SĀKAS LATVIJAS STARPTAUTISKO KONTEKSTU IZPĒTE PROJEKTĀ INTERFRAME–LV

10-01-2019

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) 2019. gada 8. janvārī notika projekta "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)" (2019-2021) darba grupas sanāksme. INTERFRAME-LV ir viens no pieciem Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektiem, kura būtība ir novērtēt tieši dažādu globālo norišu ietekmi uz Latvijas sabiedrību un tautsaimniecību un izstrādāt tālākās attīstības scenāriju. Projekta īstenotājs ir LZA - vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, kā partneriem piedaloties Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) Dr.oec. Andras Zvirbules vadībā, Latvijas Universitātei (LU) - Dr.oec. Inna Romānova, Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) - Dr.sc.inf. Sergejs Kruks, Agroresursu un ekonomikas institūtam (AREI) - Dr.oec. Ligita Melece.

Sanāksmē Inguna Paredne no INTERFRAME-LV pārraugošās Studiju un zinātnes administrācijas akcentēja projekta rezultātu nozīmīgumu, t. sk. to izmantošanu politikas veidotāju darbā, piemēram, jaunā Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrādē. LZA prezidents Ojārs Spārītis dalījās informācijā, ka 13. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā izskanējusi cerīga ideja NAP konkrētāk pozicionēt arī zinātnes lomu un uzdevumus, zinātniskā darba novērtēšanas kritērijus, t. sk. atdevi tautsaimniecībā, bet ar attiecīgām konsekvencēm budžetā zinātnes finansēšanai.

Baiba Rivža uzsvēra INTERFRAME-LV lielos uzdevumus cilvēkkapitāla attīstībai, t.sk. jauno zinātnieku sagatavošanā, nozaru speciālistu apmācībā, starpdisciplinaritātes attīstīšanā, dalībā starptautiskos sadarbības tīklos, starptautiskās konferencēs. Projekta rezultātu popularizēšanai, domu apmaiņai un kontaktu veidošanai jāizmanto tāda efektīva aktivitāte kā reģionālie forumi, iesaistot pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmējus. INTERFRAME-LV ir jāsekmē ciešāka zinātnes un prakses kopdarbība maksimāli labvēlīgam sabiedrības un tautsaimniecības attīstības rezultātam, pētniekiem sastrādājoties arī ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pašvaldību savienību u.c. vadošajām institūcijām, kā arī veicinot plašas sabiedrības izpratni par pētniecības lomu.

Latvijas starptautisko kontekstu izpētes jomas starp projekta partneriem sadalās šādi: LLU -  digitalizācijas ekosistēmas ar stratēģisku virzību uz ražošanas ekosistēmu digitalizāciju; LU - sabiedrības radikalizācijas ekonomiskās sekas, ģeogrāfiskā noslāņošanās, sabiedrības novecošana un noslāņošanās; AREI - klimata pārmaiņu raksturs un ietekme Ziemeļeiropā, tostarp Latvijā, identificējot apdraudētākās nozares, klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi ES un Latvijā; RSU - neelites cilvēku rīcībspēja, sociālā kapitāla izmantošana, identitātes un drošības jautājumi, drošības koncepta izstrāde.

INTERFRAME-LV raksturojas ar pētnieku partnerības pēctecību, zinātniekiem no partnerorganizācijām LLU, LU, RSU jau starpdisciplināri sadarbojoties Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV (2014-2018). Tāpēc daļēji tiek turpinātas arī iepriekšējās tēmas, tikai izceļot globālo kontekstu, un šo pēctecību uzsver arī līdzīgā emblēma ar šūnu motīvu.

Tieši Latvijas starptautisko kontekstu, globalizācijas ietekmēto procesu un tendenču izpēte un pārzināšana nepieciešama, lai saprastu gan to pozitīvo, gan negatīvo iespaidu, būtu tam gatavi, labāk izmantotu iespējas un novērstu apdraudējumus.

Sagatavoja Ausma Mukāne

Foto - A. Koemecs

Powered by Elxis - Open Source CMS