un Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē.

Arvīda Kalniņa  balvu mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē – Dr.habil.chem. Gaļinai Teliševai (LV Koksnes ķīmijas institūts) – par darbu kopu “Inovatīvu produktu ieguve uz lignīna, zemmolekulāro polifenolu savienojumu un koksnes polifenolu saturošu pārstrādes atlikumu bāzes ar mērķi izstrādāt koksnes biorafinērijas virkni”.

2. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt LZA balvas jaunajiem zinātniekiem:

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā – Dr.sc.ing. Agnesei Grigalovičai (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Polioksimetilēnu, etilēna–oktēna kopolimēru un nano cinka oksīda kompozīciju struktūra un īpašības”. Vad. Dr.sc.ing. J.Zicāns.

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijas tehnoloģijā – Mg. Danielam Posevinam ( RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) – par darbu “Ritera reakcija šķidrā sēra dioksīdā”. Vad. LZA īst.loc. M.Turks.

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā – Dr.phys. Robertam Zabelam (LU Cietvielu fizikas institūts) – par darbu “Ātro jonu izraisītie struktūras un mikromehānisko īpašību modifikācijas procesi platzonas jonu kristālos”. Vad. Dr.habil.phys. J.Maniks.

Zentas Mauriņas balva literatūrzinātnē – Mg. Arnim Koroševskim (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) – par darbu “Andreja Upīša literārā darbība no 1899.gada līdz 1909.gadam”. Vad. Dr.philol. Ieva Kalniņa.

Jauno zinātnieku balvu – Dr.phys. Jurģim Grūbem (LU Cietvielu fizikas institūts) – par darbu “Luminiscences procesi ar Er3+ aktivētā NaLaF4”. Vad. Dr.habil.phys. M.Sprinģis, Dr.phys. A.Šarakovskis.

Jauno zinātnieku balvu – Dr.pharm. Marinai Makreckai–Kūkai (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) par darbu “Jauna kardioprotektīva savienojuma metil–GBB atklāšana: farmakoloģiska pieeja acilkarnitīnu samazināšanai”. Vad. Dr.pharm. M.Dambrova.

Jauno zinātnieku balvu – Mg. Jānim Zariņam (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte) par darbu “Uzņēmējdarbības izvērtējums un attīstības virzieni Jelgavas novadā un pilsētā”. Vad. LZA īst.loc. B.Rivža.

Jauno zinātnieku balvu –Mg. Astrai Zaļumai (LLU Meža fakultāte) par darbu “Pinus contorta var. latifolia un Pinus Sylvestris uzņēmība pret Heterobasidion annosum sensu lato”. Vad. LZA kor.loc. T.Gaitnieks, Ā.Jansons.

Powered by Elxis - Open Source CMS