Jaunie pavērsieni

28-03-2017

Kopš esejas "Ekonomikas zinātnes īpatnības" publicēšanas ir pagājuši divi gadi, un tie šai zinātnes nozarei ir bijuši nozīmīgi.  Ir izstrādāta LZA  "Darbības stratēģija 2015 -2020", kurā liela vērība pievērsta ekonomikas zinātnei un LZA Ekonomikas institūtam. Ir uzsākta šīs stratēģijas īstenošana. Ir apstiprināta valsts nozīmes programma EKOSOC  - LV " Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas attīstības zināšanu sabiedrības veidošanai". Programmas izstrādē piedalās visu lielāko Latvijas universitāšu pētnieku grupas. Projekta vadītāja LZA Akadēmiķe Dr.habil.oec. Baiba Rivža jau ir saņēmusi Latvijas augstāko apbalvojumu zinātnē - LZA Lielo medaļu. Tas vieš cerības, ka ekonomikas zinātne ir nostājusies uz atjaunotnes ceļa un ieņems cienīgu vietu  citu Latvija zinātnes nozaru saimē.

Bet jaunā ekonomikas zinātne, visticamāk, vairs nelīdzināsies vakarējai zinātnei.  Piemēram, agrāk ekonomikas zinātnes sasniegumus, tāpat kā citās sociālās, humanitārās un vēstures zinātnēs, galvenokārt dokumentēja monogrāfijās, zinātniskos, lietišķa un publicistiska satura rakstos, retāk -tiešos priekšlikumos valsts pārvaldes institūcijām. Nu priekšplānā izvirzās aktīvākas zinātniskās plašsaziņas formas : dažāda plašuma konferences, simpoziji, pieredzes apmaiņas, semināri u. c. Ir parādījusies pavisam jauna plašsaziņas forma - konsīliji, mēģinot tuvināt zinātniekus, ierēdņus un tautsaimniecības praktiķus.

Tomēr viena parādība rada bažas. Esejā rakstījām, ka ekonomikas nozarē aizstāv vairāk promocijas darbu nekā jebkurā citā zinātnes nozarē Latvijā. Pāris gados viss ir izmainījies. 2016(2015).  gados ekonomikā ir aizstāvēti vairs tikai  9(6) promocijas darbi, bet vadībzinātnēs - 28(22).  Pēdējie skaitļi atkal ir lielākie citu zinātnes nozaru vidū.  LU vēsturiskā Ekonomikas fakultāte ir pārveidota (pārdēvēta ?) par Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, ekonomiku nobīdot pēdējā vietā. Vai profesionāla naudas pelnīšana aizstās pārdomātu, sociāli atbildīgu tautsaimniecību ?

Oļģerts Krastiņš

Powered by Elxis - Open Source CMS