Laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" NOLIKUMS

30-06-2017

Apstiprināts LZA Senāta sēdē 2017. gada 13 . jūnijā,
kas saskaņots ar LZP 2017. gada 13. jūnijā
un ar LZS 2017. gada 21. maijā

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. "Zinātnes Vēstnesis" (turpmāk - laikraksts; angliski "Science Bulletin") ir Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA), Latvijas Zinātnes padomes (LZP) un Latvijas Zinātnieku savienības (LZS) dibināts bezmaksas periodisks izdevums, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", LZA Statūtiem un šo nolikumu.

1.2. Laikrakstam nav juridiskas personas statusa un tas darbojas ar LZA struktūrvienības tiesībām.

1.3. Laikraksta mērķis ir šajā nolikumā noteiktajā kārtībā nodrošināt objektīvas un visaptvērošas informācijas sniegšanu Latvijas zinātniekiem un sabiedrībai par izdevējinstitūciju darbību; aktuāliem notikumiem zinātnē un zinātnes politikas jautājumiem Latvijā, kā arī par zinātnes aktualitātēm Eiropas Savienībā un pasaulē. Laikraksts nepublicē politiskas reklāmas un politiskus reklāmrakstus; rakstus, kuru objektivitāte ir apšaubāma.

1.4. Laikraksts tiek izdots latviešu valodā ne retāk kā reizi mēnesī. Laikraksta formātu, tirāžu un apjomu nosaka Redakcijas padome apstiprinātās budžeta tāmes ietvaros.

1.5. Laikraksta drukāto un LZA mājaslapā esošo elektronisko versiju finansē no LZA un LZP budžeta, piesaistītiem sponsoru (mecenātu) līdzekļiem vai citiem avotiem. LZA Valde pēc Redakcijas padomes ieteikuma var noteikt maksu par sludinājumu vai reklāmu publicēšanu. LZA nodrošina materiāli tehnisko bāzi laikraksta sagatavošanai un izdošanai.

1.6. Laikraksta numuru maketēšanu un drukāšanu veic fiziska vai juridiska persona uz LZA noslēgta līguma pamata.

1.7. Laikraksts tiek izplatīts Latvijas zinātniskajās institūcijās, augstākās izglītības iestādēs un bibliotēkās, kā arī institūcijās, kas atbildīgas par Latvijas zinātnes politiku.

1.8. Laikraksta izplatīšana tiek organizēta, izmantojot LZA nodaļu, struktūrvienību un brīvprātīgu piegādātāju pakalpojumus, kā arī LZP un LZS resursus.

1.9. Laikraksta numuru signāleksemplāri tiek nodoti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

1.10. Laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" redakcijas adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050;

2. Laikraksta uzdevumi

2.1. Informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām;

2.2. Informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās;

2.3. Publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus;

2.4. Informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem, apbalvojumiem, jubilejām un aiziešanu mūžībā;

2.5. Informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos;

2.6. Periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm.

2.7. Publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

3. Laikraksta redakcija un galvenais redaktors

3.1. Izdevuma sagatavošanu un izdošanu nodrošina laikraksta redakcija. Redakcijas vadītājs ir galvenais redaktors, kurš var piesaistīt redakcijas darbiniekus sabiedriskā kārtā vai, ja tam paredzēts finansējums, ierosināt citu darbinieku pieņemšanu darbā redakcijā atbilstoši LZA amatu sarakstam.

3.2. Galvenais redaktors ir LZA darbinieks, kurš savus pienākumus veic un ir atbildīgs saskaņā ar amata aprakstu, šo nolikumu un darba līgumu.

3.3. Galvenais redaktors tiek pieņemts darbā LZA noteiktajā kārtībā. Šī amata kandidātu LZA saskaņo ar LZP un LZS.

3.4. Galvenais redaktors ir atbildīgs, lai laikrakstā tiktu publicēti saturiski augstvērtīgi sagatavoti materiāli, patiesa un precīza informācija.

3.5. Galvenajam redaktoram ir tiesības:

3.5.1. patstāvīgi izlemt sava amata kompetencē esošos jautājumus, t.sk. par konkrētā numura saturu un vizuālo risinājumu;

3.5.2. pieprasīt un noteiktajā termiņā saņemt no izdevējinstitūcijām un to darbiniekiem nepieciešamo informāciju kārtējā numura sagatavošanai;

3.5.3. atteikt vai atlikt materiāla publicēšanu, ja izdevuma numurs ir pilnībā nokomplektēts;

3.5.4. atteikt informācijas publicēšanu:

3.5.4.1. ja informācija neatbilst izdevuma saturiskajai ievirzei vai mērķim;

3.5.4.2. ja informācijas saturā ir izdevuma dibinātāju, to struktūrvienību, amatpersonu vai darbinieku, vai citas personas aizskarošas ziņas.

3.6. Informāciju galvenajam redaktoram izdevējinstitūciju darbinieki un citi autori iesniedz elektroniskā veidā, sūtot uz e-pasta adresi .

3.7. Informācijas iesniedzēji ir atbildīgi par informācijas saturu.

4. Redakcijas padome:

4.1. Laikraksta darbu vada Redakcijas padome, kuras priekšsēdētāju ieceļ LZA Senāts pēc LZA Prezidija ieteikuma no LZA īsteno locekļu vidus uz trim gadiem, bet tās locekļi ir LZA Prezidents, LZA ģenerālsekretārs, LZA nodaļu vadītāji, sabiedrisko attiecību speciālists (preses sekretārs) un Senāta priekšsēdētājs, kā arī LZP un LZS deleģēti pārstāvji (no LZP - divi pārstāvji, no LZS - viens).

4.2. Redakcijas padomes sēdes sasauc Redakcijas padomes priekšsēdētājs pēc savas vai Redakcijas padomes locekļu iniciatīvas, risinot aktuālus jautājumus un uzklausot laikraksta galvenā redaktora pārskatus.

5. Noslēguma noteikumi

5.1. Nolikums vai izmaiņas tajā stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar LZP un LZS un apstiprināšanas LZA Senāta sēdē.

5.2. Laikraksta redakciju var slēgt un darbību beigt LZA Senāts atbilstoši LZA Prezidija un LZA Valdes lēmumam, kas saskaņots ar LZP un LZS.

Powered by Elxis - Open Source CMS