Zinātnes kalendārs 2016

27-02-2016

Zinātnes kalendārs sastādīts, apkopojot zinātnisko institūtu, universitāšu, augstskolu, kā arī citu ar zinātnisko darbību saistīto institūciju iesūtīto informāciju līdz 2015. gada februārim. "Zinātnes kalendārs 2016" ir pieejams arī elektroniski Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā, kur informācija pēc nepieciešamības tiek aktualizēta.

Laiks/Pasākums

Norises vieta

Organizētājs, sadarbības partneri

Janvāris
15. janvāris

1991. gada janvāra barikāžu 25. gadadienai veltītā starptautiskā zinātniskā konference "Barikādes: civilā pretestība prettautiskai varai un tās mācības"

Rīga

LZA BSPC, LZA

13.–15. janvāris

Starptautisks seminārs Baltinfect projekta ietvaros "Matemātiskā modelēšana: mūsdienu un nākotnes perspektīvas infekciju slimību mikro- un makro- modelēšanā - sākot ar sistēmbioloģiju līdz kontrolei un dinamikai"

Rīga

RSU

14. janvāris

Starptautisks zinātnisks seminārs "Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas"

Rīga

LU LAVI sadarbībā ar LU HZF, Baltu valodniecības katedru

19. janvāris

2015. gada sasniegumu zinātnē prezentācija un autoru godināšana

Rīga

LZA

25. janvāris–18. marts

LU 74. zinātniskā konference

Rīga

LU, LU institūti

28.–29. janvāris

Starptautiskā zinātniskā konferences "XXVI zinātniskie lasījumi"

Daugavpils

DU Humanitārā fakultāte

Februāris
2. februāris

Latviešu literatūras vēstures sekcijas sēde "Ernestam Dinsbergam – 200 (1816–1902)" LU 74. konferences ietvaros

Rīga

LU LFMI sadarbībā ar LU HZF

4. februāris

Gunara Janovska (1916–2000) simtgades sarīkojums

Rīga

LU LFMI sadarbībā ar LNB Letonikas un Baltijas centru un LRS

4.–6. februāris

1. Baltijas jūras valstu simpozijs: simulācija un virtuālā realitāte veselības aprūpes un pacientu drošības izglītībā

Rīga

RSU, RTU sadarbībā ar Copenhagen Academy for Medical Education, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Lithuanian University of Health Sciences

11. februāris

Konference "Kants. Heidegers. Dzīvespasaule"

Rīga

LU FSI

11. februāris

Piemiņas pasākums – pedagoģiskie lasījumi "Ernestam Dinsbergam – 200 (1816–1902)"

Rīga

LU Pedagoģijas vēstures muzejs, LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka sadarbībā ar Talsu novada muzeju un Dundagas novada Kubalu skolu–muzeju

11.–12. februāris

Seminārs "Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss" Norway Grants projekta "Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes" ietvaros

Rēzekne

LU Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Oslo Universitāte

16. februāris

LZA 70. gadadienai veltītā svinīgā sēde

Rīga

LZA

17.–19. februāris

LU CFI 32. zinātniskā konference

Rīga

LU CFI

19. februāris

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Rīga

LU LFMI sadarbībā ar UNESCO LNK

19. februāris

10. zinātniski praktiskā konference "Sociālā darba aktualitātes. Personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā: tiesības un iespējas"

Liepāja

LiepU Izglītības zinātņu institūts, VSAC "Kurzeme" sadarbībā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu

22. februāris

UNESCO bibliotēku tīkla pasākums ar LFK digitālā arhīva garamantas.lv prezentāciju

Rīga

LU LFMI sadarbībā ar UNESCO LNK

22.–23. februāris

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna (1873–1961) 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "Sugasvārdi un īpašvārdi valodā un valodniecībā"

Rīga

LU LAVI

22.–23. februāris

Simpozijs "Identificējot politiskās konceptuālās analīzes: retorika, poētika un populistu diskusija mūsdienu politikā"

Rīga

LU LFMI sadarbībā ar LU TF un Nordic Summer University

25. februāris

Zinātniskā konference "Latgales pagātne, tagadne, nākotne: starpdisciplinaritātes pieredze un perspektīvas"

Daugavpils

DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Reģionālo studiju centra "Latgales pētniecības institūts"

25.–26. februāris

Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība"

Jelgava

LLU sadarbībā ar Latvijas Agronomu biedrību, LLMZA

25. februāris–12. marts

Konference "Jābūtības dimensija Latvijā. Humanitārās zinātnes, filosofija un vērtības"

Rīga

LU FSI

 

Marts
3. marts

Seminārs veltīts arheoloģei Ilzei Birutai Lozei (dz.1936)

Rīga

LU LVI

5. marts

RTU Doktorantūras absolventu svinīgā ceremonija

Rīga

RTU

7.–11. marts

Zinātniskā konference "Pastāvēs, kas pārvērtīsies! Humanitāro zinātņu jaunais pieteikums"

Rīga

LU sadarbībā ar LNB

10.–11. marts

Baltinfect: uzņēmēju un zinātnieku sadarbība infekcijas slimību jomā

Rīga

RSU

14.–17. marts

Zinātniski praktiskā konference "Mežzinātne un prakse nozares attīstībai"

Jelgava

LLU MF sadarbībā ar LVMI "Silava"

15. marts

Starptautiskā konference "Janis Rozentāls (1866–1916) – Rīgas pilsoniskā sabiedrība un Rīgas Latviešu biedrība. 1866–1916–2016"

Rīga

RLB sadarbībā ar LMA

16. marts

Starptautiskā studentu zinātniskā konference veselības un sociālajās zinātnēs

Rīga

RSU

17.–18. marts

RSU ikgadējā zinātniskā konference

Rīga

RSU

17.–18. marts

22. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā"

Liepāja

LiepU Kurzemes Humanitārais institūts sadarbībā ar LU LFMI

21.–23. marts

12. starptautiskā jauno zinātnieku konference "Sasniegumi optikā un sakaros"

Rīga

LU SPIE (The International Society for Optical Engineering) un OSA (The Optical Society) studentu nodaļa sadarbībā ar LU CFI

22. marts

Starptautiskā konference "Kultūras mantojuma komplektēšana atmiņas institūcijās"

Rīga

RMM

Aprīlis
6. aprīlis

Seminārs un izstāde veltīti arheologam Ēvaldam Mugurēvičam (dz.1931)

Rīga

LU LVI

7. aprīlis

LZA Pavasara pilnsapulce

Rīga

LZA

14. aprīlis

Ikgadējā maģistrantu zinātniskā konference

"Attīstība daudzveidībā"

Jelgava

LLU ESAF

14.–15. aprīlis

DU 95. gadu jubilejai veltītā 58. starptautiskā zinātniskā konference

Daugavpils

DU Zinātņu daļa

 

14.–15. aprīlis

Reģionālā skolnieku un studentu zinātniski praktiskā skola–konference "Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā 2016"

Daugavpils

RTU Daugavpils filiāle

15. aprīlis

"Latviešu valodas vārdnīcas (1923–1932)" septiņdesmitgades konference

Rīga

LU LAVI, Valsts valodas komisija, LU HZF, VA Tulkošanas studiju fakultāte

15. aprīlis

Praktiskā konference "Ainava arhitektūrā"

Jelgava

LLU Lauku inženieru fakultāte

15. aprīlis

8. zinātniskā konference "Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā"

Liepāja

LiepU Izglītības zinātņu institūts

15. aprīlis

Pavasara lauku diena

Dobele

Dārzkopības institūts

18.–22. aprīlis

Starptautiskā zinātnes nedēļa

Rīga, Valmiera

LZA, LZA BSPC, RSU, Juridiskā koledža, ViA, Baltijas starptautiskā akadēmija

20. aprīlis

Studentu un maģistrantu zinātniskā konference "Daudzveidīgā lauksaimniecība"

Jelgava

LLU Lauksaimniecības fakultātes institūti

20. aprīlis

"Zemes ierīcības" studentu zinātniskā konference

Jelgava

LLU Lauku inženieru fakultāte

20.–22. aprīlis

20. apvienotā starptautiskā karšu un ģeoinformācijas ekspertu darba grupas konference un 11. starptautiskās kartogrāfu asociācijas komisijas "Kartogrāfiskais mantojums digitālajā vidē" konference

Rīga

ICA (International Cartographic Association) komisija "Kartogrāfiskais mantojums digitālajā vidē", Karšu un ģeoinformācijas ekspertu darba grupa, LNB, Saloniku Aristoteļa Universitāte (Grieķija)

21.–22. aprīlis

Ikgadējā starptautiskā konference "Ekonomika lauku attīstībai 2016"

Jelgava

LLU ESAF

22. aprīlis

Starptautiskā zinātniskā konference "Atjaunotās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas divdesmit pieci gadi: Baltijas valstu pieredze Eiropā"

Rīga

LZA, LZA BSPC, RSU, Juridiskā koledža, ViA, Baltijas starptautiskā akadēmija

22.–23. aprīlis

Starptautiskā zinātniskā konference "Studenti ceļā uz zinātni"

Jelgava

LLU Valodu centrs

27. aprīlis

Starptautiskā konference "Bibliotēku nozares izglītības starptautisks konteksts un lokāls ieguldījums"

Rīga

LNB Kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienību

Maijs
5.–6. maijs

DU 95. gadu jubilejai veltītā 11. starptautiskā zinātniskā konference "Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais"

Daugavpils

DU Mūzikas katedra

 

7. maijs

Dārza ziedēšanas svētki

Dobele

Dārzkopības institūts

9. maijs

Studentu un maģistrantu zinātniskā konference

Jelgava

LLU Tehniskā fakultāte

11. maijs

6. studentu zinātniskā konference

Jelgava

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

12.–13. maijs

3. starptautiskā zinātniskā konference "Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas"

Rīga

LU LAVI

13. maijs

Forums "Latvijas tautsaimniecība. Ko mums māca pagātne un kādu saredzam tās nākotni"

Valmiera

ViA sadarbībā ar "Ekonomistu apvienību 2010"

13.–14. maijs

9. starptautiskā zinātniskā konference "Lauku vide. Izglītība. Personība (REEP – 2016)"

Jelgava

LLU Tehniskā fakultāte

18. maijs

L'ORÉAL Latvija 2016. gada stipendiju "Sievietēm zinātnē" pasniegšana

Rīga

L'ORÉAL, UNESCO LNK, LZA

18.–20. maijs

22. starptautiskā zinātniskā konference "Zinātne lauku attīstībai 2016"

Jelgava

LLU Zinātnes un projektu attīstības centrs

19. maijs

Konference "Meklējumi un atradumi"

Rīga

LU LFMI

19.–20. maijs

19. starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība un kultūra: lokālais un globālais"

Liepāja

LiepU Vadības un sociālo zinātņu fakultāte sadarbībā ar Melardalenas Augstskolas Sociālo zinātņu departamentu (Zviedrija) un Liepājas muzeju

21. maijs

Saules Kauss 2016

Rīga

LU CFI

21. maijs

Muzeju nakts

Rīga

LU ZTVM u.c.

25. maijs

Eižena Āriņa balvas datorikā 2016 pasniegšana

Rīga

Exigen Services Latvia, LZA un RTU Attīstības fonds

25.–27. maijs

15. starptautiskā zinātniskā konference "Inženierzinātne lauku attīstībai"

Jelgava

LLU Tehniskā fakultāte

27. maijs

8. Sēlijas kongress

Jaunjelgava

Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes pašvaldības sadarbībā ar LZA

27.–28. maijs

Starptautiskā enerģētiķu doktorantūras skola

Rīga

RTU

30. maijs–1. jūnijs

EAMT 2016: 19. gadskārtējā Eiropas datortulkošanas asociācijas konference

 

Rīga

The European Association for Machine Translation (EAMT), Tilde, LU Datorikas fakultāte

Jūnijs
1.–3. jūnijs

9. Baltijas koleopterologu simpozijs

 

Daugavpils

DU sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu universitāti

3. jūnijs

13. starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva"

 

Liepāja

LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

8. jūnijs

Konference "Jelgava padomju un vācu okupācijas laikā 1940. – 1944. Cilvēki un likteņi"

Jelgava

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar LU LVI

12. jūnijs

Seminārs un izstāde veltīti vēsturniecei Melitai Svarānei (1916–2011)

.

LU LVI sadarbībā ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu

15. jūnijs

Studiju programmas "Būvniecība" un maģistra programmas "Būvzinātne" studentu zinātniski praktiskā konference

Jelgava

LLU Būvkonstrukciju katedra

Jūlijs
4.–6. jūlijs

DB&IS'2016: 12. starptautiskā Baltijas datu bāžu un informācijas sistēmu konference

Rīga

LU Datorikas fakultāte

4.–7. jūlijs

2. Eiropas seminārs "Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction"

Rīga

LU CFI COST MP1303 projekta ietvaros

5. jūlijs (datums tiek precizēts)

Zemeņu diena

Pūre

Dārzkopības institūts

5. jūlijs (datums tiek precizēts)

Pākšaugu diena

Pūre

Dārzkopības institūts un Pūres dārzkopības pētījumu centrs

14. jūlijs

Ogu diena

Dobele

Dārzkopības institūts

18.–24. jūlijs

11. starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs "Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā"

Liepāja

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

21.–23. jūlijs

ICLEL – 2016: 2. starptautiskā mūžizglītības un vadības konference

Liepāja

LiepU sadarbībā ar Sakarya University (Turcija) un Liepājas pilsētas Domi

Vasara (datums tiek precizēts)

Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības kongress

.

.

Augusts
5.–7. augusts

7. gadskārtējā Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vasaras nometne

Lēdurga

LJZA

8.–12. augusts

LZP granta "Kultūru migrācija Latvijā – iedzīvotāju grupu etnokultūras izpausmju izmaiņas un ideoloģisko strāvojumu skatījums" ietvaros – lauka pētījums Saldus novadā

Saldus

LU LVI

15. augusts

10. Viskrievijas arheoloģijas kongresa 120. gadskārtai veltītā arheologu konference

Rīga

LU LVI sadarbībā ar Misiņa bibliotēku

17.–19. augusts

3. starptautiskā zinātniskā konference "Ilgtspējīga augļkopība: no auga līdz produktam"

Rīga, Dobele

Dārzkopības institūts

28.–31. augusts

7. Baltijas starptautiskais simpozijs "Bridging the divide between satellite and in situ sensing for marine ecosystem assessment"

Ventspils

Latvijas Hidroekoloģijas institūts un VA sadarbībā ar IEEE Ocean Engineering Society, BONUS – Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmu

Septembris
8. septembris

Rudens lauku diena

Dobele

Dārzkopības institūts

9.–10. septembris

Jāņa Ezeriņa 125. jubilejai (189–1924) veltītā konference

Madona

LU LFMI sadarbībā ar LU HZF un Madonas novadpētniecības muzeju

12.–13. septembris

12. gadskārtējā sanāksme "Koksnes zinātne un inženierija kā risinājums pārejai uz bioekonomiku"

Rīga

LVKĶI, Northern European Network For Wood Science & Engineering (WSE)

14. septembris

Starptautiskā zinātniskā konference "Baltic Dynamics 2016 – Innovation and Technology Convergence – Strategy for Smart Growth"

Rīga

Latvijas Tehnoloģiskais centrs sadarbībā ar Baltijas Zinātnes parku asociāciju–BASTIC, RTU, LR EM, LIAA

14.–16. septembris

Starptautiskās etnogrāfijas un folkloras biedrības (SIEF) interim konference un K. Barona konference 2016 "No teicēja līdz arhīvam"

Rīga

LU LFMI sadarbībā ar Lietuvas Literatūras un folkloras institūtu, Igaunijas folkloras arhīvu,
Somijas folkloras arhīvu (SKS), Norvēģijas tautas muzeju (Norsk folkemuseum)

26.–29. septembris

Eiropas kartupeļu pētniecības asociācijas konference

Rīgā

European Association for Potato Research (EAPR) sadarbībā ar Latvijas partneriem

30. septembris

Zinātnieku nakts

Rīga u.c.

.

30. septembris

Izstādes "Fin de siècle Baltija" atklāšana

Rīga

LU LFMI sadarbībā ar LNB un Mūkusalas mākslas salonu

30. septembris–1. oktobris

Starptautiskā starpdisciplinārā konference "Populārā kultūra 19. un 20. gadsimtu mijā Baltijas reģionā"

Rīga, Cēsis

LU LFMI

Septembris

LZP granta "Kultūru migrācija Latvijā – iedzīvotāju grupu etnokultūras izpausmju izmaiņas un ideoloģisko strāvojumu skatījums" ietvaros rīkota konference

Rīga

LU LVI

Septembris

Vēsturnieku seminārs – starpziņojumi VPP Letonika ietvaros

Rīga

LU LVI

Oktobris
1. oktobris

Ābolu diena

Dobele

Dobeles novada pašvaldība

3.–5. oktobris

14. starptautiskais seminārs "Baltische Geschichte – Letten und Deutsche"

 

Liepāja

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte sadarbībā ar Deutschbaltisch–Estnischer Förderverein e. V.
Berlin/Charlottenburg

3. oktobris–2. novembris

Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekta "Nepolārās ZnO plānās kārtiņas: ar sintēzi saistītas strukturālās un optiskās īpašības" seminārs

.

Nacionālā Sun Yat–sen Universitāte sadarbībā ar LU CFI un Center for Physical Sciences and Technology (Lietuva)

6.–8. oktobris

3. Baltijas mākslas vēsturnieku konference "Mākslas vēsture Baltijas valstīs – pieredze un perspektīvas"

Rīga

LMA Mākslas zinātnes nodaļa, LMA MVI un LNMM

14. oktobris

Pasaules Kultūras padomes apbalvošanas ceremonija

Rīga

RTU, LNB

14.–20. oktobris

57. RTU starptautiskā zinātniskā konference

Rīga

RTU

17. oktobris

Starptautiskā konference "Par mūzikas vēsturiskajiem stiliem pilsētās ap Baltijas jūru"

Rīga

LU LFMI

20. oktobris

Starptautiskā zinātniskā konference "Janis Rozentāls (1866–1916) un viņa laikmets"

Rīga

LNMM

20.–21. oktobris

13. starptautiskais Baltijas jūras reģiona bibliotēku asociācijas "Bibliotheca Baltica" simpozijs

Rīga

Bibliotheca Baltica, LNB

21. oktobris

Starptautiskā zinātniskā konference "Pieredze, inovācijas un izaicinājumi tūrismā: no globālajām tendencēm līdz reģionālai praksei"

Valmiera

ViA sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un LIAA

26. oktobris

Izstāde un starptautiskā zinātniskā konference "Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei – 120"

Rīga

LNVM

28. oktobris

DU 95. gadu jubilejai veltītā 5. Rudens konference

Daugavpils

DU Mākslas zinātņu institūts

 

Oktobris

DU 95. gadu jubilejai veltītā 11. starptautiskā zinātniskā konference "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016"

Daugavpils

DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūts sadarbībā ar Sociālo zinātņu fakultāti

Novembris
3. novembris

Zinātniski praktiskais seminārs "Ražas svētki Vecaucē"

Vecauce

LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūts, LLU MPS "Vecauce"

3.–4. novembris

VPP EKOSOC–LV forums "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi"

Rīga

LU u.c. pētījumā iesaistītās augstskolas, LZA

3.–4. novembris

Starptautiskā zinātniskā konference "Sasniegumi bezvadu un optiskajos sakaros 2016" (RTU WO'2016)

Rīga

RTU, Vismāras augstskola (Vācija), IEEE Latvijas sekcija, Elektronikas un datorzinātņu institūts

16. novembris

Starptautiskā zinātniskā konference "Kultūru migrācija – četru virzienu modelis"

Rīga

LU LAVI sadarbībā ar LU LVI, LU LFMI un LU FSI

23.–25. novembris

6. starptautiskā konference "Sabiedrība. Veselība. Labklājība"

Rīga

RSU

24. novembris

LZA Rudens pilnsapulce, LZA Lielo medaļu pasniegšana

Rīga

LZA

24.–25. novembris

Literatūras vēsturniekam Aleksejam Apīnim (1926–2004) veltītā zinātniskā konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam"

Rīga

LNB

25. novembris

Rakstniecības un mūzikas muzeja zinātniskā konference "Krājuma pētījumi 2016"

Rīga

RMM

Novembris

Starptautiskā zinātniskā konference "Latvijas teātra 2015./2016. gada sezona: tendences un problēmas"

Rīga

LU LFMI sadarbībā ar Latvijas Teātra darbinieku savienību

Novembris

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi

Valmiera

LU LVI sadarbībā ar Valmieras muzeju

Decembris
1.–2. decembris

21. starptautiskā zinātniskā konference "Vārds un tā pētīšanas aspekti"

Liepāja

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts

Decembris

Izstāde un seminārs veltīti Latvijas Vēstures institūta 80. gadskārtai

Rīga

LU LVI

Decembris

Virtuālā izstāde Kurzemes literatūras un mākslas biedrības darbības atcerei

Rīga

LU LVI sadarbībā ar LUB un Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju

Saīsinājumi :

 

BSPC - Baltijas Stratēģisko pētījumu centrs

CFI - Cietvielu Fizikas institūts

DU - Daugavpils Universitāte

LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LiepU - Liepājas Universitāte

LJZA - Latvijas Jauno zinātnieku apvienība

LFK - Latviešu Folkloras krātuve

LLMZA - Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

LLU - Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LLU ESAF - LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte

LLU MF - LLU Meža fakultāte

LLU MPS - LLU Mācību un pētījumu saimniecība

LMA - Latvijas Mākslas akadēmija

LMA MVI - LMA Mākslas vēstures institūts

LNB - Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNMM - Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

LNVM - Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

LR EM - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

LRS - Latvijas Rakstnieku savienība

LU - Latvijas Universitāte

LUB - LU Bibliotēka

LU FSI - LU Filozofijas un socioloģijas institūts

LU HZF - LU Humanitāro zinātņu fakultāte

LU LAVI - LU Latviešu valodas institūts

LU LFMI - LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

LU LVI - LU Latvijas Vēstures institūts

LU TF - LU Teoloģijas fakultāte

LU ZTVM - LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs

LVKĶI - Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

LVMI - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts

LZA - Latvijas Zinātņu akadēmija

LZP - Latvijas Zinātnes padome

RLB - Rīgas Latviešu biedrība

RMM - Rakstniecības un mūzikas muzejs

RSU - Rīgas Stradiņa Universitāte

RTU - Rīgas Tehniskā universitāte

UNESCO LNK - UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja

VeA - Ventspils Augstskola

ViA -Vidzemes Augstskola

VPP - valsts pētījumu programma (-as)

VSAC - Valsts sociālās aprūpes centrs

Pēdējā atjaunošana 24-01-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS