Aizstāvēšana

7-11-2008

2008. gada 19.novembrī plkst. 16.00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, V 201 auditorijā), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KRISTĪNE MASLOVSKA.

Temats: “Latvijas sieviešu sērošanas pieredze pēc tuva cilvēka nāves, riski un iespējas”.
Recenzenti: profesore, Dr. psych., PhD, Sandra Sebre, Latvijas Universitāte; profesors, PhD, Stefens Flemings, Jorkas Universitāte, Toronto, Kanāda; asociētā profesore, Dr. psych., Natālija Ivanova, SPPI.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2008.gada 25. novembrī plkst. 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271.auditorijā notiks RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs GERDA BUĻA.

Promocijas darba temats – “Cirkonija oksīdu saturoša augsttemperatūras putu keramika”.
Recenzenti: Dr.habil.chem. T. Millers, Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis; Dr.habil.sc.ing. J.Grabis.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā: www.rtu.lv.

***

2008.gada 26.novembrī, plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 45.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

AGNESE OSĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Analītiskā mērīšanas cikla metodikas pilnveidošana aerosolu, virszemes ūdeņu un priežu skuju analīzē” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.chem. Modris Drille, Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš, Dr. chem. Vadims Bartkevičs.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.g. 26.novembrī plkst. 16.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē aizstāvēs

IMANTS GORBĀNS.

Temats – “Izšķirošās IKT izvēles nākamās digitālās dekādes robežšķirtnē Latvijas skolu izglītības politikas veidošanas sistēmā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.
Recenzenti: prof. Dr. chem. Andrejs Rauhvargers; prof. Dr. phys. Sergejs Hiļkevičs; prof. Dr. sc.comp. Guntis Bārzdiņš; prof. Dr. habil. phys. Arsens Bagdasarjans.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 27. novembrī plkst. 16.30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

AIGARS ATVARS

aizstāvēs promocijas darbu “Magneto-optisko efektu pilnveidots modelis rubīdija un cēzija atomu tvaikos” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Dr. h.fiz. Agris Gailītis, profesors Dr. h.fiz. Ruvins Ferbers un Dr.fiz. Nikolaijs Bezuglovs.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2008. gada 28. novembrī plkst.16.00LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INNA ROMĀNOVA.

Temats – “Iekšējo reitingu sistēma aizņēmēju kredītriska novērtēšanai” nozare – ekonomika, apakšnozare – finanses un kredīts.
Recenzenti: profesore Dr.oec. Inta Brūna; Ekonomikas un vadības fakultāte; Grāmatvedības un audita katedras vadītāja; Dr. oec. Ludmila Rozgina, AS Baltic International Bank iekšējā audita dienesta vadītāja; asoc. profesors Dr. oec, Uģis Zālītis, Banku Augstskola.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008.gada 2. decembrī plkst. 12:00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ANDRIS FEDOTOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Radiācijas defektu EPR fluorīdu kristālos un oksifluorīdu stikla keramikā” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Dr. h. fiz. Andrejs Siliņš, vad. pētnieks Dr. h.fiz. Juris Purāns un profesors Jurijs Dehtjars.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Cietvielu fizikas institūta bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2008.gada 2. decembrī plkst. 14:00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ILZE AULIKA

aizstāvēs promocijas darbu “Optiskā gradienta un fāzu pāreju pētījumi NaNbO3 un Pb (Zr, Ti) O3 plānās kārtiņās” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Dr. h.fiz. Andrejs Siliņš, vad. pētnieks Dr. h.fiz. Māris Tamanis un profesors Wilfried Schranz.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2008. gada 2. decembrī plkst.16.00LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

EDGARS VOĻSKIS. Temats – “Pensiju sistēmas pilnveidošanas problēmas Latvijā” nozare – ekonomika, apakšnozare – finanses un kredīts.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Inta Brūna, LU, EVF; asoc. prof. Dr. oec. Uģis Zālītis, Banku Augstskola; Dr.oec. Anda Orehova, Finansu ministrija, Nodokļu politikas departamenta nodaļas vadītāja.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 4.decembrī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 401. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LITA LIZUMA

par tēmu “Gaisa temperatūras un atmosfēras nokrišņu mainības raksturs Rīgā”.
Recenzenti: Dr.geogr. Anita Draveniece, (LZA) doc. Dr.geogr. Iveta Šteinberga, (LU), Dr.geogr. Egidius Rimkus (Vilņas Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 5. decembrī plkst. 11.30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ZANE LĪBIETE

par tēmu “Parastās egles (picea abies l. karst.) tīraudžu ražība un augšanas potenciāls auglīgajos meža tipos”.
Recenzenti: LLU Meža fakultātes profesors Dr.habil.biol. Imants Liepa; LLU Meža fakultātes profesors Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. Henn Tuherm; Igaunijas Lauku universitātes Mežsaimniecības un lauku inženieru institūta vadošais pētnieks PhD Kalev Jõgiste.
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Lielā ielā 2, Jelgavā vai internetā: http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm”.

***

2008.gada 5.decembrī plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promociju padomes P-05 atklātā sēdē RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes sēžu zālē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1,

CLAUDIO ROCHAS

aizstāvēs promocijas darbu “Saules enerģijas kombinēto sistēmu eksperimentālā izpēte. Optimizācija” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai enerģētikas nozarē.
Recenzenti: Dr.habil.phys. Juris Ekmanis (LZA akadēmiķis, profesors), Dr.habil.sc.ing. Egils Dzelzītis (Rīgas Tehniskā universitāte, profesors), John Bernhard Rekstad (Oslo universitāte, profesors).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un internetā http://www.rtu.lv/content/view/70/ 

***

2008. gada 5. decembrī plkst. 14.00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

TOMS ZĀLĪTIS

par tēmu “Kārpainā bērza (betula pendula roth.) tīraudžu veidošanos un stumbru kvalitāti ietekmējošie faktori auglīgajos meža tipos Latvijā”.
Recenzenti: LLU Meža fakultātes profesors Dr.silv. Andrejs Dreimanis; Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Dr.silv. Kaspars Liepiņš; Igaunijas Lauku universitātes Mežsaimniecības un lauku inženieru institūta profesors Dr.biol. Hardi Tullus.
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Lielā ielā 2, Jelgavā vai internetā: http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm”.

***

2008.gada 8. decembrī plkst. 12:00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ROBERTS PAEGLIS

aizstāvēs promocijas darbu “Acu kinemātikas mērījumi kognitīvo procesu raksturošanai” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Dr. h.fiz. Jānis Spīgulis, asoc.profesors Dr. h.fiz. Ivars Tāle un profesors Henrikas Vaitkevicius.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Cietvielu fizikas institūta bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2008. gada 8.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

ARNIS LEKTAUERS

aizstāvēs promocijas darbu “Integrētas pieejas izstrāde diskrētu notikumu un nepārtrauktu sistēmu imitācijas modelēšanai un vizualizācijai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Glazs (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), profesors, Ph.D.comp.sc. Jerzy W. Rozenblit (Arizonas universitāte, ASV).
Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura/ un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 12. decembrī plkst. 11.30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

OLGA MIEZĪTE

par tēmu “Baltalkšņa audžu ražība un struktūra”.
Recenzenti: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks, profesors Dr.habil.silv. Pēteris Zālītis; SIA Rīgas Meži Mežkopības nodaļas vadītājs Dr.silv. Jānis Bisenieks, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Mežkopības katedras profesors Dr.habil. Antanas Juodvalkis.
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Lielā ielā 2, Jelgavā vai internetā: http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm”.

Pēdējā atjaunošana 7-11-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS