Aizstāvēšana

20-12-2008

2009.gada 6.janvārī plkst.12.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INGRĪDA PURIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Organisko un neorganisko biogēnu ietekme uz Rīgas līča fitoplanktona struktūru un potenciāli toksisko aļģu attīstību” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Gunta Spriņģe, Dr.biol. Ivars Druvietis, Dr.biol. Irīna Oļeņina.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2009.gada 6.janvārī plkst.14.15 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

SOLVITA STRĀĶE

aizstāvēs promocijas darbu “Mezozooplanktona struktūra un funkcionālā loma Baltijas jūras piekrastes ekosistēmā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Anda Ikauniece, Dr.biol. Georgs Korņilovs, Dr.biol. Artūrs Škute.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2009.gada 6. janvārī plkst. 16:00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

MAKSIMS KIRPO

aizstāvēs promocijas darbu “Turbulences raksturlielumu un daļiņu pārneses modelēšana recirkulatīvās plūsmās” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr. phys. Imants Bucenieks; asoc.profesors Dr. habil. phys. Andris Muižnieks un profesors Yves Fautrelle.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2009.gada 7.janvāri plkst. 14.00 RTU Mašīnzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-16 atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

VIKTORS FEOFANOVS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Transportlīdzekļu operatora darbības ob jektīvas kontroles un vērtējuma metodes izstrāde treniņiem daudzfunkcionālajos trenažieros” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.phys. J.Dehtjars, prof. Dr.habil.sc.ing. J.Cimanskis (Latvijas Jūras akadēmija), prof. Dr.habil.sc.ing. A.Grebenkins (Jegorjevskas Aviācijas Tehniskā koledža).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2009.gada 8.janvārī plkst.11.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

UNA ANDERSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Fizioloģiskais pamats parastās priedes (Pinus sylvestris) pavairošanai audu kultūrā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Māra Vikmane, Dr.biol. Signe Tomsone, Dr.biol. Stase Dapkūniene.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2009.gada 8.janvārī plkst.13.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INETA SAMSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Fizioloģiskais pamats dārza zemeņu (Fragaria x ananassa Duch.) šķirņu dažādai izturībai pret parasto tīklērci (Tetranychnus urticae Koch, nozīmīgu zemeņu kaitēkli” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Māra Vikmane, Dr.biol. Voldemārs Spuņģis, Dr.lauks. Līga Lepse.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2009.g. 9.janvārī plkst. 16.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

ELIJS FELS.

Temats – “Efektīvas patērētāju vajadzību novērtēšanas (ECR) ietekme uz piegādātājiem mazumtirdzniecībā Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr. h.ekon., Edvīns Vanags; prof. Dr. ekon., Andris Deniņš; Dr.ekon., Elīna Gaile-Sarkane.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009. gada 14.janvārī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 401. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ZANE CEKULA

par tēmu “Latgales apdzīvoto vietu nosaukumu standartizācija”. Recenzenti: asoc. prof. Dr.habil.hist., Dr.geogr. Jānis Štrauhmanis (RTU), Dr.philol. Lidija Leikuma (LU), Dr.geogr. Ieva Marga Markausa (LZA Ekonomikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009.gada 15.janvārī plkst. 14.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 114.telpā) paredzēta

INGRĪDAS UĻJANES

promocijas darba “Dažu L-vērtīgu kopu un daudzvērtīigu topoloģisku telpu teorijas pamati” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil.math., A.Reinfelds (LU), prof. Dr. math., I.Perfilieva (Ostravas universitāte, Čehiija), prof. Dr .math., J.Kortelainens (Mikkeli universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009.gada 15. janvārī plkst. 14.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INTA ČAMANE.

Temats: “Klases audzinātāja darbība pusaudža pašaudzināšanas sekmēšanā”,

Recenzenti: prof., Dr. habil. paed.Tatjan Koķe, Latvijas Universitāte; prof., Dr. paed. Inese Jurgena, Daugavpils Universitāte; prof., Dr. habil. paed. Daina Lieģeniece, Liepājas Universitāte.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

Pēdējā atjaunošana 20-12-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS