Kandidātu saraksts 2008.gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām

26-09-2008

AKADĒMIĶI (5 vakances)

Jurijs Dehtjars – dz.19.06.1947., LZA kor.loc. (2001). Dr.habil.phys. (1992), RTU profesors.

Juris Krūmiņš – dz. 17.11.1947., LZA kor.loc. (1999), Dr.habil.oec. (1993). LU prorektors, profesors.

Ruta Muceniece – dz. 24.03.1950., LZA kor.loc. (2001), Dr.habil.biol. (1999), LU profesore.

Inta Muzikante – dz.08.01.1951., LZA kor.loc. (2006), Dr.habil.phys. ( 1998), LU Cietvielu Fizikas institūta vadošā pētniece.

Nikolajs Sjakste – dz. 11.05.1955., LZA kor.loc. (2005), Dr.habil.biol. (1993), LU profesors.

Aleksandrs Šostaks – dz. 05.12.1948., LZA kor.loc. (2004), Dr.habil.math. (1993), LU profesors.

Igors Šuvajevs – dz. 07.04.1963., LZA kor.loc. (2000), Dr.phil. (1995). LU profesors.

Arnis Treimanis – dz. 19.02.1940., LZA kor.loc. (1997), Dr.habil.sc.ing. (1993), LLU profesors, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks.


KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Fizikas un tehniskās zinātnes:
matemātika – 1

Felikss Sadirbajevs – dz. 20.11.1951. Dr.habil.math. (1995), Daugavpils Universitātes profesors (1999), LU Mate-mātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks.

informātika – 1

Modris Greitāns – dz.29.12.1964., Dr.sc.comp. (2000). Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors.

Uldis Sukovskis – dz. 08.07.1952, Dr.sc.ing. (1988). RTU mācību prorektors, profesors.

mehānika – 1

Jānis Auziņš – dz.25.07.1950. Dr.sc.ing. (1984). RTU Me-hānikas institūta vadošais pētnieks, asoc. profesors.

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātnes:

bioloģija –1

Aija Linē – dz. 19.11.1973., Dr.biol. (2002), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece.

Arvīds Barševskis – dz. 20.09.1965., Dr.biol. (1994), Daugavpils Universitātes rektors, profesors.

ģeoloģija –1

Ervīns Lukševics – dz.19.11.55., Dr.geol. (1996), LU profesors.

Valdis Segliņš – dz. 26.05.1958. Dr.geol. (1992), LU profesors.

medicīna –1

Andrejs Ērglis – dz.25.12.1964., Dr.med. (2006), LU Kardioloģijas institūta direktors, LU asoc.profesors.

ķīmija – 1

Edgars Sūna – dz. 07.06.1970., Dr.chem. (1999), Latvijas Organiskās sintēzes institūta Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājs.

Humanitārās un sociālās zinātnes:

arheoloģija – 1

Guntis Zemītis – dz. 13.06.1955. Dr.hist. (1995). LU Latvijas vēstures institūta direktors, Biznesa augstskolas “Turība” asoc. profesors.

valodniecība –1

Anna Stafecka – dz. 15.12.1953., Dr.philol. (1992). LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece.

Lauksaimniecības un meža zinātnes:

lauksaimniecības zinātnes – 2

Zinta Gaile – dz. 07.02.1958., Dr.agr. (1998), LLU profesore.

Irina Pilvere – dz. 03.03.1956, Dr.oec. (2001), LLU Ekonomikas fakultātes dekāne, profesore.

Juris Skujāns – dz.08.09.1952., Dr.sc.ing. (1993), LLU rektors, profesors.

Pēdējā atjaunošana 26-09-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS