Aizstāvēšana

19-05-2016

2016.gada 1.jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272.telpā

KASPARS MĀLNIEKS

aizstāvēs promocijas darbu "Emalju modifikācija ar sola-gela pārklājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.phys. Jānis Kleperis (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts); Dr.phys. Jānis Kalnačs (Fizikālās enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem - Promocija - Promocijas darbi).

***

2016.gada 6.jūnijā plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

ALEKSEJS JURENOKS

aizstāvēs promocijas darbu "Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma novērtēšanas modeļa un metožu izstrāde un izpēte" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.comp. Valērijs Zagurskis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); asociētais profesors, Dr.sc.ing. Arnis Cirulis (Vidzemes Augstskola, Latvija); profesors, Dr.inž. Krysztof Slawomir Amborski (Varšavas Tehnoloģiskā universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi).

***

2016. gada 8.jūnijā plkst 14.00 Rīgā, P.Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde.

Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

NATALJA GEISARI.

Promocijas darba temats - "Polivinilspirta un polivinilacetāta heterogēni kompozīti".

Oficiālie oponenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņs; Dr.chem. Bruno Andersons; Dr.sc.ing. Egils Plūme.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā (Valdena ielā 5), kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv/

***

2016. gada 8. jūnijā plkst. 15.00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 513. auditorijā Latvijas Universitātes Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KĀRLIS DAMBĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu "Latvijas armijas artilērija 1919.-1940. g.: vieta bruņotajos spēkos, struktūra un uzdevumi".

Recenzenti: pētnieks Dr. hist. Kaspars Zellis (Latvijas Universitāte); profesors Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils Universitāte); galvenais redaktors Dr. hist. Valters Ščerbinskis (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Nacionālās enciklopēdijas redakcija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī: (Rīga, Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2016. gada 9.jūnijā plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 334.aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ILZE DIMANTA

aizstāvēs promocijas darbu "Jēlglicerīna, laktozes izmantošana bio-ūdeņraža iegūšanai ar anaerobām mikroorganismu kultūrām un ūdeņraža savākšana no fermentācijas barotnes ar metālhidrīdiem" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Ain Heinaru (Tartu Universitāte, Igaunija); Dr.biol. Olga Mutere (Latvijas Universitāte); Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis (Latvijas Universitāte).

Ar darbu, sākot no 2016. gada 26.maija, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2016. gada 9 . jūnijā plkst. 14.30 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1a, k1, 218 . telpā

KRISTĪNE CARJOVA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Helikoptera planiera noguruma bojājumu akustiskā diagnostika ar defektu lokalizāciju."

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs (RTU); profesors Dr.habil.sc.ing. Juris Cimanskis (LJA); profesors Dr.habil.sc.ing. Jonas Stankunas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā www.rtu.lv .

***

2016. gada 9 . jūnijā plkst. 16:00 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1a, k1, 218 . telpā

SERGEJS TRETJAKOVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Gaisakuģu parka drošums un gaisakuģa aizstāšanas problēma."

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs (RTU); profesors Dr.habil.sc.ing. Nikolajs Nečvaļš (LU); profesors Dr.habil.sc.ing. Rafal Chatys (Technical University of Kielce, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā www.rtu.lv .

***

2016. gada 10. jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Arhitektūras nozares ainavu arhitektūras apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Rīgas ielā 22, "Pils zālē" promocijas darbu arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnozarē aizstāvēs

Mg.arch. MAIJA VEINBERGA.

tēma: "Estētika un ekoloģija Latvijas pilsētu apstādījumu teritoriju plānošanā".

Recenzenti: profesors Dr.scient. Karsten Jørgensen - Norwegian University of Life Sciences (Norvēģija); profesore Dr.ing. Elke Mertens - University of Applied Sciences Neubrandenburg (Vācija); docente PhD Gabriela Maksymiuk - Warsaw University of Life Sciences (Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2016. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

INESE GRUMOLTE - LERHE

par tēmu "Nepiesaistītā intelektuāļa iesaistīšanās valsts pārvaldē: Rainis un Vaclavs Havels".

Recenzenti: prof. emeritus, PhD Rasma Kārkliņa (Ilinoisas Universitāte Čikāgā (University of Illinois at Chicago), ASV); Dr.hist. Valters Ščerbinskis (Latvijas Nacionālā bibliotēka); doc., Dr.sc.pol. Valts Kalniņš (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2016. gada 14. jūnijā plkst. 15.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

RENĀTE MISEVIČA-TRILLIČA

aizstāvēs promocijas darbu "Poļu-latviešu un latviešu-poļu vārdnīcu valodas pasaulaina (17.-20. gs. 1. puse)" filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. A. Veisbergs; Dr. habil. philol. Z. Ikere; Dr. philol. A.Stafecka.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 16. jūnijā plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

HASAN H. COBAN

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Optimization Techniques In Short- And Long-Term Power Production At Small Hydropower Plants" ("Optimizācijas paņēmieni īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas ražošanā mazās hidroelektrostacijās") inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vladimirs Čuvičins (RTU, EEF profesors); Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (AS Augstsprieguma tīkls, Režīmu un plānošanas dienesta vecākais elektroinženieris); Dr. sc. ing. Audrius Senulis (asoc. profesors, Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2016. gada 16. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

IEVA PĪGOZNE

aizstāvēs promocijas darbu "Krāsas un to nozīme baltu 3. - 13. gadsimta apģērbā mūsdienu Latvijas teritorijā" mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. art. Rūta Muktupāvela; Dr. habil. art. Ojārs Spārītis; Dr. hist. Irēna Saleniece.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā.

***

2016. gada 20. jūnijā plkst. 16:00 RTU Āzenes ielā 12 k.1, 212 telpā notiks "RTU - P14" Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

LESLIE ROBERT ADRIANS

par tēmu "Mobilo robotu šķēršļu apiešanas sekošanas sistēmu izpēte un izstrāde".

Recenzenti: profesors, Dr. sc.ing. O.Krievs (RTU, Latvija); profesors, Dr.sc.ing. A.Gasparjans (LJA, Latvija); asoc.profesors, Dr.math. Said El Hajjar (Ahlias Universitāte, Bahreina).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 29. aprīlī AIJAI BRASLIŅAI piešķīra mākslas doktora
(Dr.art) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgu biļetenu - nav.

***

RTU Promocijas padome P-08 2016.gada 5.maija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ELANAM GRABIMAM elektronikas un telekomunikāciju nozarē, datortehnikas un tīklu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8; pret - 0; nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P-08 2016.gada 5.maija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu JŪLIJAI ASMUSS elektronikas un telekomunikāciju nozarē, telekomunikāciju tīklu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8; pret - 0; nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 12. maija sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē IVETAI PUGAJEVAI. Balsošanas rezultāti: par - 6 balsis, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2016. gada 12.maijā RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēdē LINDA VECBIŠKENA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par ievēlēšanu -8, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS