Aizstāvēšana

11-07-2008

2008. gada 5. augustā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē
MĀRIS SKROMANIS
aizstāvēs promocijas darbu “Zāļu formas un palīgvielu nozīme proteolītisko enzīmu efektivitātes paaugstināšanā”.
Recenzenti: profesors M.Melzobs (Valsts emeritēts zinātnieks); asoc. profesore V.Eniņa (RSU) MD V. Briedis (Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv
.

***

2008. gada 27. augustā plkst. 16.30 Rīgas Tehniskajā universitātē, Aviācijas institūtā, Lomonosova ielā 1, korp. B, 407. aud. notiks RTU P–17 Promocijas padomes atklātā sēde, kurā
JEVĢĒNIJS BURDUNS
aizstāvēs promocijas darbu “Civilās aviācijas lidmašīnas lidojuma sarežģītos apstākļos drošības prognozēšana” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. V. Ušakovs, Rīgas Tehniskās universitāte; docents, Dr.sc.ing. G. Gromovs, Transporta un sakaru institūts; Dr.habil. sc. ing. J.Stankunas, Viļņas Ģedimina Tehniska universitate, Lietuva
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 27. augustā plkst. 14.30 Rīgas Tehniskajā universitātē, Aviācijas institūtā, Lomonosova ielā 1, korp. B, 407. aud. notiks RTU P–17 Promocijas padomes atklātā sēde, kurā
JEKATERĪNA ŽUKOVSKA
aizstāvēs promocijas darbu “Pasažieru aviopārvadājumu plūsmu prognozēšana” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Paramonovs, Rīgas Tehniskā universitāte; profesore, Dr.sc.ing. Irina Jackiva, Transporta un sakaru institūts; emeritētā profesore, PhD., Ene–Margit Tiit, Tartu universitāte.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 29. augustā plkst. 15.30 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 3. stāva zālē notiks RTU Enerģētikas un Elektrotehnikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēde, kurā
GATIS JUNGHĀNS
aizstāvēs promocijas darbu “Energosistēmas darba īpatnības liberalizēta tirgus apstākļos” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof. Dr.sc.ing. Jānis Gerhards (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Valdis Gavars (AS Latvenergo), Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs, Fizikālais enerģētikas institūts).
Ar zinātnisko darbu var iepazīties RTU bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, Rīgā un
http://www.rtu.lv/content/view/70/304/lang,lv/.

***

2008. gada 29. augustā plkst. 17.00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 3. stāva zālē notiks RTU Enerģētikas un Elektrotehnikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēde, kurā
MĀRTIŅŠ KALNIŅŠ
aizstāvēs promocijas darbu “Energosistēmu režīmu optimizācijas matemātisko modeļu izstrāde tirgus ekonomikas apstākļos” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof. ing. Michal Kolcun, PhD (Technical University of Kosice), prof., Dr.habil.sc.ing. Zigurds Krišāns, Fizikālās enerģētikas institūts), asoc. prof. Inga Zicmane (Rīgas Tehniskā universitāte).
Ar zinātnisko darbu var iepazīties RTU bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, Rīgā un http://www.rtu.lv/content/view/70/304/lang,lv/
.

***

2008. gada 29. augustā plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 3. stāva zālē notiks RTU Enerģētikas un Elektrotehnikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēde, kurā
OĻEGS LINKEVIČS
aizstāvēs promocijas darbu “Koģenerācijas elektrostaciju darbības režīmu optimizācija” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Priedīte, Rīgas Tehniskās universitātes docents, Dr.sc.ing. Vilnis Krēsliņš, Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs, Dr.sc.ing. prof. Mati Valdma, Tallinas Tehniskās universitātes profesors.
Ar zinātnisko darbu var iepazīties RTU bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, Rīgā un http://www.rtu.lv/content/view/70/304/lang,lv/.

***

2008. gada 8. septembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā
GUNTIS KARELIS
aizstāvēs promocijas darbu “Ērču pārnesto slimību neiroloģisko izpausmju īpatnību raksturojums Latvijā”.
Recenzenti: profesors, Dr. habil. med. A. Rubins (RSU); docents, Dr. habil. med. A. Detlavs (LU); MD A. P.Laiškonis (Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv
.

***

2008. gada 10. septembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā
ZAIGA NORA
aizstāvēs promocijas darbu “Herpesvīrusu asociācija ar demielinizējošām un nedemielinizējošām centrālās un perifērās nervu sistēmas slimībām”.
Recenzenti: profesore V.Ose (LU); profesore J.Kroiča (RSU); profesors M.Mauricas (Lietuva)
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā
www.rsu.lv.

***

2008. gada 10. septembrī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskajā universitātē, Aviācijas institūtā, Lomonosova ielā 1, korp. B, 407. aud. notiks RTU P–17 Promocijas padomes atklātā sēde, kurā
KONSTANTĪNS ŅEČVAĻS
aizstāvēs promocijas darbu “Drošuma un dzīvotspējas nodrošināšana un kontrole aviācijas konstrukcijās ar noguruma ilgizturības veibula sadalījumu” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. V. Pavelko, Aviācijas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte; profesors, Dr.habil.sc.ing. J. Martinovs, Transportmašīnu tehnoloģiju institūts, Rīgas Tehniskā universitāte; Dr.sc.ing., A. Sorokins, Rīgas zinātniski eksperimentālā centra izpilddirektors, Aviatest LNK.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 12. septembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā
MAIJA RUMAKA
aizstāvēs promocijas darbu “Elpošanas sistēmas funkciju rādītājus ietekmējošie faktori un to izmaiņas specifiskas elpošanas slodzes ietekmē”.
Recenzenti: profesors A.Vētra (RSU); profesors J.I.Aivars (LU); profesors H.Kempers (Holande).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā
www.rsu.lv.

***

2008.gada 18.septembrī plkst. 16.00 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 114.telpā) paredzēta:
JOLANTAS GOLDŠTEINES
promocijas darba “Lineāru Markova iterāciju konverģences analīzes asimptotiskās metodes” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof., Dr.habil.math. V.Carkovs (RTU), prof., Dr.math. J.Stojanovs (Ņukastlas universitāte, Lielbritānija), Dr.math., E.Liepa (Baltijas starptautiskā akadēmija).
Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 18.septembrī plkst. 16.00 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 114.telpā) paredzēta:
SERGEJA NAZAROVA
promocijas darba “Seklo plūsmu lineāra un vāji nelineāra stabilitātes analīze atklātās sistēmās” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof., Dr.habil.math., Dr.habil.phys. H.Kalis (LU), Dr.math. J.Sokolovskis (Brandenburgas universitāte, Vācija), prof., Dr.math. R.Vaillancourts (Otavas universitāte, Kanāda). Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 30. septembrī plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs
AINA JOPPE. Temats: “Nodokļu administrēšanas pilnveidošana”. Nozare – ekonomika, apakšnozare, finanses un kredīts.
Recenzenti: profesors, Dr.oec. Edgars Kasalis, LU; profesore, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras vad.; Dr.oec. Anda Orehova, Finanšu Ministrijas Nodokļu politikas dep. Tiešo nodokļu nod. vad.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 7.oktobrī plkst. 16:00 Transporta un sakaru institūta (TSI) Telematikas un loģistikas promociju padomes atklātā sēdē TSI konferenču zālē (4–130) Rīgā, Lomonosova iela 1,
ALEKSANDRS BEREŽNOJS
aizstavēs promocijas darbu “Transporta plūsmas modeļu vadošo parametru ietekmes uz pilsētas ceļu kustības vadības efektivitāti izpēte” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.
Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Valerijs Kutevs (TSI, profesors), Dr.habil.sc.ing. Jurijs Šuņins (ISMA, profesors), Dr.sc.ing. Nikolajs Kobasko (IQ Technologies Inc., pētniecības un attīstības direktors, ASV).
Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājas lapā
http://www.tsi.lv un TSI zinātniskajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1.

***

2008.g. 12. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē LLU Lauksaimniecības enerģētikas institūta doktorants Edmunds Visockis aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Grīdas apsilde ar dūmgāzēm” un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 1, atturas – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Lopkopības apakšnozares promocijas padome 2008. gada 12. jūnija sēdē piešķīra lauksaimniecības doktora (Dr. agr.) zinātnisko grādu Ritai Zuterei Lauksaimniecības nozarē lopkopības apakšnozarē par promocijas darbu “Vaislas buļļu un govju ciltsvērtības agrīnās novērtēšanas metodes parametru zinātniskais pamatojums”. Balsošanas rezultāti : par – 7; pret – nav, atturas – nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2008.gada 20.jūnijā Inguna Leibus aizstāvēja promocijas darbu “Individuālās uzņēmējdarbības uzskaites un nodokļu problemātiskie aspekti” ekonomikas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav. Ar padomes lēmumu Ingunai Leibus piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) agrārajā ekonomikā.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2008. gada 27.jūnija sēdē Mariusz Skorski piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Elektroniskās apmācības tirgus attīstības ekonomiskie aspekti”. Balsošanas rezultāti: par– 9, pret– 1, nederīgu un atturas biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 25-08-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS