Konkursi

25-09-2008

Liepājas Universitāte izsludina Antoņinas Reķēnas vārdbalvas konkursu

Liepājas Universitātē (LiepU) iedibinātā Antoņinas Reķēnas balva kopš 2000. gada tiek piešķirta reizi divos gados par zinātnisko darbu pirmpublicējumiem latviešu diahroniskajā valodniecībā (dialektoloģijā, valodas vēsturē).

Konkursam izvirzāmi pēdējo divu gadu pirmpublicējumi latviešu diahroniskajā valodniecībā: monogrāfijas, izlokšņu vārdnīcas, vienotas tematikas zinātnisko publikāciju kopas.

Pretendentus Antoņinas Reķēnas balvai var izvirzīt augstskolu senāti un zinātnisko institūciju padomes.

Liepājas Universitātē iesniedzami šādi dokumenti:

  • motivēts izvirzītāja iesniegums, kas adresēts Antoņinas Reķēnas balvas ekspertu komisijai;
  • ziņas par balvas pretendentu (parakstīts CV);
  • balvas pretendenta publicētais darbs vai darbu kopa.

Minētie dokumenti līdz 2008. gada 1. novembrim iesniedzami vai atsūtāmi pa pastu Liepājas Universitātes zinātnes prorektorei.

Adrese: Liepājas Universitāte
Zinātnes prorektore I.Ozola
Lielā iela 14
Liepāja LV 3401
Tālrunis 63407783; e–pasts

Balvai iesniegtos darbus vērtē LiepU rektora apstiprināta ekspertu komisija. Laureātam tiek piešķirts Antoņinas Reķēnas balvas diploms un naudas balva LiepU Senāta noteiktajā apmērā. 2008. gada Antoņinas Reķēnas balvas laureāts tiks apbalvots LiepU 13. starptautiskās konferences “Vārds un tā pētīšanas aspekti” plenārsēdē 2008. gada 27. novembrī Liepājā.


KONKURSS
LU Cietvielu fizikas institūts
izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem:

Cietvielu fizikā

– pētnieks – 2 štata vietas

– asistents – 3 štata vietas

Kodolu fizikā

– asistents – 1 štata vieta

Teorētiskajā fizikā

– vadošais pētnieks – 3 štata vietas

Pieteikumā jānorāda nozare, kurā vēlas pretendēt.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Rīgā, Ķengaraga ielā 8, 338. istabā. Tālrunis uzziņām 67260556.

Pieteikumam pievienot:
1.Zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;
2.CV;
3.Publicēto darbu sarakstu;
4.Citas, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ( pēc
pretendenta izvēles).

Pēdējā atjaunošana 25-09-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS