Aizstāvēšana

9-10-2008

2008.gada 24.oktobrī plkst.10.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.sc.soc. LIENĪTE LITAVNIECE.

Tēma “Kreditēšana Latgales reģiona attīstībā”. Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža – Latvijas Lauksaimniecības universitāte; profesore Dr.oec. Elvīra Zelgalve – Latvijas Universitāte, Finanšu katedras direktore; profesore Dr.oec. Vilija Aleknevičiene – Lietuvas Lauksaimniecības universitāte.
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2008.gada 24.oktobrī plkst.13.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212 auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.math. LĪGA RAMUTE.

Tēma “Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma analīze un optimizācija”.
Recenzenti: profesors Dr.habil.agr. Kazimirs Špoģis – Latvijas Lauksaimniecības universitāte; profesors Dr.habil.oec. Edvīns Vanags – Latvijas Universitāte; asoc. profesore Dr.oec. Stasė Motuzienė – Lietuvas Lauksaimniecības universitāte.
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2008. gada 27. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IVARS VANADZIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Kokapstrādē nodarbināto arodslimības un preventīvo pasākumu kompleksa izstrāde kokapstrādes uzņēmumiem”.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.med. Andris Rubins, (RSU); profesors, Dr.habil.chem. Valdis Kaļķis, (LU); Dr.med. Remigius Jankauskas, (Lietuva)
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2008. gada 29. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JOLANTA PUGAČA

aizstāvēs promocijas darbu “Ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamība pieaugušajiem un to ietekmējošie faktori”.
Recenzenti: profesore Ingrīda Čēma (RSU); profesore Lūcija Treimane (Valsts emeritētā zinātniece); profesors Antans Šidlausks (Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2008.gada 31.oktobrī plkst.10.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212 auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.paed. TĀLIVALDIS SĒJA.

Tēma “Profesionālās izglītības attīstība Latvijas reģionos”.
Recenzenti: profesors Dr.habil.agr. Kazimirs Špoģis – Latvijas
Lauksaimniecības universitāte; docente Dr.paed. Eridiana Oļehnoviča – Daugavpils Universitāte; profesors Dr.phil. Bernd–Joachim Ertelt – Vācijas Valsts darba aģentūras Mannheimas profesionālās augstskolas un Čestohovas (Polija) universitāte.
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2008. gada 31.oktobrī plkst. 12:30 RTU Kaļķu ielā 1, 119 telpā notiks RTU – P14 Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

EDMUNDS KAMOLIŅŠ

par tēmu “Relaktances elektriskās mašīnas autonomo vēja iekārtu ģenerēšanas un vadības sistēmas”.
Recenzenti: Dr. habil.sc. ing. Z. Sīka (FEI, Latvija); doc., Dr. sc. ing. J. Roļiks (TSI, Latvija); Dr.sc.ing. V. Bezrukovs (VSRC, Latvija).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http:// www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 6.novembrī plkst. 14.00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, A 201. auditorijā), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDA GAITNIECE-PUTĀNE.

Temats: “Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25 un 30-35 gadus veciem vīriešiem un sievietēm”.
Recenzenti: prof. Dr. habil.psych. Ārija Karpova; prof. Dr. habil. paed., psych. Aleksejs Vorobjovs; prof. Ph.D. Juris G. Dragūns
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2008. gada 7. novembrī plkst. 10.00 LLU Tehniskās fakultātes 429. auditorijā (J.Čakstes bulv. 5, Jelgavā) Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē

KRISTĪNE ZIHMANE–RĪTIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Fosilo un augu eļļu degvielu maisījumi dīzeļmotoriem, to izpēte un novērtējums” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof. Dr.sc.ing. Gints Birzietis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Spēkratu institūts; doc. Dr.sc.ing. Vitolds ŠnepsŠnepe, Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnbūves fakultāte; vadošais pētnieks Dr.sc.phys. Jānis Kalnačs, Fizikālās enerģētikas institūts.
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Lielā ielā 2, Jelgavā vai internetā: http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 9. jūlijā GAĻINA VAVIĻINA aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Ambidento anjonu alkilēšana jonu šķidrumu vidē”. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav. Gaļinai Vaviļinai ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē.

***

Rīgas Tehniskās universitātes “Enerģētika un Elektrotehnika” nozares promocijas padome “P–05” 2008.gada 29. augusta sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu OĻEGAM LINKEVIČAM enerģētikas apakšnozarē par promocijas darbu “Koģenerācijas elektrostaciju darbības režīmu optimizācija”. Balsošanas rezultāti: par – 13; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes “Enerģētika un Elektrotehnika” nozares promocijas padome “P–05” 2008.gada 29. augusta sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu GATIM JUNGHĀNAM enerģētikas apakšnozarē par promocijas darbu “ Energosistēmas darba īpatnības liberalizēta tirgus apstākļos”. Balsošanas rezultāti: par – 13; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes “Enerģētika un Elektrotehnika” nozares promocijas padome “P–05” 2008.gada 29. augusta sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu MĀRTIŅAM KALNIŅAM enerģētikas apakšnozarē par promocijas darbu “Energosistēmu režīmu optimizācijas matemātisko modeļu izstrāde tirgus ekonomikas apstākļos”. Balsošanas rezultāti: par – 12; pret – 1; nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 30. septembrī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – finanses un kredīts aizstāvēja AINA JOPPE par tematu – “Nodokļu administrēšanas pilnveidošana”.
Balsošanas rezultāti: piešķirt – 9, nepiešķirt – 0, nederīgs biļetens
– 1.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes 2008. gada 20. augustā atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes lektorei ILZEI BEITĀNEI par promocijas darbu “Laktulozes un inulīna izvērtējums jauna funkcionāla piena produkta izstrādē.”
Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 27. augustā RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes “RTU P–17” atklātā sēdē JEKATERĪNA ŽUKOVSKA aizstāvēja promocijas darbu “Pasažieru aviopārvadājumu plūsmu prognozēšana” un viņai piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares gaisa transporta un infrastruktūras apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 27. augustā RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes “RTU P–17” atklātā sēdē Jevgēnijs Burduns aizstāvēja promocijas darbu “Civilās aviācijas lidmašīnas lidojuma sarežģītos apstākļos drošības prognozēšana” un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares gaisa transporta un infrastruktūras apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – 2, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 9-10-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS